Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiskt ledarskap i praktiken för rektorer/förskolechefer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiskt ledarskap i praktiken för rektorer/förskolechefer"— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiskt ledarskap i praktiken för rektorer/förskolechefer
Storhogna 5-6/9 Lars Thorin

2 Rektorsrollen? Rektor/Förskolechef??

3 Schematisk bild av rektors/förskolechefens uppdrag
”Det osynliga kontraktet” Rektor förvaltar det administrativa och lägger sig inte i undervisningen Lärare sköter undervisningen och lägger sig inte i det administrativa arbetet Alla mål i läroplaner och kursplaner Uppföljning och utvärdering Systematiskt kvalitetsarbete Utveckla lärande och undervisning Är svårt och tar lång tid Komplext Förväntningar Huvudmannens uppdrag Organisation Personalansvar Arbetsmiljöansvar Ekonomiansvar Marknadsföring Problemlösare till personalen Administrativ förvaltare Vara alla föräldrar till lags Får ofta positiv feed-back från medarbetarna om man gör detta Lars Thorin

4 Konsekvenser Det statliga uppdraget är svårt, kräver mest mod och om man inte lyckas finns sällan en speciellt tydlig uppföljning från chef…… Uppdraget från huvudmannen är oftare tydligare definierat i form av arbetsmiljöansvar på delegation, personalansvar mm. Det innebär att det är lätt att förstå vad man ska göra. Mer juridiska farhågor som man kan ”åka dit” på Uppdraget som ”problemlösare” åt personal och brukare ger snabb positiv feed-back, är lättast att genomföra snabbt och axlar man den rollen så hinner man sällan något annat…….. Positiv feed-back vill alla människor ha

5 Viktigt att ha med sig! Det statliga uppdraget är reglerat i skollag, förordningar och i läroplanerna Det kommunala uppdraget är reglerat i avtal, policydokument, arbetsmiljölagen mfl Det praktiska problemlösaruppdraget finns inte definierat som ett uppdrag för rektor….. Vilket uppdrag är det viktigaste? Går det att välja att något är viktigast? Vilket uppdrag tror ni är lättast att axla för rektor/förskolechef? Bikupa

6 Vad är pedagogiskt ledarskap?
Fundera över hur ni skulle vilja definiera pedagogisk ledarskap? Varför ska man ägna sig åt pedagogiskt ledarskap? Bikupa 10 min

7 Pedagogiskt ledarskap
Skolinspektionens definition Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. ( Rektors ledarskap 2012:1 )

8 Vad är rektorer bra på? Vardagskommunikation
Arbeta med övergripande mål på skolnivå och förvaltningsnivå Rektorer är synliga på skolorna Stark drivkraft att göra ett bra jobb ”Öppna dörrens” princip ( Skolinspektionen Rektors ledarskap 2010:15 )

9 Vad har rektorer svårare med enligt inspektionen?
Reflekterande samtal med lärare kring undervisningens innehåll och resultat Samtal om vad som genererar god undervisning Återkoppling till lärare på deras klassrumsarbete, hur undervisningen genomförs och vilka resultat det får ( Skolinspektionen Rektors ledarskap 2010:15 )

10 Uppgift Vad behöver rektor/förskolechef utveckla för kunskaper för att klara detta? Vilka arbetsuppgifter borde rektor och förskolechef prioritera i vardagsarbetet för att klara detta uppdrag? Hur borde rektor/förskolechef leda sina medarbetare? Arbete i grupper under 30 min Varje grupp dokumenterar sina tankar på ett blädderblock Redovisning när vi kommer tillbaka

11 Ledning och förståelse ( Sandberg,Targama)
”Allt är klart. Informationen har gått ut” Vad innebär det? Kommer alla att arbeta efter informationen?

12 Förståelse Förståelsen av problemet eller uppgiften avgränsar vilka möjligheter som är tänkbara, meningsfulla och rimliga Så här! X x x x xx xx x x x xx x x x x x xx x xx x Först om man får en medarbetare att förändra sin förståelse, blir det nya arbetssättet meningsfullt och rimligt

13 Kompetens I ett förståelsebaserad perspektiv blir det centralt för en persons kompetens: hur hon tolkar och förstår arbetsuppgiften och situationen Hur man tolkar och förstår arbetsuppgiften och situationen styr i praktiken vad man uppfattar som problemet eller vad som är svårt, vilka sakkunskaper man uppfattar som relevanta i sammanhanget, hur man skall gå till väga för att lösa de problem man ställs inför

14 Kompetens Den stora utmaningen för kompetensutvecklare är därmed hur man skall kunna få människor att utveckla en modifierad eller annorlunda förståelse av vad de sysslar med. Tyvärr går det inte att kommendera fram. Människor formar sin förståelse själva – men de är påverkbara. Det går inte heller bara genom att människor ”får veta hur det är”.

15 Påverka förståelse - verbal kommunikation från ledningens sida
Formella budskap: visioner, policies, strategidokument mm Budskap i presentationer och samtal (ev. med retorisk finess). Metaforer och slagord kan ge en stark innebörd. MEN – det är i vardagspratet som mycket av förståelse skapas Tjat kan löna sig - förståelseskapande kräver upprepade impulser med mellanliggande eget reflekterande ”Verbala laborationer” som eggar fantasin och väcker reflektioner (sagor, scenarier, gestaltningar i bild o form) Dialog ledare – medarbetare (synliggöra förståelse o bearbeta den i samtal mellan två eller flera)

16 Påverka förståelse - utnyttja handling och reflektion
Utbildning som bygger på aktivitetsbaserat lärande Konkret problemlösning och förändring i samverkan och dialog Systematiskt synliggöra existerande förståelse i handling (t.ex. få självinsikt - hos sig själv och andra - via ”sociala övningar”) Locka eller tvinga till aktiviteter som ger upplevelser o erfarenheter som i sin tur väcker reflektioner och fungerar meningsskapande (ge förutsättningar för att upptäcka och reflektera på egen hand) Etablera kulturmönster (exemplets makt,vara förebild, symbolhandlingar)

17 Men vågar vi släppa kontrollen?
Det operativa ledarskapet blir mera indirekt och kommunikativt: skapa förutsättningar för lärande utnyttja dialogen (försöka påverka men också låta sig påverkas) Även det strategiska ledarskapet blir i stort kommunikativt. När management blir en fråga om förståelseskapande, förlorar ledaren möjligheten att rida på sin formella maktposition. Men man kan vara bättre förberedd, mer initierad och påläst och kunna styra agendan – det räcker långt!

18 Överheten vill slänga kakan men ändå ha den kvar och tugga vidare?
Byråkratisk princip: Styrning via konkreta anvisningar och detaljerade regelverk, som preciserar vad man skall göra i en viss (förutsedd) situation Postbyråkratisk princip: Eftersom organisationen är beroende av individens kunskap, problemlösningsförmåga och fantasi, styr ledningen med vision, policies, information etc. som skall få individen att förstå vad som är önskvärt och därmed självmant agera på ett sådant sätt som främjar det önskvärda Neobyråkratisk princip: Individen har frihet att handla, men ledningen vill kontrollera att individen använder friheten till att handla på just det sätt som är det enda rätta sättet (enligt vad expertisen fastställt)

19 Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning
Vad är rektors ansvar? Organisera verksamheten så lärarna ges förutsättning att kunna planera undervisningen Utveckla former för samverkan och kunskapsutbyte mellan lärarna Skapa rutiner som säkerställer elevernas rätt till inflytande över planering och utvärdering av undervisningen. Inflytande ska ske över innehåll arbetsformer och arbetssätt Lars Thorin

20 Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning
Fördela undervisningstiden jämt Se till att eleverna får undervisning i de ämnen och årskurser där det finns nationella prov Organisera så att lärarna har möjlighet att följa upp sin undervisning och vid behov anpassa den till olika förutsättningar Stödja lärarna i deras arbete att bedöma elevernas kunskaper genom att tillsammans med dem utveckla former för att utvärdera elevernas kunskaper. Vid beslut om att bortse från enskilda kunskapskrav för eleven säkerställa att eleven ändå får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt Lars Thorin

21 Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning
Följa upp hur undervisningen planeras och genomförs och analysera hur det påverkar elevernas möjligheter att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen samt använda slutsatserna som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet Följa upp formerna för utvärdering och bedömning av elevernas kunskaper Följa upp och utvärdera de rutiner och former för dokumentation som används så att de är effektiva och ändamålsenliga för ett systematiskt kvalitetsarbete Lars Thorin

22 Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning
Skapa förutsättningar för och stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för dokumentation. Lars Thorin

23 Vilket ansvar har förskolechefen?
Förskolechefens ansvar enligt läroplanen Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Systematiskt kvalitetsarbete – ”varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?” Lars Thorin

24 Hur gör man det i förskolan?
Bedömning av förskolans kvalité Verksamhetsbesök som dokumenteras Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete Lars Thorin

25 När vi kan detta i ryggmärgen…….
Kan vi föra goda samtal med pedagogerna om planering, undervisning och bedömning av både förskolans och skolans kvalité Då har också förståelsen ökat hos rektorer/förskolechefer vilket medför att förändringar sker i praktiken och inte bara finns beskrivna i ett policydokument ( Sandberg&Targama ) Grupparbete Hur kan jag/ den rektorsgrupp jag tillhör skapa den kunskap och förståelse som krävs för att utveckla undervisning och lärande? Lars Thorin

26 Frågor som utvecklar lärandet
Du säger……………hur tänkte du då? Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar med? Det där lät intressant. Kan du beskriva lite närmare? Är det så här du menar………? Kan du utveckla det lite mer? Hur menar du? Vad lägger du in i begreppet……? Vad grundar du dig på när du säger att……..? Hur kommer det sig att du tänker så? Hur ser du själv på det du beskriver? Vilka konsekvenser ser du av detta? Med tanke på…………..vilka blir konsekvenserna?

27 Avslutning Rektor/förskolechef har oerhört stor betydelse för om eleverna ska lyckas i skolan/barnen utvecklas i förskolan Som rektor gör man många aktiva val i sitt eget arbete. För att kunna jobba som pedagogisk ledare måste ni prioritera och delegera Markera klassrumsbesök/besök i lärmiljöerna i er kalender, lika viktigt som andra möten Rektor/förskolechef måste på ett tydligare sätt ta ansvar för kvalitén på undervisningen

28 Avslutning Behöver ni hoppa på alla projekt och nya saker som kommer? Passar det in i vår verksamhetsidé Ni måste ha väldigt god kunskap om hur god undervisning ser ut Läroplaner och kursplaner/ämnesplaner måste sitta i ryggmärgen Ha god kunskap om den kunskapssyn som präglar läroplanerna


Ladda ner ppt "Pedagogiskt ledarskap i praktiken för rektorer/förskolechefer"

Liknande presentationer


Google-annonser