Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programskrivning för Övre Norrland Detta vet vi: • Programskrivning sker parallellt med fastställandet av PÖ • Programdirektiven kommer i april och vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programskrivning för Övre Norrland Detta vet vi: • Programskrivning sker parallellt med fastställandet av PÖ • Programdirektiven kommer i april och vi."— Presentationens avskrift:

1 Programskrivning för Övre Norrland Detta vet vi: • Programskrivning sker parallellt med fastställandet av PÖ • Programdirektiven kommer i april och vi har tom 15 september 2013 på oss • Under perioden skall förslag till regionalt program för ERUF tas fram • Senast 15 maj 2013 ska underlag till nationellt program för ESF tas fram (socioekonomisk analys). • Framtagandet ska samordnas med motsvarande processer på regional nivå för programmen inom Europeiskt territoriellt samarbete samt programmen inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Även EU:s strategi för Östersjöregionen ska beaktas. • Hösten 2013 skall regional handlingsplan för ESF tas fram

2 Förvaltande myndigheter Tillväxtverket har fått i uppdrag att förbereda arbetet med att vara attesterande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Mål2). Rådet för Europeiska socialfonden har fått i uppdrag att förbereda arbetet med att vara attesterande myndighet för ett nationellt program med åtta regionala handlingsplaner inom Europeiska socialfonden.

3 ANALYSER PRIORITERINGAR SKRIVPROCESS FONDBEVAKNING/SAMORDNING MYNDIGHETSSAMVERKAN REGIONAL FÖRANKRING & BESLUT mars aprilmajjunijuliaugustiseptember Program direktiv Avstämnings- möte Närinsdep PRIORITERINGAR

4 En meny med tematiska mål 1.Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2.Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3.Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4.Stödja övergången till en koldioxid ekonomi inom alla sektorer 5.Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6.Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande 7.Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8.Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9.Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10.Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11.Förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen

5

6 Till grund för innehållet … Analys Projekt- & program resultat RUS/strategier Nuläge tematiska områden Socioekonomisk analys för ESF

7 Tack!

8 Tematiska mål och investeringsprioriteter 11 tematiska mål – 37 investeringsprioriteter IP

9 Tematiska områden ERUF 1-3 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation genom att 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik genom att 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU- intresse, öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät, främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation, produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, e-handel och främja efterfrågan på IKT, utveckla nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt för internationalisering. stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion inom viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål. stärka IKT-tillämpningar för e- förvaltning, e-lärande, e-integration och e-hälsovård.

10 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer genom att 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar genom att 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser genom att främja produktion och distribution av förnybar energi, stödja riktade investeringar för anpassning till klimatförändringar, tillgodose de betydande behoven av investeringar i avfallssektorn för att uppfylla kraven i unionens miljölagstiftning, främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag, främja investeringar för att hantera särskilda risker, säkra motståndskraften mot katastrofer och utveckla katastrofhanteringssystem. tillgodose de betydande behoven av investeringar i vattensektorn för att uppfylla kraven i unionens miljölagstiftning, stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och inom bostadssektorn, skydda, främja och utveckla kulturarvet, utveckla smarta svagströmsnät,skydda den biologiska mångfalden och marken samt främja ekosystemtjänster, inklusive Natura 200015, och miljövänlig infrastruktur, främja koldioxidsnåla strategier för stadsområden. göra insatser för att förbättra stadsmiljön, inklusive sanering av industriområden och minskning av luftföroreningar. Tematiska områden ERUF 4-6

11 Tematiska områden ERUF 7-10 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur genom att 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom att 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom genom att 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande genom att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), utveckla företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagande och nyföretagande, investera i infrastrukturer på vårdområdet och det sociala området vilka bidrar till nationell, regional och lokal utveckling, minska skillnader i hälsostatus och övergå från institutionella tjänster till tjänster i närsamhället, utveckla utbildnings- och fortbildningsinfrastrukturer. främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur, genomföra lokala utvecklingsinitiativ samt stöd till ett nät av tjänster i närmiljön som syftar till att skapa nya sysselsättningstillfällen, stödja fysiskt och ekonomiskt återställande av utarmade stads- och landsbygdssamhällen, utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, investera i infrastruktur för offentliga arbetsförmedlingstjänster. stödja socialt företagande. utveckla omfattande, högkvalitativa och driftskompatibla järnvägssystem


Ladda ner ppt "Programskrivning för Övre Norrland Detta vet vi: • Programskrivning sker parallellt med fastställandet av PÖ • Programdirektiven kommer i april och vi."

Liknande presentationer


Google-annonser