Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 RKG 2 juni 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 RKG 2 juni 2010."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 RKG 2 juni 2010

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Regeringsuppdrag - länsstyrelsernas arbete med regelförenkling Länsstyrelsen i Kronobergs län ska utarbeta förslag hur länsstyrelsernas arbete med regelförenkling bör utformas Målet är en enklare vardag för företagen Förenkla t ex tillståndförfarande, anmälan för näringsverksamheter, överprövning av kommunala beslut, tillsyn osv… Ska redovisas till regeringen senast 17 december 2010. Tillväxtverket ska bistå

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Redovisningen ska innehålla förslag till hur länsstyrelsernas regelförenklingsarbete kan/bör organiseras, hur arbetet kan/bör samordnas och fördelas mellan de olika länsstyrelserna, hur ett regeringsuppdrag riktat till länsstyrelserna kan utformas, hur återrapportering från länsstyrelserna till regeringen bör ske, hur delmål och indikatorer i syfte att följa länsstyrelsernas arbete med regelförenkling kan utformas samt hur föreslagna indikatorer bör mätas och sammanställas, hur länsstyrelserna bör samverka med andra nationella myndigheter och kommuner för att få till stånd ett samlat regelförenklingsarbete på lokal och regional nivå.

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Projektförbannelsen… Tema under tidigare RKG Kartläggning länens arbete med ragga/rigga processen (förberedande fasen) - ringa in problemen/utmaningar och lyfta goda exempel Kontigo fick våren 2010 i uppdraget att ta fram kunskapsunderlaget

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Diskussion Inspel till Kontigo? – Vad vill ni se för goda exempel? Hur kan vi använda metodboken/resultatet? – Fördjupade studier? – Projektuppslag till programmet för Lokalt och regionalt tillväxtarbete, LRT?

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Riktlinjer för lärandeplaner Tillväxtverket ska ta fram riktlinjer avseende form och innehåll för de lärandeplaner som länen har fått i uppdrag att ta fram för uppföljning, utvärdering, analys och lärande inom det regionala tillväxtarbetet. Framtagandet av riktlinjerna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Ndep) och i dialog med de organ som samordnar det regionala tillväxtarbetet i respektive län. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Ndep) senast den 30 juni 2010. Länen redovisar sitt uppdrag senast 31 mars 2011

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Framtagande av riktlinjer Intern arbetsgrupp Scannat RUP:ar, tidigare RUP-uppföljningar Tittat djupare på VGL:s modell Dialog med näringsdepartementet Referensgruppen

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Lärande och lärprocesser, Varför? SOU 2000:87 Den regionalpolitiska utredningen Viktigt för att få bättre utväxling av de samlade resurserna och ökad kvalitet i program, projekt och insatser Lärande i små steg som ger entusiasm i det regionala tillväxtarbetet

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Förutsättningar för lärande Lärande miljöer och arbetssätt Lärandesystem med utvärderingar som grund för reflektion, återföring, analys och syntes för dialog Anpassning och utveckling av arbetssätt, projekt och program Program och projekt ses i det vidare perspektivet som är den regionala tillväxten Misslyckanden bra för lärandet

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Lärande från de regionala strukturfonderna Tidigare erfarenheter visar att utvärderingar inte fått genomslag i strategisk omorientering av pågående program Stora komplexa program och projekt borde bedömas utifrån hur framgångsrikt de påverkar det sammantagna regionala tillväxtarbetet i rätt riktning Tid och resurser för löpande återföring

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Nationell konferens om lärande utvärdering och följeforskning i strukturfonderna 23 september i Stockholm Tillväxtverket och ESF-rådet tillsmmans med procestödet Lärande och Strategisk påverkan Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling För förnyelse och förbättring av regionalt tillväxtarbete

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Diskussion Är förslaget till riktlinjernas innehåll ett tillräckligt stöd för er vid framtagandet av lärandeplaner? – Om inte vad bör kompletteras eller ändras? Hur kommer lärandeplanerna att arbetas fram? – Involveras andra parter i länet, hur? Hur kan Tillväxtverket bidra vid framtagandet av lärandeplaner?


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 RKG 2 juni 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser