Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i."— Presentationens avskrift:

1 Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i

2 Program den 10 december: 09.30Samling och kaffe 10.00Inledning, uppdrag, riktlinjer för programmet,Hans Halvarsson 10.15Länets förutsättningar – analysunderlag, Jan Molde 10.45Service för kvinnor och män – hur tänka?, Marina Gregorsson 11.00 Erfarenhetar från nuvarande program, Else-Marie Norin 11.20Härjedalens kommun – erfarenheter från Pilotkommunprojektet, Malin Fjellgren 11.50Summering; underlag för gruppdiskussioner, Hans Halvarsson 12.00Lunch 13.00Diskussion i grupper – förslag till inriktningar,Gruppledare 14.15Redovisning från grupperna, Hans Halvarsson 14.45Fortsatt arbete – tidplan- möten, Hans Halvarsson 15.00Kaffe

3 Tillgång till Service – en förutsättning för att vistas, verka och växa i gles- och landsbygd

4 Riktlinjer för RSP 2014-2018 De regionala serviceprogrammen ska - utarbetas med hänsyn till och med tillvaratagande av erfarenheter och kunskap från den tidigare programperioden 2010-2013 - bygga på en analys av behovet i länet - utformas så att kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan utföras under perioden - utformas för att i möjligaste mån samverka med övriga program för regional tillväxt. - genomföras från och med 1 april 2014

5 Samverka för bättre lösningar Programmen ska fortsätta arbeta med inriktning mot att främja - nya satsningar på samverkanslösningar, mellan offentliga, privata och ideella org. - nya typer av mötesplatser - kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling - samordning mellan aktörer och insatser i syfte att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag

6 Processen är viktig •Ökade förutsättningar till ett genomförande i form av en levande process genom inflytande, flexibilitet och delaktighet •Bred förankring i partnerskap och kommuner med koppling till regionala tillväxtprogram skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara servicelösningar •Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ger underlag för planering av kommande insatser och bidrar därmed till att skapa en lärande process

7 Stöd till attraktiva, hållbara lösningar –Programmet ska ligga till grund för stöd till kommersiell service enligt förordning 2000:284 om stöd till kommersiell service. –Aktörer på alla nivåer behöver samarbeta i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boende miljöer, i detta är tillgänglighet till service en viktig faktor –Hållbarhetsdimensionerna ska beaktas

8 Tillgång till kommersiell service – utgångspunkt! Det är tillgången till kommersiell service som ska vara utgångspunkten för programmets insatser. –Till detta hör att stärka aktörer som tillhandahåller dagligvaror och drivmedel på orter med strategisk betydelse för regionen. –För att stärka dagligvarubutiken och drivmedelstationer med strategiskt betydelse bör samordning ske med andra typer av service.

9 Uppbyggnad av RSP 2014-2018 Med utgångspunkt i analysen ska det regionala serviceprogrammet innehålla en beskrivning av vilka områden som kommer att prioriteras inom ramen för regionalt serviceprogram samt vilka mål som formulerats inom respektive område. Arbetet ska därför fortsättningsvis bidra till att:  Befintliga och nya samverkanslösningar initieras  Nya typer av mötesplatser skapas  Främja samordning mellan aktörer och insatser  Tydliggöra kopplingar mellan tillgång till service och näringslivets utveckling

10 Årsvisa insatser! De utmaningar som gles- och landsbygder står inför ställer högre krav på kreativa och innovativa lösningar –Beskrivning av konkreta insatser för det kommande året görs en gång per år – Möjlighet till årligt inflytande på innehåll bedöms utgöra ett starkt incitament till engagemang samt skapa utrymme för kreativitet och nya idéer –Löpande uppdatering bedöms skapa utgångspunkt för en levande process –RSP blir därmed ett funktionellt verktyg i arbetet med servicefrågorna

11 Serviceprogram för 2014-2018 (RSP) Program den 10 december: 09.30Samling och kaffe 10.00Inledning, uppdrag, riktlinjer för programmet Hans Halvarsson 10.15Länets förutsättningar – analysunderlag Jan Molde 10.45Service för kvinnor och män – hur tänka? Marina Gregorsson 11.00 Erfarenhetar från nuvarande program Else-Marie Norin 11.20Härjedalens kommun – erfarenheter från PilotkommunprojektetMalin Fjellgren 11.50Summering – underlag för gruppdiskussioner Hans Halvarsson 12.00Lunch

12 Gruppdiskussioner 13.00Diskussion i grupper – förslag till inriktningar 14.15Redovisning från grupperna 14.45Fortsatt arbete – tidplan- möten 15.00Kaffe

13 Programinnehåll 2014-2018 (utdrag från Tillväxtverket) Prioriterade områden Insatser

14 Programstruktur

15 Skillnad 2010-2013 & 2014-2018

16 Steg 1 1. Utformning av Regionalt serviceprogram 2014-2018 som en ram med •Prioriterade områden •Mål •Genomförandeprocessen •Utvärderingsplan

17 Vilka områden kan prioriteras?

18 Att prioritera områden

19 Steg 2 2. Planering av programmets konkreta innehåll Aktuella Insatser planeras inför varje verksamhetsår, med hänsyn till -Behov -Möjlighet -Tillgänglig finansiering -Regionalt och lokalt engagemang -Ny kunskap och lärande -Nya idéer -Etc. Insatser 2014 planeras i samband med programmets utformning

20 TRE steg 1.Utformning av Regionalt serviceprogram 2014-2018 som en ram med 2.Årlig planering av programmets insatser 3.Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

21 Gruppdiskussioner - frågor A. Vad bör ingå i analysdelen i det regionala serviceprogrammet? Utgå från dagens presentationer och föreslå ändringar och kompletteringar. B. Vilka områden bör prioriteras inom ramen för det regionala serviceprogrammet? - och varför? Utgå från analys hittills och erfarenheter från nuvarande program. - Vilka mål är meningsfulla i det regionala serviceprogrammet? - Hur ska målen formuleras för att vara konkreta och mätbara? C. Hur kan det kommunala deltagandet understödjas och uppmuntras i genomförande av det regionala serviceprogrammet? D. Vilka bör ingå i ett partnerskap för det regionala serviceprogrammet?

22 Fortsättning - tidplan 14 mars - 14Slutgiltigt programförslag till regeringen 10 mars - 14Senaste tid för beslutsmöte lst. 28 febr - 14 Skrivargruppen klar med förslag 25 febr - 14Partnerskapsmöte 21 febr - 14Utkast till program med justeringar/ändringar inlagda klart 18 febr -14Remissammanställning till partnerskapet 14 febr -14Remisstiden slut 7 jan-14 febr - 14Remisshantering partnerskapets synpunkter 21 dec - 13Utkast till programförslag finns framtaget


Ladda ner ppt "Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i."

Liknande presentationer


Google-annonser