Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialfondens regionala plan. Styrkor - Stockholm är en fungerande och funktionell region där lokala problem kan lösas regionalt - Stockholm har en stor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialfondens regionala plan. Styrkor - Stockholm är en fungerande och funktionell region där lokala problem kan lösas regionalt - Stockholm har en stor."— Presentationens avskrift:

1 Socialfondens regionala plan

2 Styrkor - Stockholm är en fungerande och funktionell region där lokala problem kan lösas regionalt - Stockholm har en stor inflyttning och en växande befolkning, och många unga i arbetsför ålder väljer att flytta till regionen Svagheter - Stora inomregionala skillnader och tydliga segregationsområden - Utrikes födda, kvinnor, långtidsarbetslösa, funktionshindrade och unga är särskilt utsatta - Bostadsbrist och boendesegregation - Den könssegregerade arbetsmarknaden - Dagens utbildningar svarar ej upp till efterfrågan - Diskriminerande attityder i arbetslivet - Höga ohälsotal, stora skillnader mellan kön, områden samt stark koncentration till vissa åldersgrupper samt vissa branscher Möjligheter - Arbetskraft utan arbete eller med arbete där deras kompetens inte nyttjas utgör en potential för regionen. - En stark ekonomi ger möjligheter till matchning - Hög andel kvinnliga företagare jämfört med riket, samt en ökning av kvinnliga och utrikes födda bland företagare Hot - Att segregationen och utanförskapet permanentas och att de inomregionala skillnaderna kvarstår och förstärks - Svårigheter att hitta rätt kompetens - Många kommer framöver att sakna gymnasial och eftergymnasial utbildning - Långtidsarbetslösa minskar inte trots god konjunktur - Tillväxten och kvaliteten i utbud av vissa tjänster hotas p g a arbetskraftsbrist i vissa branscher - Högutbildade väljer att arbeta i andra länder Bakomliggande analys

3 Övergripande mål: Med målgrupperna i centrum skapa en ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning och ett ökat arbetskraftsutbud Socialfondsprogrammets regionala plan

4 1. Ökade möjligheter till utveckling och omställning i arbetslivet – fokus på redan anställda Främja kompetensutveckling som säkerställer ökad anställbarhet 2. Nya möjligheter till arbete – fokus på de utanför arbetsmarknaden Underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar genom otraditionella insatser Två programområden i det nationella programmet

5 Socialfondsprogrammets regionala plan Programområde 1: Kompetensförsörjning Regionala prioriteringar: –Förebygga långtidssjukskrivningar Förebyggande åtgärder för minskad utslagning Ökade kunskaper om hur sjukskrivningar kan förebyggas Förändrade arbetsförhållanden i förebyggande syfte –Likabehandling i arbetslivet Insatser riktade mot rekryterare eller tjänstemän som i sin yrkesroll träffar personer med annan etnisk bakgrund Insatser riktade till företrädare för branscher och privata arbetsplatser för att sprida kunskap samt påverka attityder

6 Socialfondsprogrammets regionala plan Programområde 1: Kompetensförsörjning Regionala prioriteringar, forts: –Främja entreprenörskap Insatser för att främja entreprenörskap så att fler startar eller tar över företag Utbildning och förberedelser för eget företagande inom den offentliga sektorn –Kompetensutveckling i branscher Riktas mot branscher där bristen på kompetens och arbetskraft utgör ett hinder för företagens utveckling Verktyg för att möta strukturomvandling

7 Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Regionala prioriteringar: –Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Tillvarata utbildnings- och yrkeskunskaper Tillgodose regionens framtida kompetensförsörjningsbehov Effektiv samverkan, ledning och arbetsfördelning krävs –Långtidsarbetslösa Underlätta för målgruppen att ta sig in på ordinarie arbetsmarknad –Långtidssjukskrivnas återgång till arbetet Nya former för hållbar rehabilitering och återgång till arbetslivet Arbetsförberedande insatser för psykiskt funktionshindrade Socialfondsprogrammets regionala plan

8 Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Regionala prioriteringar, forts: –Ungas utanförskap Nya lösningar på sysselsättning och utbildning –Varaktig sysselsättning för personer som står utanför de sociala systemen Nya former för sysselsättning med en så hög kvalitet som möjligt –Matchning Utveckla matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden

9 Strategi för genomförande Stora strategiska projekt och satsningar Programmets insatser ska koncentreras till omfattande, strategiska satsningar som genomförs inom ramen för större långsiktiga beslut

10 Urvalskriterier –Jämställdhet –Funktionshinder Fyra valbara kriterier –Lärande miljöer –Innovativ verksamhet –Samverkan –Strategiskt påverkans arbete Strategi för genomförande

11 Samverkan –Mellan PO1 och PO2 –Med regionalfonden –Med RUFS –Med andra regioner, framförallt ÖMS och andra storstadsregioner Strategi för genomförande

12 Genomförande av projekt -Förprojektering -Genomförandenas -Transnationellt arbete

13 Finansiella förutsättningar ESF-medel Stockholm Klar nationell offentlig medfinansiering Medfinansiering från regionen Summa PO1331 606 953 - 663 213 906 PO2643 385 209 - 1 286 770 418


Ladda ner ppt "Socialfondens regionala plan. Styrkor - Stockholm är en fungerande och funktionell region där lokala problem kan lösas regionalt - Stockholm har en stor."

Liknande presentationer


Google-annonser