Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning föräldraråd 2/6

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning föräldraråd 2/6"— Presentationens avskrift:

1 Dagordning föräldraråd 2/6
Presentation av områdesrektor Karl Nordlund Den nya organisationen med fyra rektorsområden på grundskolan och vilka förändringar som planeras i skolorganisationen (Karl N) Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Vallhallaskolan Redovisning av resultaten i årets skolenkät samt förslag på åtgärder inför nästa läsår Arbetet med skolans likabehandlingsplan Timplan för läsåret inkl justering av tid för motion livskunskap-mentorstid Organisationsförändringar inför läsåret Översyn av skolans ordningsregler Övriga frågor

2 Skolinspektionens synpunkter
Vad var bra? Skolans fortbildning utgår från brister i verksamheten och utifrån skolans utvecklingsområden. Skolans inskickade IUP:er med skriftliga omdömen håller god kvalité. Skolledningen har god förtrogenhet med lärarnas verksamhet och resultat genom återkommande uppföljningsarbete. Elev och målsmän får kontinuerlig information från skolan främst via Unikum. Skolan följer de olika stegen i kvalitetscirkeln i sin verksamhet, (mål-genomföra-utvärdera-analysera-nya mål-genomföra….osv) Skolan upplevs som lugn och trygg med god arbetsmiljö. Ordningsreglerna verkar vara tydligt förankrade hos elever och personal. Skolan har en god kvalité gällande den dokumentation som efterfrågats av Skolinspektionen. Skolan har överlag ett bra kvalitetsarbete.

3 Skolinspektionens skolbeslut för Vallhallaskolan
Vallhallaskolan behöver vidta åtgärder så att alla elever ges förutsättningar att lägst nå målen för utbildningen (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 2.2 Kunskaper) Skolan använder inte i tillräcklig utsträckning resultaten från de nationella ämnesproven som stöd för betygssättning. (7 kap. 10 § grundskoleförord-ningen) Vallhallaskolan behöver utveckla arbetet med att anpassa undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. (Lpo 1 och 2.2 , Kunskaper) Vallhallaskolan behöver utreda och se till att elever med behov av studie-handledning på sitt modersmål ges det stödet. (5 kap. 2 § grundskoleföror-dningen)

4 Kvalitetsarbetet – skolenkäten
Skolenkät genomförs 1 mars – 30 april (i samband med utvecklingssamtalet) Resultat av utvärderingar presenteras inför/på nästa föräldraråd - synpunkter Analys och revideringsarbete Klassens kvalitetsrapport Arbetslagets kvalitetsrapport Synpunkter föräldraråd Kvalitetsredovisning inkl åtgärder för nästa läsår Ambition att åtgärder inför nytt läsår skall vara klara i augusti-september Kvalitetsredovisningen i sin helhet klar senare under hösten

5 Diskussion + Kaffe Vilka områden bedömer ni att skolan behöver utveckla under nästa läsår (eller på längre sikt)?? Tankar om vilka insatser som bör göras Skriv ner gruppens tankar Kort redovisning

6 Skolans likabehandlingsplan
Årsplan för skolans kartläggnings- och utvärderingsarbete Hösttermin September Vallhallskolans trygghet och trivselenkät genomförs (E) Friendsutbildning genomförs (E,P) Föräldrarådet och skolledningen diskuterar planen (V,S) Elevråd och skolledning diskuterar innehållet i planen (ER,S) Oktober/ november Enkät på Unikum besvaras inför utvecklingssamtalet (E) Utvecklingssamtal genomförs (E,L,V) December Vårtermin Februari Mars/ april Gemensamma kommunenkäten genomförs (E,V) Maj Klassens kvalitetsrapport skrivs (E) Arbetslagets kvalitetsrapport skrivs (L) Juni Föräldrarådet och skolledningen diskuterar utfallet i planen (V,S) Vuxenstödjare och likabehandlingsgruppen utvärderar (P)

7 Mål i likabehandlingsplanen 09-10
Öka jämställdheten mellan flickor och pojkar i skolan Öka tryggheten bland eleverna….. Öka medvetenheten hos eleverna om likabehandlingsplanen

8 Vallhallaskolans timplan 10-11
Livskunskap 60 minuter ( min) Barn i Balans Lions Quest mm Motion 40 minuter (2 x 20) Två korta promenader Klassföre- ståndartid 30 minuter Handledning Information Klassråd Laget läser 20 minuter

9 Vallhallaskolans organisation 10-11
460 elever mot tidigare 500 En klass mindre - 19 klasser mot tidigare 20 40 lärartjänster mot tidigare 46,5 Minskat antal speciallärare – 2,7 tjänster mot tidigare 4,4

10 Skolans ordningsregler – revidering pågår
Synpunkter från eleverna - redovisas Synpunkter från föräldrarådet?

11 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Dagordning föräldraråd 2/6"

Liknande presentationer


Google-annonser