Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie ESF Västmanland Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie ESF Västmanland Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Förstudie ESF Västmanland Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och i samverkan med aktörer i länet, en förstudie för att besvara den frågan. Förstudien pågår under 2014.

2 Strategiska uppgifter för Socialfonden i Sverige, PO 2  Underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden gm otraditionella insatser  Förebygga långtidssjukskrivningar och underlätta återgång till arbetsmarkanden för personer som varit långtidssjukrivna gm innovativa insatser

3 Vart är vi när förstudien är klar?  En gemensam bild av vart Socialfondens resurser kan användas på strategiskt bästa sätt för att få fler personer i arbete i länet (pekar ut ”vägskäl”)  Förslag på områden för projektsatsningar  Förslag på hur projekten kan utformas för att resultatet ska ”förändra” de strukturer som behöver förändras

4 Process Förstudie ESF Jan 2014 – Dec 2014 Januari till december 2014 Förankring och insamling av erfarenheter och behov Kartläggning Analys jan - mars Identifiering av utmaningar mars Möjliga åtgärder per utmaning mars-aug GAP-analys Insatser samverkan mars-aug Kartbild Insatser, åtgärder Behov av ESF-medel september Framtagande Av Förslag till projekt områden Okt-nov Seminarier Identifiera insatsområden mars Seminarier Per Insatsområde Mars-aug Seminarium Kartbild sept Seminarium Gemensamma insatsområden nov Referensgrupper : Nätverk, identifierade aktörer inbjuds i kartläggning, analys och seminarier Styrgrupp februari mars maj-juni september november december Kartläggning Kartläggning av erfarenheter i länet av ESF-projekt och vad som krävs för att få effekt på organisation och strukturell nivå Utmaningar Områden där behov av insatser behövs för att få fler personer i arbete GAP-analys Analys av vad som krävs för att identifierade insatser skall få verkan Kartbild Bild med identifierade ”vägskäl” där insatser för att få fler personer i arbete kopplade till regionala utvecklingsstrategier behövs Projektområden Förslag på områden för projekt med ESF medel under nästa programperiod

5 Projekt Socialfonden PO2 ÖMS 2007-2014

6

7 Målgrupper MålgruppAntal Projekt Antal deltagare Arbetslösa minst ett år, 25 år, fokus på personer med utländsk härkomst 3840 Arbetslösa i minst 3 mån, 16-24 år, fokus på personer med utländsk bakgrund 160 Arbetslösa med funktionshinder1? Arbetslösa med sjuk- och aktivitetsersättning 5793 Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbete 261 Personer med ekonomiskt bistånd alt introd ers för flyktingar 183 1837

8 Projektägare

9 Projektbudget

10 Olika insatser inom projekten Effekter på strukturell- och systemnivå Effekter i organisationer Effekter hos individer Regional utveckling

11 Problem Behov Innovativ idé Projekt Regionala ESF-planen Socialfonden EU 2020 Resultat Strukturer Effekter Sambandet i strukturfonderna – en idealbild Nationella prioriteringar Regionala prioriteringar Utlysningar Projektriggning Mobilisering Lärande Omhändertagande Samverkan Spridning Påverkan Återföring

12 Problem Behov Innovativ idé Projekt Regionala ESF-planen Socialfonden EU 2020 Resultat Strukturer Effekter Vilka är de svaga länkarna i idealkedjan? Breda utlysningar, allt passar in Lokala behov, svag reg. koppling Fokus genomförande, ej förändring Svagt ägarskap ger inga mottagare Utbudsspridning, ej behovsstyrd Svagt ägarskap, styrning och lärande Lokala behov ger svag koppling till större strukturer

13 Förstudien har strukturellt fokus Beslutsfattare behöver styra mer aktivt och koppla till verksamheten Projekt behöver riggas med tanke om implementering Koppla regionala strategier till ”lokala utvecklingsverkstäder” och systematisera lärande av dem. Spår 1:s möjligheter

14 Utmaningar  Projekt som arbetsform i ordinarie verksamhet - komplicerat och tungrott - en avskild del med liten kontakt med ordinarie verksamhet - mottagare av projektresultaten är ofta oklara - hur rigga projekten så att implementering sker?

15 Utmaningar  Samverkan - samverkan sker i högre grad mellan personer än mellan organisationer, vilket försvårar implementering av goda resultat - brist på mandat i styrgrupper försvårar - ofta mycket liten återkoppling till organisationer  Jämställdhet - attityder och värderingar om kvinnors och män möjligheter både hos projektarbetare och deltagare, begränsar resultaten för individerna

16 Utmaningar  Tillgänglighet - tillgänglighetsfrågor är ofta hinder, projekten saknar ofta tillräcklig kompetens för att lösa dessa  Funktionshinder/hälsa - långtidsarbetslösa har ofta komplexa orsaker till sin situation där funktionshinder/hälsa kan vara underliggande orsaker och projekten är ofta inte riggade för att möta individernas behov på detta område

17 Utmaningar  Arbetslivskontakter - kontakt med arbetslivet är en nyckelfaktor, många projekt har svårigheter att lösa det  Funktionshinder/hälsa - långtidsarbetslösa har ofta komplexa orsaker till sin situation där funktionshinder/hälsa kan vara underliggande orsaker och projekten är ofta inte riggade för att möta individernas behov

18 Utmaningar  Drop outs i skolan och unga arbetslösa -Möjligheter till ÖMS-gemensamma projekt för drop outs -Socialfondsprojekt för unga – vilken roll?  Utrikesfödda/nyanlända - - språkhinder och olika kulturella föreställningar (och ren okunskap) hos både projektarbetare och deltagare begränsar möjligheterna att uppfylla individernas behov

19 Förstudie spår 2  Skapa förutsättningar för samverkan på ÖMS- nivå för genomförande av Socialfonden under 2014-2020 1.Identifiera områden och former för ÖMS- samverkan och projektsatsningar 2.Skapa ÖMS-gemensamma satsningar 3.Utarbeta ÖMS-gemensamma former för återföring av projektresultat 4.Identifiera behov av processtöd

20 Ökad samverkan mellan strukturfonderna Socialfonden ska samverkan med de övriga tre struktur- och investeringsfonderna:  Europeiska regionala utvecklingsfonden  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  Europeiska havs- och fiskerifonden


Ladda ner ppt "Förstudie ESF Västmanland Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser