Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 – Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 – Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 – Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Tillväxtverkets uppdrag och program •Part i regeringens arbete med utveckling av en nationell strategi •Nationell handlingsplan för jämställd regional tillväxt – mars 2012 - Två uppdrag till Tillväxtverket 1. att vara nationellt stöd genom utbildning, erfarenhetsutbyte och goda exempel 2. att utarbeta förslag på åtgärder som skapar en mer jämställd fördelning av företagsstöd till kvinnor och män •Stöd till länen genom att tillgängliggöra metoder och goda exempel för hur länen kan använda statistik i arbetet för en jämställd regional tillväxt •Jämställdhet i nästa strukturfondsperiod 2014 – 2020

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Tillväxtverkets uppdrag och program •Pilotmyndighet jämställdhetsintergrering - plan för utveckling av verksamheten för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen •Främja Kvinnors Företagande 2007 – 2009, förlängt –2010, nytt uppdrag 2011 - 2014 •Resurscentra för kvinnor 2010 – 2012 •Resurscentra för kvinnor 2013 - 2015

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kvinnors företag i Sverige Antal företag Omsättning (tusental kr)Anställda Löner (tusental kr) * Totala antalet kvinnor som driver företag 2006120 938262 244 549317 53456 584 686236 226 2010162 779364 731 343404 62582 786 108265 882 Källa: SCB:s RAMS-databas (2006 och 2008). Siffrorna gäller företag med 500 anställda eller mindre där företagsledaren är en kvinna. * Antal kvinnor som driver företag på hel- och deltid, Tillväxtverkets rapport ”Det bortglömda företagandet”, info 0215.

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kvinnors nyföretagande ökar i snabb takt Källa: Företagens villkor och verklighet 2011

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Högre tillväxtvilja i kvinnors företag Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 Kvinnor 77% Män 72%

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regional attraktivitet och tillväxt •Regional attraktivitet – tillväxtmotor i en global verklighet, Tillväxtfakta 2012 Tillväxtanalys •Attraktionskraft Sverige – satsning 2012 •Företag, investeringar, kapital, arbetskraft, besökare •Kompetensförsörjning, tillgänglighet

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stärker regionerna Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013 – 8,4 miljarder kr, beslutsnivå 99 % (8 regionala programmen exkl ÖKS) Regionala riskkapitalfonderna – i snitt 20 % av EU-medlen har utbetalats som riskkapital Nya program- perioden 2014 -2020 Tillväxtverket utsedd som förvaltande myndighet

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Resurscentra för kvinnor Regeringsuppdrag 2010-2012 •Tillväxtverket ska fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor med högst 36 miljoner kronor per år 2010 - 2012 •Med verksamhetsbidrag avses bidrag till utgifter för verksamhetsinriktade insatser, projekt, personal, lokaler och administration samt samverkan mellan resurscentra •Verksamhetsbidraget ska användas till att främja kunskapsutveckling och kunskapsöverföring •Samverkan ska ske med olika relevanta regionala aktörer •Tillväxtverket ska avsätta medel för följeforskning

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beslut om verksamhetsbidrag •53 ärenden har beviljats verksamhetsbidrag om 106 mkr •102 resurscentra •5,725 mkr högsta beviljade belopp •0,06 mkr lägsta beviljade belopp •19 län

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Programmets följeforskning •Bra resultat •Tydligare roll i det politiska klimatet •Bemötande och mottagande av Resurscentra •Organisatoriska tillhörigheten •Inflytande över det regionala tillväxtarbetet •Resurscentra fokus 11

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beviljad ansökan 5. Konkret förändring (baserat på det aktuella budskapet) i det regionala tillväxtarbete t 4. Fått gehör hos relevanta parter i det regionala tillväxt- arbetet (för det man har att säga) 3. Fått möjlighet att framföra eller kommunicera sitt budskap 2. Tagit sig in på relevant arena 1. Formera budskap eller insteg på arenan •Läget just nu - (delvis) beroende av när man startat resan •Speglar delvis rörelse, delvis fasta resultat •Inget starkt samband relativt projektägarskapet •Slutsatser: man har kommit ganska olika långt, majoriteten når steg 3 el 4. Jämställd regional tillväxt

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Resurscentra för kvinnor 2013 – 2015 •Uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor med högst 36 mkr per år •Målet är att bidrag till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet •Främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling i nära samverkan med regionala och andra relevanta aktörer 13

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Resurscentra för kvinnor 2013 – 2015 •Treåriga beslut •Prioritering 1. Vidareutveckla verksamhet från tidigare period 2010-2012 2. Verksamhet i län som inte beviljats bidrag under tidigare period (efter dialog med Näringsdepartementet) 3. Övriga sökanden 14

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Resurscentra för kvinnor 2013 – 2015 •Beakta lokal förankring och delaktighet i det civila samhället vid beviljade av bidrag •Samråda med länsstyrelsen och den aktör som har det regionala tillväxtansvaret i länet •Kontinuerlig uppföljning per län inkl beskrivning och analys av identifierade utvecklingsbehov •Slutredovisning av oberoende aktör – resultat, bedömda effekter, goda exempel 15

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kriterier och riktlinjer Nya eller ändrade Grundkriterier •I första hand skapa förutsättningar för att vidareutveckla den verksamhet som bedrivits under perioden 2010-2012 •Exkluderat –bidra till jämställdhet i målet •Samverkan med olika aktörer i det civila samhället bör ske •Samverkan och förankring med andra resurscentra och aktörer på lokal nivå bör ske 16

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kriterier och riktlinjer Nya eller ändrade kriterier •Prioriteringsordning 1. Ansökningar som skapar förutsättningar för vidareutveckling av verksamhet under 2010-12 2. Ansökningar från län som inte haft verksamhet finansierad av Resurscentraprogrammet under perioden 2010-12 3. Övriga ansökningar •Analys av problembilden eller beskriva kopplingen till den regionala handlingsplanen i resp län •Ändrade villkor för utbetalningar och redovisning, slopande av krav på aktivitets- och tidplan 17

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beslut om verksamhetsbidrag •46 ansökningar på totalt 242 mkr •36 har beviljats verksamhetsbidrag om 104 mkr •102 resurscentra •20 län

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad händer nu? •Erfarenhetsträffar •Kommunikationsplan •Nordiskt Forum Malmö 2014 •Regionala möten •Uppföljning av verksamheten 2013


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 – Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser