Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Manuel Missner, Projektledare/Genusutvecklare Marianne Nilsson, Genusutvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Manuel Missner, Projektledare/Genusutvecklare Marianne Nilsson, Genusutvecklare."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Manuel Missner, Projektledare/Genusutvecklare Marianne Nilsson, Genusutvecklare

2 www.regionvarmland.se Tillväxtverkets nya program innebär att fokus har förflyttats •från lokala till regionala resurscentra (ökat fokus på regioner) •från insatser riktade till individuella kvinnor till förändring av strukturer •från ”låt alla blommor blomma” till färre, men större, strategiska satsningar •från ett delvis socialt (och empowermentorienterat) arbetssätt till fokus på regional tillväxt •från verksamhetsstöd till projektstöd •från enbart kvinnors villkor till jämställdhet och jämställd tillväxt i stort •från relativ frihet men med små resurser till starkare styrning men högre finansieringsnivåer

3 www.regionvarmland.se Resurscentras roll i tillväxtarbetet enligt programmet •Programmets övergripande syfte: Bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Arbetet hos resurscentra ska vara kunskapsdrivet och strategiskt inriktat samt ske inom ramen för något av följande fem insatsområden: -Entreprenörskap och innovativa miljöer -Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud -Tillgänglighet -Strategiskt gränsöverskridande samarbete -Landsbygdsutveckling

4 www.regionvarmland.se Tre olika arbetssätt •Kritiskt granska och synliggöra befintliga strukturer •Bidra till ökad kunskap •Genomföra aktiviteter

5 www.regionvarmland.se Vad innebär jämställd tillväxt? •Om tanken är att jämställd tillväxt innebär att ökad jämställdhet ska bidra till ökad tillväxt… •Om tanken är att jämställd tillväxt innebär att tillväxten som sådan ska vara jämställd…

6 www.regionvarmland.se Projektets syfte •att öka kunskapen om regional jämställd hållbar tillväxt och tillämpa kunskapen i utvecklingsprocesser och projekt. •Två huvudinriktningar: 1.Jämställdhetsintegrering av regionala utvecklingsprocesser där målgruppen är ledningspersonal, strateger och beredningspersonal inom Region Värmland. 2.Påverka entreprenörskulturen i regionen genom utåtriktade utbildningsinsatser i jämställdhetsintegrering mot en bred målgrupp (strategiskt urval av projekt och deras respektive målgrupp).

7 www.regionvarmland.se Direkta insatser •Kompetensutveckling för utvalda grupper inom Region Värmland i jämställd hållbar regional utveckling •Se över och vidareutveckla formerna för Region Värmlands arbete med projektstöd i ett jämställdhetsperspektiv •Säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i planering, implementering, uppföljning och utvärdering av insatser för regional hållbar tillväxt •Följa med i den ständigt pågående kunskaps- och metodutvecklingen om jämställd regional hållbar tillväxt och implementera relevanta rön Indirekta insatser •Verka för att kvinnors möjligheter till inflytande och påverkan för en regional hållbar utveckling säkras •Stödja initiativ till utbildningsinsatser om kvinnors företagande riktade mot aktörerna inom det entreprenörskapsstödjande systemet •Tillsammans med aktörerna aktivt arbeta för diversifiering vad gäller kön bland dem som arbetar i stödsystemet •Ta initiativ för att målgrupper för tidigare satsningar för kvinnors företagande tydligt fångas upp i övriga ordinarie organisationer •Stödja insatser som syftar till att öka andelen kvinnor i manligt dominerade kluster. •Stödja utveckling av tillväxtbranscher där kvinnor anser sig ha särskilt stora möjligheter att förverkliga sitt entreprenörskap

8 www.regionvarmland.se Jämställdhetsintegrering •Den strategi/det arbetssätt som tillämpas för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Antogs av svenska regeringen redan 1994 och av EU 1996. •Innebär att beslut inom alla samhällsområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. •Konkret innebär det att förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras. •Egentligen: Hur ska vi utveckla verksamheten så att den blir bättre för både kvinnor och män?

9 www.regionvarmland.se Hur gör man? 1 Kartlägg- ning 2 Analys 3 Målfor- mulering 4 Åtgärder 5 Utvärde- ring 6 Fortsatt arbete Gemensam förståelse och kunskap avseende jämställdhet

10 www.regionvarmland.se manuel.missner@regionvarmland.se


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Manuel Missner, Projektledare/Genusutvecklare Marianne Nilsson, Genusutvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser