Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bakgrund till följeforskning: •Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bakgrund till följeforskning: •Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bakgrund till följeforskning: •Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar i lärande utvärdering för regional tillväxt. •ITPS: Stora investeringar i regional utveckling, små eller inga effekter på regional tillväxt kan identifieras, ”17,8 miljarder i sjön”. (Obs. denna utvärdering gällde första programperioden, ex post från förra är inte ännu producerad.) •Statskontoret: För många små projekt, för splittrad projektportfölj, mycket liten samverkan mellan Regionalfonden och Socialfonden. •Kommissionen har framhållit att halvtidsutvärderingen utfördes för sent och hade liten påverkan på programgenomförandet, bör ersättas av ”ongoing evaluation” dvs. följeforskning i projekten och i programgenomförandet

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Följeforskning på tre nivåer •Programövergripande nivå – genomförandesystemet (tillsammans med ESF) samt synteser och tematiska studier! •Programnivå – hur framskrider programmen? •Projektnivå – stora och/eller strategiska projekt! Utvärdering beställs av ÖK och följs av referensgrupp från ÖK

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Projektföljeforskning •Huvuduppgiften är att stödja projektet att nå de övergripande målen men även att bidra till ett lärande genom offentlig diskussion, t.ex. i seminarier och lärkonferenser, m.a.o. förändra, förbättra och förstärka den regionala tillväxtpolitiken (projektlogik, processer för mottagande samt public debate) •Följeforskningsrapporterna ska vara kommunicerbara och pedagogiska samt ha tydliga slutsatser och rekommendationer till projektledning. •Följeforskningens slutrapport ska vara en ”lärprodukt” och som publiceras på Tillväxtverkets hemsida. •C:a150 projekt har idag projektföljeforskning i sina beslut •Ett 40 tal projektföljeforskningsrapporter har hittills levererats •De upphandlade följeforskarna består både av konsultbolag men även av universitet och högskolor c:a 50/50.

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Rekommendationer och stöd för följeforskning i projekt På Tillväxtverkets webbplats finns: •”Nytta med följeforskning” •”Följeforskning för fortlöpande förbättringar i projekt - en syntes!” •”Att tänka på vid upphandling av följeforskning i projekt” Bakgrund till ansatsen finns i ”Lärande utvärdering genom följeforskning” samt ”LEARNING through ongoing EVALUATION”, bägge utgivna på Studentlitteratur.

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Några generella iakttagelser från projektföljeforskningsrapporterna •Förbättra projektlogik och målstruktur! •Projektavgränsning (mot ordinarie verksamhet)! •Tydliggör mandat roll- och ansvarsfördelning i stora projekt (delprojektledare, styrgrupp, referensgrupp mm)! •Mer aktivt ägarskap! •Mer strategitänk och prioritering när det kommer till aktiviteter och insatser kopplat till handlingsplaner i projekten! •Utveckla lärandestrukturer för att bättre tillvarata och upparbeta kunskaper i projekt! •Det saknas i många projekt ett systematiskt uppföljningsarbete, indikatorsbaserat och milstones!

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Professionalisering av följeforskar- och utvärderarrollen: a)Gemensam kurs och läromedel i utvärdering och följeforskning med sju universitet och högskolor. b)Framtagning av gemensam vägledningsskrift (som utgår från ”Nytta med följeforskning” och ”Handledning i uppföljning och utvärdering”) för lärande och utvärdering av strukturfonderna c)Nationellt nätverk för processtödjande följeforskare och utvärderare, newsletter/skriftserie m.m. d)Följeforskningskonferens 23 september 2010 e)Förtydligande om att projekt från början ska ha utvärderingsplan, upphandla följeforskning i konkurrens och klara strukturer för återföring både internt och externt.

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad innebär lärande utvärdering? •Utvärderingen är användbar under resans gång! •Löpande återföring och återkoppling av utveckling/resultat (bedömning av måluppfyllelse) •Inte bara observatör ÄVEN aktiv utvecklingsroll! •Utvärderaren ska vara innanför men med integritet •Sist men inte minst, följeforskningen ska slutrapporteras i form av lärprodukt!

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vem är du som följeforskare?

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Eller är du…


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bakgrund till följeforskning: •Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar."

Liknande presentationer


Google-annonser