Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.helasverige.se CLLD FÖRSLAGET. www.helasverige.se Kommissionens erbjudande En metod, kallad gemensam ledd lokal utveckling (CLLD), Ett krav på parterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.helasverige.se CLLD FÖRSLAGET. www.helasverige.se Kommissionens erbjudande En metod, kallad gemensam ledd lokal utveckling (CLLD), Ett krav på parterna."— Presentationens avskrift:

1 www.helasverige.se CLLD FÖRSLAGET

2 www.helasverige.se Kommissionens erbjudande En metod, kallad gemensam ledd lokal utveckling (CLLD), Ett krav på parterna är att ta fram lokala strategier och bildande av lokala aktionsgrupper, vilket ligger helt i linje med erfarenheterna från Leader. Flerfondsfinansiering föreslås att vara möjlig för det lokala området. Målsättning att den lokala nivåns aktörer tar kommandot över föreslagna initiativ, så att dessa tillsammans stärker platsens attraktivitet. HSSL anser: - att byalag eller lokala utvecklingsgrupper på ett naturligt sätt får en tydligare roll i ett mer samlat lokalt utvecklingsarbete. - att lokala utvecklingsgrupper sitter inne med betydande kunskaper om hur platsen och dess behov kan länkas samman i det dagliga utvecklingsarbetet.

3 www.helasverige.se Europa 2020-strategin Smart tillväxt – Hållbar tillväxt – Tillväxt för alla Gemensamt strategiskt ramverk -Utifrån EU2020, med tematiska mål och gemensamt regelverk för övervakning och kontroll av samtliga fonder, samt ramar för CLLD (LEADER) Partnerskapsöverenskommelse Nationellt ramverk med samordningen av samtliga fonder utifrån EU2020. Här anges också om hur CLLD / Leader ska ingå och i så fall hur upplägget blir. EAFRD EMFF ERDF ESF I de nationella operativa programmen för varje fond anges hur mycket pengar som ska fördelas enligt CLLD / Leader-metod

4 www.helasverige.se CLLD metoden EU-kommissionen föreslår som metod för genomförandet att CLLD – Community Led Local Development samordnar GSR-fonderna ( Jordbruk, Fiske, Regional och Social ) •som fokuserar på specifika underregionala områden •som leds på lokal nivå av lokala åtgärdsgrupper som består av representanter från lokala offentliga och privata socioekonomiska intressen •som genomförs genom integrerade och flersektoriella områdesbaserade, lokala utvecklingsstrategier, som har utformats för att ta hänsyn till lokala behov och potentialer •som inkluderar innovativa egenskaper i ett lokalt sammanhang, nätverkande och (i tillämpliga fall) samarbete Den här enda metoden medger sammanhängande och integrerad användning av fonderna för att skapa lokala utvecklingsstrategier.

5 www.helasverige.se Huvudsyftena med Kommissionens förslag är att förenkla och utöka bruket av CLLD som utvecklingsverktyg. CLLD-förslagen kommer att: » uppmuntra lokala grupper att utveckla integrerade gräsrots-metoder under omständigheter där det finns behov av att reagera på territoriella och lokala problem som kräver strukturell förändring » bygga upp lokal kapacitet och stimulera till innovationer (även sociala), företagande och förändringsförmåga genom att uppmuntra till utveckling och upptäckt av outnyttjad potential i mindre orter och i större territorier » främja det lokala engagemanget genom att göra ortsbefolkningen mer delaktig och bygga upp en känsla av engagemang som kan effektivisera EU:s politik » bidra till styrning på flera nivåer genom att erbjuda ett sätt för små orter att vara helt delaktiga när EU:s mål genomförs på alla områden

6 www.helasverige.se HSSL anser följande CLLD hämtar sin inspiration och har stora likheter med dagens Leader som har ett grundmurat gott rykte om sig och det finns därför goda skäl till att omsätta CLLD i hela landet. En platsbaserad politik har genom Leader visat sig ge förhållandevis goda resultat trots oftast små medel. Ska CLLD metoden omsättas i hela landet så krävs att den regionala och nationella nivåns aktörer också tar till sig en platsbaserad politik för att den politiska styrningen över samhällsnivåerna ska kunna fungera. CLLD-metoden gör det tillsammans med ITI möjligt att dra nytta av finansieringen från flera fonder samtidigt. Dessa verktyg skulle påtagligt kunna underlätta alternativa lösningar som minskar det administrativa och byråkratiska trycket av en sådan flerfondssamverkan för de grupper som arbetar operativt.

7 www.helasverige.se HSSL anser följande (forts) CLLD-metoden i kombination med ITI skulle kunna bidra till att driva fram modeller för ett lärande över samhällsnivåerna. Kravet på lokala partnerskap liksom lokala strategier öppnar för en tydligare rollfördelning mellan de olika samhällsnivåerna. Varje samhällsnivå måste bli tydlig med vad deras bidrag består i och vilken roll de vill spela. För en mer lyckad flerfondsansats och resultat inom de tematiskt prioriterade områdena är en viktig förutsättning att den lokala nivåns resurser stärks och ges möjligheten att delta med sitt lokala engagemang. Den lokala coachningen har brustit innevarande period och en fungerande struktur måste etableras till den kommande perioden. Med CLLD ska strukturer utvecklas som bär den lokala utvecklingen. En viktig uppgift blir att stärka de lokala utvecklingsgrupperna, som utgör vår första samhällsnivå, närmast medborgarna och under kommunnivån, och som är en viktig del av civilsamhället. Det är den samhällsnivån som vi ser som den lokala.

8 www.helasverige.se HSSL slutsats Vår slutsats beträffande kommissionens förslag om CLLD och ITI är att med fokus på platsens lokala förutsättningar skapas möjligheter att bygga de strukturer som är förutsättning för landsbygdens överlevnad och utveckling. Att åtgärderna kan omfatta fler insatsområden genom en samverkan mellan flera fonders finansiering ser vi som viktig för ett sammanhållen utveckling. Vi tror att de stora utmaningar som finns att bemästra på landbygden exempelvis vad gäller att stödja sysselsättning, lokal produktion och kompetensförsörjning, liksom finansiering, service och infrastruktur samt energi, klimat och hållbarhetsfrågor, ges större förutsättningar att få genomslag genom en samverkande insats i ett lokalt partnerskap. Även social inkludering, integration och en jämnare balans mellan stad och land kan åstadkommas genom samverkan och en övergripande syn på helheter och balanserad territoriell utveckling.

9 www.helasverige.se HSSL skrivelse om CLLD i översikt

10 www.helasverige.se Ett CLLD för hela landet Om CLLD användas på alla lokala platser så borde detta underlätta för myndigheten, som då kan välja att utforma likartade stödstrukturer över hela landet och slipper på så vis utveckla kostsamma speciallösningar. Ger också möjlighet för lokala utvecklingsgrupper från flera skilda sammanhang; glesbygd, landsbygd, byar, mindre samhällen, städer och stadsdelar i storstäder, att utbyta erfarenheter kring lokalt utvecklingsarbete. Ett CLLD som täcker hela landet är slutligen en viktig garant för att ITI, (Integrerad Territoriell Investering) och därmed en flerfondssamverkan, ska bli möjlig att uppnå och att bli den metod som också kan bidra till integration av personer och bättre balans mellan stad och landsbygd.

11 www.helasverige.se Ett CLLD som stärker banden mellan stad och land Utifrån ett helhetsperspektiv är samverkan stad och landsbygd, viktig med hållbarhetsdimensionen med klimat och energifrågorna som så tydligt går igen i EU2020 strategin och EU:s sammanhållningspolitik. Omställningsarbetet är ett bra exempel på den effekt en territoriell ansats och ett platsanknutet arbete kan få, med goda möjligheter att ta tillvara det strategiska tänk som utvecklats inom omställningsrörelsen och nyttja det i den strategiska utvecklingsplan som behöver göras inom en CLLD struktur. Även social inkludering, integration och en jämnare balans mellan stad och land kan åstadkommas genom samverkan och en övergripande syn på helheter och balanserad territoriell utveckling.

12 www.helasverige.se Ett CLLD som stöds av alla samhällsnivåer Viktigt att lokala och kommunala nivåer samordnas med både regionala och nationella aktörer som har ett tydligt utvecklingsuppdrag, som behöver komplettera sina uppdrag med en samlad territoriell ansats. En aktiv fondsamverkan skulle kunna underlätta för ett CLLD att få tillgång till alla dessa resurser så att erfarenheterna från CLLD och ITI kan samlas och nyttjas på ett effektivare sätt

13 www.helasverige.se Styrningen – CLLD en metod för förmedlare Med CLLD som en metod i hela landet för lokal utveckling så öppnar sig en reell möjlighet till en fungerande flernivåstyrning. CLLD ger förutsättningarna för ett tydligt beslutsfattande mellan olika aktörer lokalt, utövat av ett lokalt ledarskap från politiken. HSSL anser: - att de stödjande strukturerna som är kopplade till de olika fonderna, förs samman och decentraliseras ut till regionerna i syfte att stödja ett lärande mellan aktörer som nyttjar CLLD som metod och de regionala aktörerna samt mellan parterna i en flernivåstyrningsmodell. Att dessa också samlas geografiskt är önskvärt.

14 www.helasverige.se Finansieringen – CLLD är en nod EU-kommissionens utgångspunkt för sitt gemensamma ramverk för de fyra fonderna är att varje land ska prioritera bland ett antal tematiska mål som kan finansieras av flera fonder. HSSL anser: - att medel avsätts i PÖ från alla fonderna för regional användning inom CLLD. - att öppningar skapas för större ramprojekt och samlade finansiella resurser där frihetsgraderna generellt sett är större och möjligheterna att använda medlen för olika och skiftande ändamål är större än i vanliga projekt. - att en institutionell lösning skapas där regionförbund eller motsvarande regional aktör kan gå in och ta ett mer övergripande ansvar för flerfondsbyråkratin.

15 www.helasverige.se En samlad modell för CLLD CLLD har platsens utveckling som gemensam nämnare och skall sättas in i ett större sammanhang för att visa på inverkan på olika samhällsnivåer. HSSL anser: •Lokalt så har närheten till de konkreta problemen och tillgången till engagerade grupper oftast inneburit att mycket skett med små medel. • Det blir möjligt att utveckla kommungemensamma utvecklingsplattformar med Leader som referens. •De regionala utvecklingsaktörernas intresse kan väckas med plattformen, som behöver en lokal part som kan omsätta regionala strategier. •Nationellt kan kontrakt slutas mellan grupperingar av departement och statliga myndigheter och verk vilka åtar sig längre engagemang utmed lokalt och regionalt prioriterade strategier eller tematiska prioriteringar.

16 www.helasverige.se Tematiska prioriteringar skall omsättas lokalt Engagemanget, kapaciteten och kompetensen från den lokala nivån är en avgörande faktor i sammanhanget. Saknar den lokala nivån tillräcklig beredskap så finns ingen mottagare av de initiativ / prioriteringar som tas högre upp i ”systemet”. Saknar den lokala nivån resurser, (idéer, kunskap, pengar, politisk legitimitet), så kommer det inte att finnas kraft till nya initiativ till vilka man kan söka medel. Att stärka den lokala nivån blir därför en viktig förutsättning för en flerfondsansats och möjligheten att nå resultat inom de tematiskt prioriterade områdena.


Ladda ner ppt "Www.helasverige.se CLLD FÖRSLAGET. www.helasverige.se Kommissionens erbjudande En metod, kallad gemensam ledd lokal utveckling (CLLD), Ett krav på parterna."

Liknande presentationer


Google-annonser