Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad säger utvärderingar av tidigare programperioder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad säger utvärderingar av tidigare programperioder"— Presentationens avskrift:

1 Seminarium – Resultatfokus, synergier och programlogik – fina ord eller verklighet?

2 Vad säger utvärderingar av tidigare programperioder
Programmens strategier och mål – generella och ofokuserade Fokus på att mäta aktiviteter och att följa upp finansiella data Resultat och effekter osäkra Målen och valda indikatorer har inte hängt ihop med de övergripande målsättningarna för programmen Bättre samspel mellan ETS och övriga sf-program/övrigt regionalt tillväxtarbete

3 Partnerskapsöverenskommelsen Havs- och fiskerifonden
Övergripande prioriteringar Tematiska mål Havs- och fiskerifonden Nationellt program Antal regionala handlingsplaner? Länsstyrelser Landsbygds-fonden Nationellt program 21 regionala handlingsplaner Länsstyrelser Regional- fonden Nationellt program Åtta regionala program Social- Fonden Nationellt program Åtta regionala handlingsplaner Det första är att partnerskapsöverenskommelsen anger övergripande prioriteringar och tematiska mål för de fyra ESI-fonderna. Det andra tydliggörandet jag vill göra är att vi har att göra med fyra fonder med fyra olika regelverk och fyra olika genomförandestrukturer. Till exempel har landsbygdsfonden ett nationellt program och 21 regionala handlingsplaner, medan regionalfonden kommer att ha ett nationellt program och åtta regionala program. Vi har också tre förvaltande myndigheter som är regeringens förlängda arm i genomförandet. Jordbruksverket Tillväxtverket ESF-rådet

4 Tematiskt fokus – gemensamma tematiska mål och investeringsprioriteter
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Förbättra institutionella kapaciteten och effektiviteten i den offentlig förvaltningen

5 Tematiskt mål X Val av teman och investeringsprioriteter
OP Insatsområde med ett tematiskt mål IP Kommissionens investerings-prioriteringar Indikatorer MÅL Indikatorer MÅL SPECIFIKA MÅL: Nationalisering/regionalisering av kommissionens investeringsprioriteringar och fokusering i linje med programdirektiv och förordningar Gemensamma Aktivitetsindikatorer Val av teman och investeringsprioriteter Specifika mål - som relaterar till behov /problem Resultatindikator som fångar den avsedda förändringen för (kvalitativ eller kvantitativt) Output/aktivitetsindikatorer som speglar de direkta aktiviteterna (gemensamma och programspecifika), Resursfördelning Utvärdering Resultatindikatorer

6 Samordning och synergier
Europa 2020 Nationellt reformprogram för tillväxt och sysselsättning Regional tillväxtpolitik Sammanhållningspolitik - europeiskt strategiskt ramverk Partnerskaps- överenskommelse Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft Strukturfondsprogram Kommunala översiktsplaner RUP/RUS

7 Partnerskapsöverenskommelse mellan Sverige och Europeiska kommissionen
Ska utgöra en övergripande strategi för Sveriges användning av de EU-medel vi tar del av från ESI-fonderna: Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden Samordningsmöjligheter mellan fonderna Närings-, Arbetsmarknads- och Landsbygdsdepartementet Mer koncentration/fokusering av insatserna - maximera effekterna Förnyat fokus på programmens design (interventionslogik) Fokus på resultat (inte bara finansiella data) Förbättra insamling av data Ökade krav på uppföljning och utvärdering


Ladda ner ppt "Vad säger utvärderingar av tidigare programperioder"

Liknande presentationer


Google-annonser