Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till en utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till en utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till en utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering

2 Utvärderingar av föregående programperioder visar: • ESF: Generellt argumenterar all utvärdering för att det behövs mer återföring av resultat och erfarenheter. • Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar i lärande utvärdering som stöd för regional utveckling. • ITPS: Stora investeringar i regional utveckling, små eller inga effekter på regional tillväxt kan identifieras.

3 Strukturell påverkan Projekten rör om i grytan, men har svårt att påverka Erfarenheterna sprids inte och leder inte till att strukturerna påverkas Innovativa idéer P

4 Idé AnsökanPlan GenomförandeResultat PROJEKTPROJEKT ORGANISATIONORGANISATION AbsorberingFörändringHållbara effekter ? ?

5 ”Utförandets logik”: Tonvikt på: • effektiv handling • problemlösning genom undvikande av problemet eller tillämpning av givna regler/instruktioner • enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet • ett anpassningsinriktat lärande ”Utvecklingens logik: Tonvikt på: • tanke och reflektion • alternativtänkande, experiment och risktagande • tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar • ett utvecklingsinriktat lärande Två olika logiker: verksamhet och lärande (Ellström, 2001)

6 Hur ska kortsiktiga lokala projekt kunna påverka och ge långsiktiga organisatoriska effekter på arbetslivet i EU?

7 Problem/ Möjlighet Innovativ idé Projekt Regionala planer (RUP) ESF/ Programmål Arbetslivsutveckling i EU (t.ex. Lissabonstrategin) Resultat Strukturer Effekter

8 Strategisk checklista 1.Identifiera vad som är unikt/nytt i vårt projekt 2.Lista vilka aktörer som bör påverkas av våra resultat 3.Prioritera de viktigaste aktörerna att nå för att få långsiktiga effekter 4.Granska och stärk deras grad av delaktighet i projektet

9 Planeringsstyrda projekt Processtyrda projekt

10 Olika synsätt Planeringstänkande • Instrumentellt synsätt • Åtgärd A leder till mål B • Slutet system • Omgivningen är stabil Processtänkande • Dynamiskt synsätt • Helhetsperspektiv • Öppet system • Samspelar med omgivningen

11 Lärande typer (Ellström, 1992) Anpassningsinriktat • Vad – åtgärda • Kontrollera • Utnyttja befintlig kunskap Utvecklingsinriktat • Varför – förstå • Reflektera • Utforska ny kunskap

12 Utvärderingstyper Summativ och kontrollerande Formativ och lärande Varför?Kunskap att bedöma Kunskap att förändra Vad?Resultat och effekter Praktik och process När?Sällan, efteråtOfta, under tiden

13 Planeringsstyrda projekt och summativ utvärdering

14 Processtyrda projekt och formativ utvärdering Lärande

15 Centralt i en lärande miljö • Dialog • Delaktighet • Kontinuerlig återkoppling • Gemensamt lärande • Kritisk reflektion

16 Metoder och arbetssätt DATAINSAMLING • Egendokumentation • Enkäter • Intervjuer • Fokusgrupper DATABEARBETNING • Fokusgrupper • (Analys) Seminarier • Workshops • Nätverk

17 En lärande utvärderare 1.Engageras tidigt och har nog med tid 2.Är mer processkunnig än metodexpert 3.Kombinerar närhet med kritisk distans 4.Stödjer och stör (farthinder) 5.Organiserar gemensamma lärmiljöer 6.Involverar intressenter och samlär 7.Sprider information 8.Balanserar omedelbar nytta med långsiktiga effekter

18 Checklista lärande utvärdering 1.Budgetera tillräckliga resurser 2.Tänk igenom hur vi vill använda utvärderaren 3.Gör en styrande beställning/anbudsunderslag 4.Se till att tidigt få in en utvärderare i projektet 5.Organisera tillsammans med utvärderaren för kontinuerlig uppföljning och gemensamt lärande

19 Problem/ Möjlighet Innovativ idé Regionala planer (RUP) ESF/ Programmål Arbetslivsutveckling i EU (t.ex. Lissabonstrategin) Resultat Strukturer Effekter LÄRANDE UTVÄRDERING ERFARENHETER KONTINUERLIG UPPFÖLJNING GEMENSAM ANALYS FÖRÄNDRING STRATEGISK PÅVERKAN

20 Använd lärande utvärdering för strategisk påverkan • Involvera de strategiskt prioriterade aktörerna i den gemensamma lärmiljön • Organisera flera uppföljningsseminarier • Gör riktade insatser för att få med de viktigaste strategiska aktörerna på olika nivåer • Tänk stort och gå samman • Utmana er själv och andra • Använd stöden

21 Processtöd & Temagrupper 1.Projektutveckling 2.Jämställdhet 3.Tillgänglighet 4.Lärande och strategisk påverkan 1.Arbetsplatslärande och omställning, A&O 2.Entreprenörskap och företagande 3.Unga 4.(Åter)inträde och integration, TIA 5.Likabehandling

22 SPeL:s stöd till projekt • Direktstöd i projektarbetet (kunskap/analys/organisering) • Lärande nätverk för projektledare och utvärderare • Seminarier/workshops/konferenser på regional/nationell/transnationell nivå


Ladda ner ppt "Välkommen till en utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser