Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingen brist på utmaningar!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingen brist på utmaningar!"— Presentationens avskrift:

1 Ingen brist på utmaningar!
Strukturfondsprogram Nya möjligheter för Gävleborg Ulf Johansson, Sweco Eurofutures AB

2 Den stora utmaningen – att komma från brus till verkstad

3 LÄGET Källa: Förstasidan Gävle Dagblad den 14 mars 2013

4 Hur går det? Källa SCB, bearbetning Sweco Eurofutures AB

5 Hur går det? Källa SCB, bearbetning Sweco Eurofutures AB

6 Hur går det? 128 000 149 000 Ljusdal FA: 6,8 % Hudiksvall FA: 16,8 %
Bollnäs/Söderhamn FA: 22,7 % Gävle/Sandviken FA: 53,7 %

7 Det ser likadant ut på fler håll
I de flesta av landets län sker en koncentration mot centrum I storstadslänen växer de flesta kommuner genom ”invandring”. I övriga län växer den största kommunen ge-nom inomregional om-fördelning och invandring från utlandet.

8 Hur går det? Befolkningsutveckling i Gävleborgs kommuner och Riket perioden 2001 – 2011 Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures

9 Utbildningsnivån ökar men Gävleborg halkar efter …
Andel med högre utbildning (25-64 år) Gävleborg ligger lägst i landet. År 2002 var skillnaden mot riks-genomsnittet 7 %, idag är den 8% …

10 Hur går det? Utveckling av sysselsättningen i Gävleborgs kommuner och Riket perioden 2000 – 2010 Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures

11 Sjuka jobbar mindre … Ohälsotalet för samtliga personer år samt uppdelat mellan kvinnor och män, feb 2013 (Källa: Försäkringskassan)

12 Försörjningsbördan ökar …

13 Utanförskap… Andel ”helårsekvivalenter” i åldrarna år som försörj-des med sociala ersättningar och bidrag, 2011. (Källa: SCB)

14 Utanförskap … % Total arbetslöshet 2002-2012 (kvartalsvis).
Källa: Arbetsförmedlingen

15 Hur går det? Generationsväxling 2010 – 2025 i Gävleborgs kommuner
Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetning Sweco Eurofutures

16 Hur går det? Källa: rAps, bearbetning Sweco Eurofutures

17 GÄVLEBORG – DEL AV EN HELHET
= Positivt pendlingsnetto = Jämvikt = Negativt pendlingsnetto Källa: SCB, bearbetning Sweco Eurofutures

18 UTMANINGARNA ÄR …

19 STÄRK ERA STYRKOR Ni har starka exportföretag med spets-kompetenser och industrikunnande i världsklass. Satsa på förnyelsebar energi och clean tech – det bidrar till en större diversifie-ring av näringslivsstrukturen, nya mark-nader och en utveckling av mer kvalifi-cerade tjänster (smart specialisering). Högskolan i Gävle. Värna högskolans forskning. En ökad samverkan mellan företag och forskning stärker den regionala innovationsmiljön. Gävle. En stark nod som är hela länets styrka. Våga låta det gå bra för Gävle. Närheten till Stockholm. Utveckla infra-struktur, transporter, bostadsutud och IKT – de underlättar för Gävleborg att ”kroka arm” med omvärlden och viktiga marknader.

20 TA TAG I ERA SVAGHETER En svag befolkningsutveckling minskar under-laget för service och tjänster och skapar arbets-kraftsbrist. Inomregionala skillnader ökar. Stort utanförskap ökar försörjningsbördan. Det bidrar också till ökade sociala spänningar och försämrad regional attraktionskraft. Inte attraktivt för kvinnor. Ojämlika strukturer förstärker en negativ befolkningsutveckling. Låga utbildningsnivåer i kombination med en svag studietradition bidrar till utanförskap och försvårar företagens och den offentliga sektorns kompetensförsörjning. Låg FoU-intensitet i de små och medelstora företagen försämrar deras omställningsförmåga och innovationskraft. På sikt försvagas den regionala ekonomins konkurrenskraft.

21 Handlingsutrymme och Handlingskraft
Två kärnfrågor på vägen till verkstaden. För det första – hur stort är ert handlingsutrymme? Hur ser gränserna ut och vem sätter dem? För det andra hur stor är er handlingskraft och vem/vad beror den på? Här ligger t ex förmågan att prioritera och ompriori-tera , att vara långsiktigt uthållig, att förmå samverka med andra (nätverksstyrning) osv.

22 Resultat …

23 Prioriteringar Regionalfonden: Socialfonden:
För perioden 2014 – 2020 har Gävleborg och övriga län i Norra Mellansverige prioriterat fyra områden för regionalfonden och tre områden för social-fonden. Regionalfonden: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Socialfonden: Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande

24 TILL SIST … Regional samverkan och samsyn kring analysen och era viktigaste prioriteringar är en nyckel till framgång och ger er en starkare röst i ”Stockholm”! I kommunerna behöver ni med-vetet planera så att ni bidrar till att möta de regionala utmaning-arna! Prioriteringar handlar om att göra vägval! Ensam är inte stark!

25 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Ingen brist på utmaningar!"

Liknande presentationer


Google-annonser