Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål EU2020 Sysselsättning FoU och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och social utestängning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål EU2020 Sysselsättning FoU och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och social utestängning."— Presentationens avskrift:

1 Mål EU2020 Sysselsättning FoU och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och social utestängning

2 Europa 2020 En stärkt strategisk inriktning 2014 – 2020 Målen för Europa 2020 styrande Samordning med nationella reformprogram Mål och indikatorer för att mäta framsteg i relation till målen för Europa 2020 Förstärkning av den administrativa kapaciteten, mindre byråkrati Operativa program Partnerskapsöverens- kommelse Gemensamt strategiskt ramverk Regionalfond – Socialfond – Fond för landsbygdsutveckling – Havs – och fiskerifond Mål, strategi, prioriteringar, åtgärder Finansiering Samordnad politik Sammanhållningspolitiken Politiken för landsbygdsutveckling Havs- och fiskeripolitiken

3 Tematiska mål PÖ 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Eruf, EJFLU) 2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (Eruf, EJFLU) 3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (Eruf, EJFLU, EHFF) 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (Eruf, EJFLU, EHFF) 5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar (Eruf, EJFLU) 6. Skydda miljön som främja en hållbar användning av resurser (Eruf, EJFLU, EHFF) 7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (Eruf) 8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF, Eruf, EJFLU, EHFF) 9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom (ESF, Eruf, EJFLU) 10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande (ESF, Eruf, EJFLU) 11. Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen (ESF, Eruf)

4 Kommissionens positionspapper Utmaningar Kommersialisering av innovationer och forskning Arbetsmarknadsdeltagande för unga och sårbara grupper Hushållande av naturresurser och kostnadseffektiva åtgärder Prioriteringar Främja konkurrenskraft och innovationsdriven ekonomi Främja anställbarheten och förbättrad tillgänglighet till arbetsmarknaden Förstärk hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt

5 Innehåll PÖ 1.Beskriva hur PÖ kopplar till EU2020 och de tematiska målen 2. Beskriva prioriteringar i respektive fond 3. Beskriva de prioriterade områdena för samarbete 4. Socioekonomisk analys 5. Sammanfattning av förhandsutvärderingarna 6. Utvalda tematiska mål 7. Konkretisering av åtgärder för resp. tematiskt mål och fond

6 Innehåll PÖ 8.Territoriell utveckling -Lokalt ledd utveckling (Leader) -Hållbar stadsutveckling -ITI (integrerade territoriella investeringar) 9.Förväntade resultat för de tematiska målen per fond 10. Indikativ fördelning av medel per tematiskt mål och fond 11. Hur involveras berörda parter och vilken roll har dessa 12. Förvaltande myndigheter -Administrativ kapacitet och börda -Elektroniskt datautbyte -Samordning av arbetet

7 Intern process PÖ 2013 2013/2014 AG 22/2 Remissammanställning prio GB prio mars Skrivelse till RD maj Hearing maj/juni Remissammanställning PÖ EU:s budget? 7-8/2 GB PÖ augusti Bilateral KOM 5/2 PÖ till KOM Regeringsbeslut Relevanta förordningar beslutade? AG 8/4 GB PÖ maj Utkast PÖ till KOM juni Bilateral KOM sent mars Bilateral KOM juni

8 HEARIN G Myndighetsgrupp 2014 20132012 Intern och extern dialog och förankring Projektgrupp Existerande arenor för dialog maj/juni IDA-grupp AG 22/2 AG 8/4 Skrivelse till RD Regionala politiker

9 Beställare av projektet Bettina Kashefi, ss Arbetsmarknadsdepartementet Marita Ljung, ss Näringsdepartementet Magnus Kindbom, ss Landsbygdsdepartementet

10 Styrgrupp Christina Nordin L Johannes Sjögren A Jasmina Hopstadius A Anna Olofsson N (Robert Andrén L) Projektgrupp Camilla Lehorst L A N Maria Ahlsved L/ELT Ida Björklund L/JFS Cecilia Eng Jakobsson A/A Ann-Christine Gullesjö A/A Martin Nyqvist N/RT Sverker Lindblad N/RT Anna Hagstad Jurist L (Linda Hiljemark Jurist A) (Jonas Manole Jurist N)

11 Territoriell utveckling 2014-2020

12 Övergripande inriktning – Ökat fokus på den sammantagna effekten av EU:s insatser snarare än på de enskilda program som EU erbjuder – Gemensam strategisk ram för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) – Förbättra samordningen mellan fonderna och visa hur medlemsstaterna använder fonderna för att bidra till EU2020-strategin

13 I riktning mot Europa 2020 CSF Partnerskapsöverenskommelsen ERDFESFEAFRDEMFF

14 Verktyg för territoriell utveckling Urban policy Integrated Territorial Investments (ITI) Community Led Local Development Tar sin utgångspunkt i territoriella behov som bäst hanteras subregionalt och som ett mervärdesskapande komplement till övrigt genomförandet av de fyra aktuella fonderna.

15 Stadsutveckling  5% (minimum) inom den regionala fonden  Inga nya medel utan ska ses som en öronmärkning och ett förtydligande över den urbana utvecklingens betydelse  Främja hållbar utveckling i städerna  Tänkbar där ett delegerat genomförande är att föredra till en subregional nivå t.ex. stadsdel, stad, stadsregion eller flerkärnig stadsregion

16 Integrerade territoriella investeringar (ITI)  Implementeringsverktyg (inga egna pengar)  Möjliggör för medlemsstaten att tydliggöra utmaningar/möjligheter och sätta dessa i ett territoriellt sammanhang  Möjlighet att bryta frågor territoriellt/sektoriellt  Möjliggör att skapa/hantera synergier och att knyta samman fonder och operativa program.  I första hand regionalfonden och socialfonden även om övriga två fonder kan vara stödjande  Delegerat ansvar

17 Community Led Local Development  5% (minimum) inom Landsbygdsfonden  Har givna metodinslag (jmf Leader), exempelvis trepartssamverkan där ingen har egen majoritet  Bygger på lokal nivå och utarbetandet av lokala utvecklingsstrategier  Delegerat ansvar  Arbetsformen kan omfatta alla fyra fonder

18 Gemensamma nämnare  Svarar upp mot territoriella behov  Komplement till befintligt fondgenomförande där den subregionala nivån kan allokera mervärden  Engagemang och delaktighet  Kräver administrativ kapacitet på flera nivåer  I partnerskapsöverenskommelsen ska Sverige indikera hur dessa verktyg ska implementeras.


Ladda ner ppt "Mål EU2020 Sysselsättning FoU och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och social utestängning."

Liknande presentationer


Google-annonser