Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undervisningens kvalitet är nyckeln till förbättrade kunskapsresultat RUN-riksdag Sundsvall 2014-02-21 Lars Thorin Urban Åström Utvecklingsledare Förvaltningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undervisningens kvalitet är nyckeln till förbättrade kunskapsresultat RUN-riksdag Sundsvall 2014-02-21 Lars Thorin Urban Åström Utvecklingsledare Förvaltningschef."— Presentationens avskrift:

1 Undervisningens kvalitet är nyckeln till förbättrade kunskapsresultat RUN-riksdag Sundsvall 2014-02-21 Lars Thorin Urban Åström Utvecklingsledare Förvaltningschef Ånge kommun

2 Pedagogiskt ledarskap i praktiken •En beskrivning av hur vi jobbar med att utveckla undervisningskvalitet hos lärare och det pedagogiska ledarskapet hos rektorer/förskolechefer och i Ånge kommun •Hur har vi gjort? •Vilka framgångsfaktorer har vi sett? •Vilka förändringar ser vi i verksamheten? •Vilka resultat kan vi se hittills? Lars Thorin

3 Grundtankar Ht 2010 •Lägre kunskapsresultat och högre kostnader •Vad ger högre kvalité i våra verksamheter? •Höga förväntningar på alla plan, förvaltning, rektorer/förskolechefer, medarbetare och elever •Förbättra kvalitén på undervisningen/lärarna i både förskola och skola •Ledare som agerar som pedagogiska ledare och hela tiden ifrågasätter den undervisning som pågår och de resultat som uppnås. •Rektorer/förskolechefer som vet hur god undervisning ser ut enligt läroplanerna Lars Thorin

4 Samverkan med facken •Nytt lokalt kollektivavtal LOK 10 för skolledare. Avtalet bygger bara på lärandeuppdraget •Nytt kollektivavtal för lärare togs fram •Nya lönekriterier togs fram både i förskolan och i skolan både för lärare och rektorer •Tvärfackliga träffar för att prata långsiktig skolutveckling och skapa en gemensam förståelse av det framtida arbetet och vad som är viktigt Lars Thorin

5 Forskning om god kvalité i undervisningen •Höga förväntningar •Återkoppling på lärares arbete •Återkoppling och feed-back på elevers resultat •Goda relationer •John Hattie Synligt lärande för lärare 2012

6 Forskning om god kvalité i undervisningen •Det enda som har betydelse för att nå högre kvalité på undervisningen är kvalitén på pedagogens arbete i klassrummet •Dylan Williams Att följa lärande 2013

7 Slutsats •Att förbättra elevernas resultat i skolan handlar om att öka lärarnas kompetens och kvaliteten på undervisningen i varje klassrum, varje dag •Utveckla lärarkvalitetUtveckla lärarkvalitet •Every teacher can improveEvery teacher can improve

8 Lars Thorin Schematisk bild av rektors/förskolechefens uppdrag •Alla mål i läroplaner och kursplaner •Uppföljning och utvärdering •Systematiskt kvalitetsarbete •Utveckla lärande och undervisning •Är svårt och tar lång tid •Är utmanande för personalen •Kräver mod av rektor/förskolechef •Organisation •Personalansvar •Arbetsmiljöansvar •Ekonomiansvar •Marknadsföring •Är oftast det viktiga rent juridiskt •Är ofta av administrativ karaktär Huvudmannens uppdrag Förväntningar •Problemlösare till personalen •Administrativ förvaltare •Vara alla föräldrar till lags •Får ofta positiv feed-back från medarbetarna om man gör detta ”Det osynliga kontraktet” •Rektor förvaltar det administrativa och lägger sig inte i undervisningen •Lärare sköter undervisningen och lägger sig inte i det administrativa arbetet Statliga uppdraget

9 Rektors förståelse för lärandeuppdraget •Förståelse av lärandeuppdraget som det föreskrivs i styrdokumenten •Förståelse för konstruktivismen som är grunden för vår läroplan •Hur sker lärande i förskola och skola? •Bedömarkompetens, vad ska bedömas i förskolan/skolan? •Formativ och summativ bedömning. Hur bedömer vi våra elever i olika situationer? •Kunskapsförsprång i förhållande till medarbetarna Lars Thorin ”

10 Stöd för rektor/förskolechef •Skapat gemensam arbetstid för utbildning på ledningskonferenser. Flyttat fokus från information till att arbeta med uppdraget som pedagogisk ledare. Utbildning 60-70% av tiden •Lönesamtal och medarbetarsamtal med fokus på lärandeuppdraget •Stödmaterial är framtagna för t ex klassrumsbesök, bedömning av verksamhetens kvalité och systematiskt kvalitetsarbete •Förvaltningen ”fäller upp paraplyet” Lars Thorin

11 Förvaltningen Rektor/Förskolechef Leda lärprocesser om undervisning och lärande Formativ bedömning Aktiviteter i klassrummet Tydliga planeringar Pedagogisk dokumentation Förstå kunskapskrav Höga förväntningar ANT Förenkla Kyrkan Räddnings tjänst Scenkonstbolaget KRIS God undervisning 1-1 lösningar Dok/diarieföring

12 Rektorer 6 st Förskolechefer 3 st Läroplanspiloter 20 st Förstelärare ingår…. Läroplanspiloter 24 st Lärandeuppdraget Formativ bedömning Pedagogiska planeringar Tydliggöra mål Hur ser god undervisning ut? Feed-back Pedagogisk dokumentation Språkutveckling Naturvetenskap/Teknik Matematik Läroplansträffar var fjärde vecka

13 Utveckla undervisning •Läroplansträffar skola •Formativ bedömning - Verktygslåda - Frågekompetens - Förändra undervisning •Förmågor •Tolka kunskapskrav •Tydliggöra mål för elever •Entreprenöriella förmågor •Sambedömning •Pedagogiska planeringar •Läroplansträffar förskola •Språklig förmåga •Matematiskt förmåga •Naturvetenskap/Teknik •Pedagogisk dokumentation •IKT Workshops - Filma - Foton •Det kompetenta barnet

14 Stödmaterial •Lokalt kollektivavtal för skolledare och personal •Lönekriterier för skolledare och personal •Bedömningsmatriser förskolans kvalitet •Bedömningsmatris för fritidshemmets kvalitet •Bedömning av skolans kvalitet •Bedömning av lärares kvalitet •Analysstöd •Mallar för verksamhetsbesök •Modell för systematiskt kvalitetsarbete •Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete •Mall för uppföljning av kunskapsresultat Lars Thorin

15 Klassrumsobservationer •Rektor/förskolechef meddelar strax innan besöken att de kommer att följa verksamheten •Dokumentation av besök •Dokumentationsmallar •Feed-back direkt efter lektion 5-10 min •Längre feed-back efter skoldagens slut 30-45 min •Positiv respons från lärarna. Uppskattar att de får feed-back på saker de inte själva ser Lars Thorin

16 Kunskapsuppföljning •Förenklar rektors arbete med kunskapsuppföljning utifrån nya skollagen •Används vid klasskonferenser och är ett levande dokument •Är ett bra stöd för lärare vid upprättande av IUP, skriftliga omdömen och för analys av undervisningen i olika klasser och grupper •Kan följa elevens stödåtgärder under längre tid som blir dokumenterade på ett ställe •Bra underlag för kvalitetsuppföljning till huvudmannen Lars Thorin

17 Uppföljning från förvaltning •Intervju av lärargrupper från alla skolområden •Uppföljning av rektors/förskolechefs handlingsplan •Regelbundna klassrumsbesök

18 Vilka resultat har vi sett hittills? •Mycket mer fokus på att arbeta med kunskaper •På några skolor har allt prat om att elever inte kan och vill lära sig något upphört. •Fokus nu är på att vi inte riktigt hittat rätt metod för att nå eleverna •Rejäla resultatförbättringar på nationella proven Lars Thorin

19 Vilka resultat har vi sett? •Meritvärden som gått från sämst i länet till näst bäst just nu •Tryggare rektorer/förskolechefer som vågar jobba med att utveckla undervisning/lärande •Väldigt lite prat om arbetstid •”Vi jobbar mer men mår bättre” •Mycket arbete återstår ännu……

20 Kontakt Lars ThorinUrban Åström lars.thorin@ange.se urban.astrom@ange.se lars.thorin@ange.se urban.astrom@ange.se Allt stödmaterial finns att hämta här http://lartho.wordpress.com


Ladda ner ppt "Undervisningens kvalitet är nyckeln till förbättrade kunskapsresultat RUN-riksdag Sundsvall 2014-02-21 Lars Thorin Urban Åström Utvecklingsledare Förvaltningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser