Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional tillväxtpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional tillväxtpolitik"— Presentationens avskrift:

1 Regional tillväxtpolitik
17 oktober Stockholm Lars Wikström Enhetschef Regional samverkan och landsbygdsutveckling

2 Regional utveckling och tillväxt
Regional utveckling är i någon mening ett sammanfattande uttryck för hur levnadsförhållanden, miljö och ekonomi förändras för ett område som är större än en kommun. Policynet Västernorrland Tillväxt och regional tillväxt är numera ständigt aktuella begrepp både bland allmänheten och bland experter. Tillväxt ses ibland som en motsättning till välfärd och ibland som en förutsättning för välfärd. Regional tillväxt ses av vissa som en förutsättning för att regioner ska kunna överleva med acceptabel levnadsnivå och samhällelig service. SCB Regional utveckling är tillhandahållandet av bistånd och annat stöd till regioner som är mindre ekonomiskt utvecklade. Wikipedia Med regionalt tillväxtarbete avses insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Det regionala tillväxtarbetet benämndes tidigare regionalt utvecklingsarbete. Förordning om regionalt tillväxtarbete

3 Sverige – mellanmjölkens land
…regional disparities in GDP per capita remain the lowest in the OECD due to Swedens comprehensive welfare system and ambitious fiscal equalisation system. OECD Territorial Reviews. Sweden 2010

4 Regionala skillnader och förutsättningar
Skillnader i BNP per capita 2005

5 Den regionala tillväxtpolitiken
Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Förordning Förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete Program och strategier Europa 2020 – Översiktsplaner Medel Utgiftsområde 19 – 3,4 miljarder

6 Den regionala tillväxtpolitikens resurser
Riktade insatser Gemensamma insatser Hävstång och katalysator Strategier och processer

7 7

8 UO 19 katalysator för strategiska insatser
Medlen fungerar ofta som katalysatorer som leder till strategiska insatser Medlen påverkar utvecklingen i regionerna när de används som i samverkan med övriga offentliga och privata resurser Stöder samordnande processer Leder till mer samlade och sektorsövergripande investeringar

9 Regional hänsyn och tvärsektoriell styrning
Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft

10 Företag Regional tillväxtpolitik Näringspolitik
Innovation- och företagsklimat Riskkapital Kulturpolitik Kluster/nätverk Företag Idé Produkt Tjänst Produktion Marknad Rådgivning Etablerings- och levnadsförhållanden Finansiering Kultur Infrastruktur Transportpolitik Service Bostäder Leverantörer Tillgång till mark Bredband IT-politik Lokalt inflytande Distribution Bostadspolitik Befolkningsstorlek Kollektivtrafik Myndighetsservice Kompetensförsörjning Verksamheter inom samtliga politikområden påverkar näringslivet, direkt i verksamheten eller indirekt via den miljö som företaget befinner sig i. Denna bild är ett försök att visa på, utifrån fem olika lokaliseringsfaktorer, områden som påverkar eller är viktiga för näringslivet och dess utveckling. (Med företag menar vi allt från framväxten av idéer till att en produkt/tjänst säljs på en marknad.) För att ett företag ska bildas krävs en idé som blir till en produkt eller tjänst som sedan efter ”produktion” säljs på en marknad. Företag är rationella och valet av lokalisering styrs av en rad faktorer. Dessa faktorer kan grupperas: Innovation- och företagsklimat Rådgivning Finansiering, riskkapital, bidrag Klustersamarbeten Attityder Infrastruktur Påverkar företag både direkt via ex möjlighet för företaget att leverera sina varor och indirekt via ex kollektivtrafikens betydelse för att kunna få tillgång till rätt kompetens eller ett snabbt bredband för att kunna sköta marknadsföring, redovisning etc Kompetensförsörjning Tillgång till rätt kompetens Utbildningsansordnare som erbjuder utbildningar efter arbetsmarknadens behov Regionalt utbud av forskning och samarbete näringsliv- forskning Myndighetsservice Spelregler Skatter Avgifter Tillsyn Tillstånd Etablerings- och levnadsförhållanden En attraktiv kommun/region erbjuder goda etablerings- och levnadsförhållanden för de företag och människor som ska verka där. Tillgången till mark Tillgång till attraktiva bostäder Brett serviceutbud Kultur Lokalt inflytande FoU Spelregler Personal Tillstånd Högre utbildning Handelspolitik Arbetsmarknadspolitik Tillsyn Yrkesutbildning Landsbygdspolitik Miljö- och energipolitik Integrationspolitik Utbildningspolitik

11 Turismen skapar stora intäkter
Figur 2

12 Specifika regionala förutsättningar
Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i landets alla delar. Ju fler regioner som har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre för Sverige och dess svagaste regioner. De strukturella förutsättningarna, näringslivets sammansättning och specialisering, arbetsmarknadens branschbredd samt lokala och regionala utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt och varierar mellan landets olika delar. Därför måste den regionala tillväxtpolitikens insatser anpassas till de specifika regionala förutsättningarna.

13 Regional tillväxtpolitik
21 290 17 9,6 914 813

14 Strategier, program och operativa insatser
Europa 2020 Nationella strategin Regionala utvecklingsprogram Regionala strukturfondsprogram Territoriella program Regionala tillväxtprogram Andra relevanta program och insatser Regionala planer inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet Landsbygdsprogrammet Program för de areella näringarna Lokala utvecklingsavtal Länsplaner för transportinfrastruktur Kommunernas översiktsplaner Strategi Operativt

15 Vägen dit? Kräver en interaktiv och adaptiv flernivåstyrning
Ökad lokal och regional kunskap Regional hänsyn Det nationella perspektivet Från förvaltning till utveckling

16 Sektorsuppdraget 2.0 Sektorsuppdraget är i sig viktigare än att göra enskilda insatser inom den regionala tillväxtpolitiken, om utgångspunkten är: att regional hänsyn och tvärsektoriell styrning bidrar till den egna måluppfyllelsen att väl fungerande samarbete över sektorsgränser ger regionala, nationella och europeiska insatser ett mervärde

17 Att myndigheterna tydliggör sin roll i det regionala tillväxtarbetet är därför en viktig grund för långsiktig förbättring av samspelet mellan nationell och regional nivå


Ladda ner ppt "Regional tillväxtpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser