Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En integrerad strategi för kompetensutveckling Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En integrerad strategi för kompetensutveckling Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se."— Presentationens avskrift:

1 En integrerad strategi för kompetensutveckling Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se

2 Effektiv verksamhet – en fråga om kompetens och lärande •Att man möter (eller överträffar) olika intressenters krav/förväntningar på resultat •Att verksamhetens förmåga att utföra sin uppgift förbättras över tid genom ett organisatoriskt lärande •Att chefer och medarbetare utvecklas genom arbetet både i sin yrkesroll och som personer

3 Vad avses med kompetens? •en individs (eller grupps) potentiella handlingsförmåga •närmare bestämt, förmågan att framgångsrikt (enligt egen eller andras bedömning) utföra ett visst arbete

4 Kompetens är mer än kunskaper... •manuella färdigheter •kunskaper och intellektuella färdigheter •attityder, värderingar, engagemang •personlighetsmässiga förutsättningar •sociala färdigheter, t ex samarbets- förmåga, ledarskaps- och kommunika- tionsförmåga

5 Två huvudtyper av kompetens • utförandekompetens, dvs. att kunna utföra ett arbete i enlighet med vissa föreskrifter eller rutiner • utvecklingskompetens, dvs. att kunna ta initiativ till och/eller medverka i utveckling av ett arbete eller av vissa arbetsuppgifter

6 Skilj mellan kompetens och kvalifikation Den kompetens som arbetet kräver Efterfrågad kompetens KompetensKvalifikation Nyttjad kompetens Faktisk kompetens Formell kompetens  Per-Erik Ellström

7 Lärande - en definition •Lärande innebär varaktiga förändringar av en individs (en grupps eller en organisations) kapacitet (kompetens) •som ett resultat av de erfarenheter som individen (gruppen, organisationen) gör •genom sitt handlande och samspel med omgivningen

8 Lärande - en definition (forts.) •lärande är en kontinuerligt pågående process •som kan vara avsiktligt planerad, men som ofta är omedveten och oplanerad: •lärandets resultat/konsekvenser kan vara positiva i form av t ex utvidgad eller ökad kompetens: •men även negativa i form av t ex passivisering, underordning eller försämrat självförtroende

9 Lärande sker inte bara genom utbildning •formell utbildning (t.ex kurser) •icke-formell utbildning (seminarier, arbetsplatsträffar, handledning etc.) •informellt lärande (vardagslärande) i och genom det dagliga arbetet

10 Utbildning på eller utanför arbetsplatsen Kunskaper, färdigheter, förhållningssätt Stödsystem för lärande: ledarskap (”management attention”), mötesplatser, handledning Ökad individuell/kollektiv kompetens = förmåga att utföra och utveckla arbetet, (kunskap i handling, ”job performance”) Kunskapsanvändning och fortsatt lärande i det dagliga arbetet (informellt lärande) Utbildning leder inte med automatik till kompetensutveckling Lärandemiljö

11 Lärandemiljön beror på hur vi utformar arbetsorganisationen Aktiv, flexibel problemlösande personal Aktiv utvecklings- inriktad stödjande ledning Traditionell organisation Kunskapsbaserad organisation Aktiv detaljstyrande ledning Passiv regelstyrd rutiniserad personal  Per-Erik Ellström

12 Krav från kunder/ brukare Visioner/Mål Regler Lagar Avtal Resurser X X X X X X X X X X X X  Per-Erik Ellström

13 Typer av lärande Aspekt av lärande situationen UppgiftGiven Given Given Ej given MetodGiven Given Ej given Ej given ResultatGiven Ej given Ej given Ej given Typer av lärande/lärandenivåer Bemästrings- lärande Produktivt lärande Metodstyrt Produktivt lärande Problemstyrt Kreativt lärande (1)(2) (3) (4)  Per-Erik Ellström

14 Fyra handlingsnivåer: • reflekterande handlande • kunskapsbaserat handlande; • regelbaserat handlande; • rutiniserat handlande Möjligheterna till lärande och utveckling beror på hur vi arbetar

15 Hur arbetar vi idag? Vad är positivt/negativt? Lärandecirkel Varför arbetar vi som vi gör? Vilka alternativ finns? Hur kan man göra istället? Förslag till nytt arbetssätt Utveckla den nya lösningen Pröva den nya lösningen Reflektera över hur det har gått Hur ska vi fortsätta arbeta? 1 2 3 4 5 6 7  Per-Erik Ellström

16 Faktorer som främjar lärande i och genom det dagliga arbetet 1. Delaktighet i planering, utförande och utvärdering av arbetet 2.Att man har (och upplever sig ha) ett tillräckligt handlingsutrymme 3.Att fel och misstag (avvikelser) utnyttjas som viktiga källor till lärande 4.Att det finns socialt stöd och man får konstruktiv feedback (återkoppling) på sina arbetsinsatser

17 5. Att det finns en kultur som utmärks av: •öppenhet och tillit snarare än rädsla eller ängslan •en betoning av initiativ och risktagande •en tolerans för olikheter, osäkerhet och fel •uppmuntran av alternativtänkande och (om-)prövning av etablerade tanke- och arbetssätt 6.Att verksamheten leds och organiseras för att ge balans mellan produktionens logik och utvecklingens logik – detta kräver tid, men också intresse för och kompetens att arbeta med individ- och verksamhetsutveckling.


Ladda ner ppt "En integrerad strategi för kompetensutveckling Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser