Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition - Hållbar utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition - Hållbar utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Disposition - Hållbar utveckling
Jämställdhet, Integration och Mångfald Miljö Användning av det samiska språket Sammanfattning Vi kommer att lägga upp vårt pass enligt följande Iiris pratar om Jämställdhet, Integration och Mångfald Per-Erik pratar om Miljö Iiris pratar om det samiska språket och gör en slutsummering av detta kapitel

2 För år sedan var detta ett naturligt sätt att i reklamsyfte visa en framgångsrik person. En vit medelålders man som röker en cigarett – Man kan dessutom tillägga att han var heterosexuell och icke funktionshindrad Marlboro-mannen var en cool kille som påverkade livsstilar, en reklamikon, - han gick bort i lungcancer I dag är det sällan vi ser den typen av massmediala produkter, bilden är mycket mer nyanserad! Rökning är förresten ett bra exempel på hur man har med styrmedel från samhället kunnat styra med kunskap och upplysning om hälsorisker med rökning; rökningen har minskat

3 Hållbar utveckling En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. (Brundtlandkommissionen) Allt vi gör skall hålla i längden! Läs upp Brundtlandkommissionen – som är en accepterad strategi De åtgärder som vidtas inom ramen från fonderna skall på både nationell och regional nivå infatta gemenskapens prioriteringar till förmån för hållbar utveckling genom att stärka tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och social integration samt genom att skydda och förbättra miljön. (Struktufondsförordningen 1083/2006, artikel 3) Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt förvalta och investera i samhällets viktiga resurser – människa, miljö – och på så sätt bidra till en framtida samhällsutveckling med en ekonomisk utveckling, friska människor och goda levnadsvillkor.

4 Jämställdhet, Integration och Mångfald
Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. ( Fördraget om Europeiska Unionen, artikel 2) Viktig ingång till detta område: Läs hela fördragstexten – hög prioritet Utgår från Lissabonstrategin och Göteborgsagendan samt medlemsländernas nationella strategier; t ex i Sverige de jämställdhetspolitiska målen EU har även tagit fram en Färdplan för jämställdhet; jämställdhet är en grundläggande rättighet

5 Begrepp Jämställdhet handlar om kvinnor och män
Jämlikhet handlar om alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Mångfald) Programmet ska användas som ett instrument i arbetet att uppnå en ökad jämställdhet och jämlikhet i regionen Specifika indikatorer inom de prioriterade områden Specifika bedömningsblanketter Olika kriterier; direkt främjande, främjande, passivt, negativt Det integrerade synsättet ska genomsyra hela projektet

6 Konkret i projektarbetet
Exempel på frågeställningar; Riktas projektets insatser till både kvinnor och män? Förstärker projektets insatser stereotyper eller försöker man bryta mönster? Finns det aktuell statistik vid ”ingångsläget” om kvinnor/ män? Finns det en jämn könsfördelning i projektorganisationen? Vilka roller har kvinnor alt män i projektorganisationen? Processinriktad dialog/ kommunikation med projektägare om aktiviteterna Vi tror inte att det handlar om tvång och pekpinnar Att få mer kunskap, ändra synsätt, attityder Ledningen har ett viktigt ansvar Läs vad som står i era beslut, detta skall följas upp i läges- och slutrapporter Tänk på ert infomaterial, speglar materialet bägge könen, bilder symboliserar Ex konferenser; hur ser talarlistan ut?

7 Konkret i projektarbetet
Bidrar projektets insatser till ökad mångfald och integration i det gränsregionala utvecklingsarbetet? Hur ser mångfalden ut i projektorganisationen? Kan alla grupper delta i projektets aktiviteter/insatser? Information/ marknadsföring – speglar det mångfalden i organisationen/ samhället? Vilken värdegrund finns i organisationen? Kunskapsnivån varierar inom organisationen Se till att ni utveckla er mångfaldskompetens, avsätt resurser i budgeten för det, speciellt i det gränsregionala arbetet, det kan finnas olika synsätt mellan olika länder och aktörer Integration handlar inte om att svenskar, finnar och norrmän samarbetar – utan det handlar om att vi skall få in fler personer med utomnordisk bakgrund in i våra projekt ( t ex invandrare)

8 ATTITYD- FILTER Projektorganisationen har en möjlighet att påverka deltagarnas attitydfilter Programmet använder de horisontella kriterierna som ett instrument i arbetet att ändra strukturer och uppnå en ökad jämställdhet och mångfald i regionen Attitydfilter – Lead Partner och medaktörerna har möjlighet att påverka attityder bland projektägare Viktigt att studera och vara medveten om vilka konsekvenser olika satsningar får för kvinnor och män som grupp Ett hållbart samhälle förutsätter att hela befolkningens kunskaper och kompetens tas tillvara – oavsett kön

9 Miljö Miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling (artikel 11, fördraget) Fondernas mål skall förverkligas inom ramen för hållbar utveckling och gemenskapens främjande av målet att skydda och förbättra miljön enligt artikel 11 i fördraget (Artikel 17, förordningen 1083/2006) Miljökonsekvensbeskrivning enligt EG direktiv 2001/42 Precis som i jämställdhet, integration och mångfald är skyddet av miljön högt prioriterat av Europeiska Gemenskapen. Som ni ser här har den en tydlig position i gemenskapens grundlag och som har länkats vidare till EU: förordningar angående strukturfonder. Under programskrivandet måste alltid en miljökonskvensbeskrivning upprättas för programmet. Syftet med en miljökonskvensbeskrivning är att utreda om respektive program eller plan har en betydande miljöpåverkan.

10 Hållbar utveckling – i projektarbete och i projektbedömningar
Miljöhänsyn ska integreras i programmets fullföljande det vill säga i huvudsakligen i prövningen av projektansökningar Miljöbedömningsblankett Miljömedvetenhet Natura 2000 Energieffektivitet - Klimatförändringen/ koldioxidutsläpp Det är svårt att göra en miljökonsekvensbeskrivning av ett program som inte har sätts igång och därför har ni bland annat fått fylla i en miljöbeskrivningsblankett. När det gäller miljö har kommissionen varit särskilt tydlig under fyra följande punkter som ska bevakas och följas och bland annat besvarats av projektägare: Miljömedvetenhet: att kunna genomföra positiva ändringar mot ekologiskt hållbart samhälle är kunskapsbaserade handlingar. Jo mer vi vet desto mera agerar vi. Se bara Marlboro mannen, hur många visste egentligen om det på 70-talet att rökningen var dödlig. Natura 2000 områden ska skyddas. Våtmarker ska finnas även för kommande generationer, där flyttfåglarna kan landa. Vi kan inte ta anspråk på all mark med hänvisning till ekonomisk utveckling. Energin ska användas så optimalt som möjligt för att klara av dem uppsätta mål som EU- har ställt. Klimatförändringarna är det mest aktuella frågan idag. Det är någonting vi måste göra oavsett vi vill eller inte.

11

12 Olika scenarier för utsläpp av växthusgaser från 2000 till 2100
Ur FN:s klimatrapport (2007) Om vi inte har klimatpolitiska åtgärder finns det ganska stor risk att globala uppvärmningen kan överstiga 3º C, och i så fall vi står inför mycket allvarliga miljöhot. Alltså, vi måste hålla oss till den rosa scenario. Återigen kan vi ta som exempel om samhälleliga styrmedel angående rökning. Idag är det exempelvis förbjudet att röka i offentliga lokaler.

13 Det finns många av oss som tror att morgondagen kommer med snabba tekniska lösningar när det gäller att pressa ner växthusgaser när det gäller transporter. Men så är inte fallet. Biobränslen står bara för en liten del. Den största vinsten kommer från den medvetna handlingen att vara transportsnål.

14 EU:s Gemensamma mål Begränsa temperaturökningen till 2º C
EU ska ensidigt reducera utsläppen med 20% till 2020 Om andra länder följer med åtar sig EU att minska utsläppen med 30 % till 2020 Om andra länder sluter sig till FN:s klimatkonventionen i Köpenhamn december 2009 kommer EU åta sig att minska utsläppen med 30%

15 Konkret i projektarbetet
Produkturval Resande Energianvändning Kunskap om miljön Attityden hos ledningen Utvärdering/ lägesrapport Har vi åstadkommit något? Produkturval Det finns ju massor att välja i mellan men det blir alltid ett klokare val om man har gjort det med miljötanke. Eller ni kanske kan rent av ställa den frågan: är investeringen nödvändig utvecklingsinsats eller är det en lyxkonsumtion? Vad ger ni vidare för bild till era projektdeltagare? Har de förstått att projektledningen bryr om miljön. Vi är till exempel väldigt nöjda över att vi kunnat välja den här platsen till konferensen, här serveras bland annat miljövänligt kaffe. Och just kaffet tillhör till bland annat i tio topp bland miljövärstingar. Kaffet har en stor miljöpåverkan. Produktionen bidrar till skogsskövlingar, minskad biologisk mångfald och ökad erosion. Fortfarande används också av många bekämpningsmedlen, som påverkar såväl arbetarna som naturen runtomkring plantagen. Visste ni förresten att många av de bekämpningsmedel som används vid kaffeplantagen är förbjudna att använda i Sverige redan mitten av 70-talet! Vid Krav Rättvisemärkt kaffe mår både miljön och arbetarna bättre. Se över er produktval, oftast finns det alltid något ni kan byta ut. Bara att man ställer en fråga, så påverkar man långsiktigt. (Melitta kaffefilter exemplet,ej klorblekta) Resande Här kan man återkoppla till min förra bild. Det kommer inga nya lösningar i morgon. Vi själv måste vara medvetna om våra val. Idag finns det även en hel del andra sätt att mötas än fysiskt. Energianvändning gör er medvetna vad som sker omkring, ställ frågor, efterfråga energisnålare alternativ. Exempelvis när ni hyr lokaler, bil, vid konferensen, mötestillfällen. Hur är det med användning av all teknik och stand by läge. Stänger ni dator när ni går hem eller låter ni att stå på. Kunskap om miljön – Det behövs inte alltid extra miljöseminariet för att kunna sprida miljökunskapen bland deltagarna. Det ska integreras naturligt bland andra aktiviteter men gör er deltagare medvetna om det att ni bryr om miljö. Vi har några besöksnäringsprojekt här idag. Tänk även på det att ren ekologisk miljö är även ekonomisk sett en konkurrensfördel för vår besöksnäring i Nordkalotten. Om ingen annan så är vi mer eller mindre beroende om vårt kallt klimat, rent luft och vatten. Jag var en gång på en skoterseminairium i Sverige och då berättade en forskare från Östersund att skoteråkare förorenar luften med blyföroreningar lika mycket som året runt flygtrafik mellan Stockholm och Österund. Det är ju absolut inget att komma med om man marknadsför rent luft och orörda ödesmarker. Försök tänka på långsiktigt! Attityden hos ledningen (bläddra till nästa bild) Det spelar ingen roll hur mycket miljökunskap vi har och får om vi inte tycker att det är viktigt! Här har ni möjlighet att påverka.

16 ATTITYD- FILTER Projektorganisationen har en möjlighet att påverka deltagarnas attitydfilter

17

18 Användning av det samiska språket ( för Prio 4)
Ett nationellt minoritetsspråk, en central roll i det samiska samhället Att utveckla och bevara språket - en central del i det gränsöverskridande arbetet Ett av de horisontella kriterierna i alla projekt inom Prio 4 Ett av delmålen under prioriterat område 4 – stärka det samiska språkets ställning Projekt som specifikt främjar den samiska språkutvecklingen (indikatorer) Det samiska språket har länge varit hotat på grund av det starka inflytandet från olika majoritetsspråk Samiska är ett erkänt nationellt minoritetsspråk i Sverige, Finland och i Norge Barn och ungdomar har en speciell situation i Sapmi; det växer upp i ett flerspråkligt och flerkulturellt samhälle – barn är ett hotat språks livförsäkring Viktigt att det finns pedagoger och att man utvecklar läromedel, bidrar till att revitalisera språket För att lyfta fram språkets betydelse och motivera dess användning bör samiska finnas med som ett horisontellt kiterium för detta delprogram

19 Ta hjälp av vår lägesrapport!
Var är vi idag? Vilken kunskapsnivå har vi? Tar vi hänsyn till det horisontella i våra dagliga handlingar? Hitta tillfällen för reflektioner! (inom styrgruppen, bland deltagare osv) Hur mycket och hur kan vi höja kunskapsnivån? Små steg mot rätt riktning Att arbeta horisontellt innebär insatser här och där. Gör det inte så märkvärdigt! Gå genom de olika bubblorna! Hur mycket kan vi höja nivån genom att använda externt kunskap? Hur mycket kan vi höja nivån genom att använda internt kunskap?

20 Många bäckar små… Tack för oss!


Ladda ner ppt "Disposition - Hållbar utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser