Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programframtagande av strukturfondsprogrammen 2014-2020 - Investeringar i tillväxt och sysselsättning - Norra Mellansverige 2013-06-25 Maria Gelin Axelsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programframtagande av strukturfondsprogrammen 2014-2020 - Investeringar i tillväxt och sysselsättning - Norra Mellansverige 2013-06-25 Maria Gelin Axelsson,"— Presentationens avskrift:

1 Programframtagande av strukturfondsprogrammen Investeringar i tillväxt och sysselsättning - Norra Mellansverige Maria Gelin Axelsson, ,

2 EU:s sammanhållningspolitik
EU2020 – tioårsstrategi: Skapa smart och hållbar tillväxt för alla Samordning av EU:s och medlemsländers politik Bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU Minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor Finansiellt stöd för genomförande: strukturfonder och sammanhållningsfonden Paketet innehåller följande: En övergripande förordning med gemensamma regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Detta gör att fonderna kan kombineras bättre så att EU:s åtgärder får större effekt. Tre särskilda förordningar för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden. Två förordningar som handlar om målet Europeiskt territoriellt samarbete och den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (EGTS). Två förordningar om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) och programmet för social förändring och innovation. Ett meddelande om EU:s solidaritetsfond

3 Sju huvudinitiativ i EU2020
SMART TILLVÄXT 1. En digital agenda en enda digital marknad på basis av snabbt eller supersnabbt internet och driftskompatibla tillämpningar 2. Innovationsunionen varje länk i innovationskedjan ska stärkas, från grundforsk-ning till marknadsföring 3. Unga på väg unga ska rustas bättre för arbetsmarknaden HÅLLBAR TILLVÄXT 4. Ett resurseffektivt Europa stöd för övergången till en resurseffektiv koldioxidsnål ekonomi 5. En integrerad industripolitik för globaliserad tid näringslivet, särskilt små-företagen, måste anpassa sig till globaliseringen, den ekonomiska krisen och över-gången till en koldioxidsnål ekonomi TILLVÄXT FÖR ALLA 6. En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen - enskilde: nya färdigheter, anpassning till föränderlig arbetsmarknad, byta karriär - modernisera arbetsmark-naden, sänka arbetslös-heten, höja produktiviteten 7. Europeisk plattform mot fattigdom / social utestängning sörja för ekonomisk, social och territoriellsammanhållning

4 Sysselsättning - 75% av 20-64-åringarna ska arbeta
Fem mål för EU att nå år 2020 Sysselsättning - 75% av åringarna ska arbeta FoU - 3% av EU:s BNP ska investeras i FoU Klimat och energi - Utsläpp av växthusgaser ska vara 20% lägre än 1990 - 20% av energin ska komma från förnybara energikällor - energieffektiviteten ska ha ökat med 20% Utbildning - Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10% - Minst 40% av åringarna ska ha högre utbildning Fattigdom och social utestängning – Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner

5 Strukturfonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF
Europeiska socialfonden ESF Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling EJFLU Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF Gemensamt strategiskt ramverk Mål och inriktning utifrån Partnerskapsöverenskommelsen Del av EU:s långtidsbudget Ledord: samordning, förenkling, fokusering Paketet innehåller följande: En övergripande förordning med gemensamma regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Detta gör att fonderna kan kombineras bättre så att EU:s åtgärder får större effekt. Tre särskilda förordningar för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden. Två förordningar som handlar om målet Europeiskt territoriellt samarbete och den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (EGTS). Två förordningar om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) och programmet för social förändring och innovation. Ett meddelande om EU:s solidaritetsfond

6 Samordning av programskrivning
Övre Norrland - Region Västerbotten Mellersta Norrland - Länsstyrelsen Västernorrland Norra Mellansverige - Region Gävleborg Östra Mellansverige - Regionförbundet Örebro Stockholm - Länsstyrelsen i Stockholms län Västsverige - Västra Götalandsregionen Småland och Öarna - Regionförbundet i Kalmar län Skåne–Blekinge - Region Skåne Norra Mellansverige - Värmland, Dalarna och Gävleborg

7 Uppdraget Samordna programarbetet med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) Socioekonomisk analys ESF – klar 15/5 Programförslag ERUF – klar 30/9 Regionala handlingsplaner ESF – okt-dec? Dialog med ett brett partnerskap på regional och kommunal nivå Utgå från RUS/RUP Samordnas med landsbygdsprogram och territoriella samarbetsprogram Processutvärdering av ERUF (Tillväxtanalys) och ESF (Statskontoret)

8 Tematiska mål ERUF i Sv. 80% 20% ESF
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Öka tillgången till, användningen av kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar Skydda miljön som främjar en hållbar användning av resurser Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och ett livslångt lärande Förbättra institutionella kapaciteten och effektiviteten hos de offentliga förvaltningarna 80% 20% ESF

9 Främja sysselsättning och stödja arbetstagarnas rörlighet genom:
Förslag på innehåll i socialfondsförordning: SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET Främja sysselsättning och stödja arbetstagarnas rörlighet genom: tillgång till sysselsättning för arbetssökande och icke förvärvsarbetande, inklusive lokala sysselsättningsinitiativ, samt stöd till arbetstagarnas rörlighet varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar som inte arbetar eller studerar egenföretagande, entreprenörskap och företagsgrundande, jämställdhet och åtgärder för att göra det lättare att kombinera arbete och privatliv anpassning till förändringar för arbetstagare, företag och entreprenörer aktivt och sunt åldrande åtgärder för att modernisera och stärka arbetsmarknadsinstitutionerna, även för att öka arbetstagarnas rörlighet över gränserna

10 Förslag på innehåll i socialfondsförordning: UTBILDNING
Investera i utbildning, kompetens och livslångt lärande genom att: minska andelen elever med enbart grundskoleutbildning och främja lika tillgång till bra förskole-, grundskole- och gymnasieutbildning höja kvaliteten och öka effektiviteten och öppenheten inom universitets- och högskoleutbildningen för att öka deltagandet och förbättra resultaten stärka lika tillgång till livslångt lärande, höja arbetskraftens kompetens och förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden

11 Förslag på innehåll i socialfondsförordning: SOCIAL INKLUDERING
Främja social inkludering och bekämpa fattigdom genom: aktiv inkludering integration av marginaliserade grupper som t.ex. romer åtgärder mot diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning ökad tillgång till kvalitativa och hållbara tjänster till rimlig kostnad, inbegripet hälso- och sjukvård och sociala tjänster av allmänt intresse främjande av den sociala ekonomin och socialt entreprenörskap lokalt ledda strategier för lokal utveckling

12 8 regionala ERUF-program (85%)
Omfattning: Minst 70% till tematiskt mål 1, 2 och 3 Minst 13% till tematiskt mål 4 Resterande medel: Som mest kan tre av tematiskt mål 5-10 väljas, dock bör tematiskt mål 7 prioriteras …och ett nationellt ERUF-program (15%) Ca 20% (av 15%-potten) till tematiskt mål 1 Ca 17% till tematiskt mål 3 Ca 57% till tematiskt mål 4 CLLD Nationellt processtöd Paketet innehåller följande: En övergripande förordning med gemensamma regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Detta gör att fonderna kan kombineras bättre så att EU:s åtgärder får större effekt. Tre särskilda förordningar för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden. Två förordningar som handlar om målet Europeiskt territoriellt samarbete och den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (EGTS). Två förordningar om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) och programmet för social förändring och innovation. Ett meddelande om EU:s solidaritetsfond

13 ---Förslag under bearbetning---
Insatsområde 1 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Investeringsprioritering 1 Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och … Investeringsprioritering 2 Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation … Insatsområde 2 - Informations- och kommunikationsteknik Investeringsprioritering 1 Bredbandsinfrastruktur Investeringsprioritering 2 Utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, e-handel och främja efterfrågan på IKT Insatsområde 3 - Öka små och medelstora företags konkurrenskraft Investeringsprioritering 1 Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det … Investeringsprioritering 2 Stödja kapaciteten för SMF att delta i tillväxt- och innovationsprocesser Insatsområde 4 - Koldioxidsnål ekonomi Investeringsprioritering 1 Stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi… Investeringsprioritering 2 Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag Investeringsprioritering 3 Främja forskning, innovation och anammandet av teknik med … Insatsområde 5 - Främja hållbara transporter Investeringsprioritering 1 Främja regional rörlighet genom att koppla ihop knutpunkter … Investeringsprioritering 2 Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och … ---Förslag under bearbetning---

14 Insatsområde 1 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Investeringsprioritering 1 Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU-intresse Mål - Utveckla och bygga kapacitet i forsknings- och innovationsmiljöer som möter samhällsutmaningar och gynnar regionens företag Ex på aktiviteter: Utveckling av forsknings- och innovationsmiljöer gynnsamma för SMF och som innebär starkare samverkan och strategiska partnerskap Satsningar som bygger upp kapacitet för nyttiggörande av forskning, test- och pilotverksamhet samt produktvalidering Investeringar för att attrahera nyckelpersoner i forsknings-/innovationsmiljöer ---Förslag under bearbetning---

15 Insatsområde 1 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Investeringsprioritering 2 Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation, produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämp-ningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering. Stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion inom viktig möjliggörande teknik för allmänna ändamål. Mål - Förbättra förutsättningarna för tillväxt genom att stärka stödsystemen för förnyelse och innovation samt företagens förmåga till innovation Ex på aktiviteter: Uppbyggnad av arenor för samverkan, nätverk, experiment-/testmiljöer, kompetens-centrum, labb och testbäddar, teknikspridning, kunskapsöverföring mellan företag ---Förslag under bearbetning---

16 Insatsområde 2 Informations- och kommunikationsteknik
Investeringsprioritering 1 Bredbandsinfrastruktur Mål - Ökad utbyggnad av bredband i Norra Mellansverige med hög kapacitet om minst 100 Mbit/s. Via programmets insatser beräknas X antal hushåll få möjlig tillgång till bredbandsinfrastruktur. Utgångsvärdet för täckningsgraden i Norra Mellansverige är idag X % och via programmets insatser förväntas täckningsgraden öka med X % enheter. Ex på aktiviteter: Förstudier för att kartlägga behov och förutsättningar för bredbandsinvesteringar med hög kapacitet Utbyggnad och uppgradering av bredbandsnät med hög kapacitet i de delar av regionen där investeringar ej är möjliga på kommersiella grunder ---Förslag under bearbetning---

17 Insatsområde 2 Informations- och kommunikationsteknik
Investeringsprioritering 2 Utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, e-handel och främja efterfrågan på IKT Mål - Ökad samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv fungerar som drivkraft för nya och utvecklade IKT-tillämpningar till nytta för företag och medborgare Ex på aktiviteter: Förstudier för att kartlägga behov och förutsättningar för olika IKT-lösningar Utveckla IKT-tillämpningar som bidrar till att hantera framtidens samhälleliga utmaningar och möjligheter Bygga upp, testa och driftssäkra tekniska plattformar och tesbäddar för IKT-tillämpningar ---Förslag under bearbetning---

18 Insatsområde 3 Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Investeringsprioritering 1 Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag inkluderat genom företagsinkubatorer Mål - Utveckla entreprenörskapet och innovationsförmågan, öka nyföretag-ande och stärk befintliga företag samt utveckla ett näringslivsklimat för en hållbar tillväxt för alla Ex på aktiviteter: Stärka entreprenörskulturen och den entreprenöriella kompetensen Rådgivnings-/stöds- och informationsinsatser för innovation och nyföretagande Kunskapsnätverk ---Förslag under bearbetning---

19 Insatsområde 3 Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Investeringsprioritering 2 Stödja kapaciteten för SMF att delta i tillväxt- och innovationsprocesser Mål - Stärk kapitalförsörjning som bidrar till innovationer, nyföretagande, företags utveckling och stärkt konkurrenskraft Ex på aktiviteter: Insatser som innebär stöd i företagets innovationsprocesser (skapa affärsmöjligheter och underlätta kommersialisering av produkter/tjänster) Kapitalförsörjning - underlättande av finansiering av idéer och företag som vill växa It-användning i SMF ---Förslag under bearbetning---

20 Insatsområde 4 Koldioxidsnål ekonomi
Investeringsprioritering 1 Stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, privata och offentliga byggnader och inom bostadssektorn Mål 1 - Genom strukturella samarbetsformer ska energieffektivisering i byggnader, industriprocesser, transporter förbättras i regionen. Respektive projekt ska i förhåll-ande till anslagna medel teoretiskt kunna påvisa minskad energiförbrukning om minst X% och visa på X antal genomförda insatser för att realisera dessa i verkligheten. Mål 2 – För att öka medvetenhet om riskminimering för transportberoende företag behövs omfattande insatser för att utveckla och skapa verktyg och arbetsmetoder för att implementera dessa. X antal företag och organisationer ska ha använt verktyg och arbetsmetoder samt genomgått insatser för att vara förtrogen med dessa samt att X antal ska ha vara informerad om metoderna innan projektet är slutredovisat. Ex på aktiviteter: Stöd i form av informations, utbildning, rådgivning, nätverk, coachning, metodstöd Verktyg och arbetsmetoder tas fram, och implementering av dem ---Förslag under bearbetning---

21 Insatsområde 4 Koldioxidsnål ekonomi
Investeringsprioritering 2 Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag Mål 1 - Andelen förnybar energi i förhållande till bruttotillförsel ska öka till 75% Mål 2 - Andelen förnybar energi inom tranportsektorn ska öka eller ska öka till 25% Ex på aktiviteter: Teknikutvecklande insatser, planering, uppföljning av strategier, informations-spridning som syftar till att öka användningen av förnybar energi Analysera och undanröja upplevda och verkliga hinder för energieffektivisering Stödja SMF i framtagning av miljötekniska innovativa it-lösningar för att underlätta energiomställning och främja resurshushållning ---Förslag under bearbetning---

22 Insatsområde 4 Koldioxidsnål ekonomi
Investeringsprioritering 3 Främja forskning, innovation och anammandet av teknik med låga koldioxidutsläpp Mål 1 - Tekniklösningar och idéer som leder innovationer som minskar utsläppen av koldioxid ska öka under programperioden Mål 2 - Företag som arbetar med teknikutveckling som bidrar till minskade klodioxidutsläpp ska öka till 3000 företag Ex på aktiviteter: Testbäddar/–arenor som stimulerar idéutveckling och innovation inom området Stöd till nya teknik- och energilösningar inom näringslivet Demonstrationsanläggningar, samverkan, kompetenshöjande insatser etc ---Förslag under bearbetning---

23 Insatsområde 5 Främja hållbara transporter
Investeringsprioritering 1 Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur Mål 1 - Antalet resor med regional tågtrafik ska öka med 5 % per år under programperioden Ex på aktiviteter: Framtagande av förstudier, strategier och planer som syftar till effektiva och miljöanpassade infrastrukturella lösningar för persontransporter kopplat till TEN-T-infrastruktur Åtgärder för stärkt attraktivitet och tillgänglighet till knutpunkter (ex resecentra/ hållplats) med koppling till TEN-T-infrastruktur, ex pendlarparkeringar, perronger, service, trygghetsskapande åtgärder, information, väderskydd och belysning ---Förslag under bearbetning---

24 Insatsområde 5 Främja hållbara transporter
Investeringsprioritering 2 Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar och multimodala förbindelser Mål 1 - Antalet personresor med bil som är kortare än 5 kilometer ska minska med 20% under programperioden Mål 2 - Antalet ton gods på väg ska minska med 10% under program-perioden (antal ton gods mäts i tonkilometer) Ex på aktiviteter: Åtgärder och innovativ utveckling som stärker förutsättningarna för kollektivt resande Attitydpåverkande åtgärder, marknadsföring, kommunikation, information etc Framtagande av förstudier, strategier och planer ---Förslag under bearbetning---

25 Hållbar stadsutveckling
Frågetecken Hållbar stadsutveckling 5% (minimum) inom den regionala fonden Inga nya medel utan öronmärkning och ett förtydligande över den urbana utvecklingens betydelse Främja hållbar utveckling i städerna, delegerat till subregional nivå (stadsdel, stad, stadsregion) Lokalt ledd utveckling (CLLD) 5% (minimum) inom Landsbygdsfonden Har givna metodinslag (jmf Leader), exempelvis trepartssamverkan där ingen har egen majoritet Bygger på lokal nivå och utarbetandet av lokala utvecklingsstrategier Arbetsformen kan omfatta alla fyra fonder Privat finansiering Finansiella instrument / Riskkapital Gränssnitt gentemot andra strukturfondsprogram

26 Kontaktperson Norra Mellansverige
Maria Gelin Axelsson Region Gävleborg


Ladda ner ppt "Programframtagande av strukturfondsprogrammen 2014-2020 - Investeringar i tillväxt och sysselsättning - Norra Mellansverige 2013-06-25 Maria Gelin Axelsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser