Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Universitets- och högskolerådets arbete mot diskriminering och för lika rättigheter Motstånd och möjligheter - En nationell konferens om jämställdhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Universitets- och högskolerådets arbete mot diskriminering och för lika rättigheter Motstånd och möjligheter - En nationell konferens om jämställdhet."— Presentationens avskrift:

1 Sv Universitets- och högskolerådets arbete mot diskriminering och för lika rättigheter Motstånd och möjligheter - En nationell konferens om jämställdhet och likabehandling 2013-11-19 Aleksandra Sjöstrand

2 Sv Högskolelagen (5§) – ”främjandeparagrafen” • I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. • Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. • Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

3 Sv UHR:s främjandeuppdrag Instruktion för UHR (1 § ) Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

4 Sv UHR:s främjande uppgifter UHR:s instruktion (12 §) Myndigheten ska 1. stimulera intresset för högskoleutbildning, och 2. främja breddad rekrytering till högskolan.

5 Sv UHR:s främjande uppgifter - forts UHR:s instruktion (13 §) Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

6 Sv UHR:s främjande uppgifter – arbetets bedrivande UHR:s instruktion (14 §) Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

7 Sv Regleringsbrev för 2013 Flera uppdrag med stark/direkt eller viss/indirekt koppling till främjandeuppdraget, inklusive internationalisering och internationellt utbyte

8 Sv • stimulera intresset för högskoleutbildning • främja breddad rekrytering till högskolan • motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder • främja internationalisering och utbyte inom hela utbildningsområdet Universitets- och högskolerådets främjandeuppdrag innebär sammanfattningsvis att myndigheten ska

9 Sv UHR:s arbete med främjandeuppdraget • Främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan – ett av de områden som är särskilt viktiga att arbeta med för UHR år 2013 (styrelsens beslut)

10 Sv ”Kvalitetsdrivet2013” - endagskonferens (13 nov 2013) - Utgångspunkten - UHR:s främjandeuppdrag - Syftet - att spegla den svenska och den europeiska diskussionen kring de kvalitetsdrivande faktorer som ryms inom Universitets- och högskolerådets ansvarsområde UHR:s arbete med främjandeuppdraget - forts

11 Sv Uppdrag om jämställdhet i högskolan Regleringsbrev för 2013 Universitets- och högskolerådet ska ta emot slutredovisningar av projekt som har bedrivits med stöd från Delegationen för jämställdhet i högskolan. I uppdraget ingår att sammanställa, analysera och sprida erfarenheterna av den samlade projektverksamheten. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport som ska lämnas till regeringen senast den 1 april 2014 Utöver det kommer UHR att anordna en konferens (OBS inte den 9 maj)

12 Sv UHR:s arbete med uppdraget En extern referensgrupp - Experter inom jämställdhetsområdet i Sverige, Norge och Finland - Syfte - att kvalitetssäkra bedömningen av projektrapporterna - Gro Hanne Aas (NOKUT), Fredrik Bondestam (Nationella sekretariatet för genusforskning), Olle Brynja (DO), Stina Backman (Linköpings universitet), Petra Angervall (Göteborgs universitet), Liisa Husu (Örebro universitet)

13 Sv UHR:s utgångspunkter för bedömning av projekten De projekt ska lyftas fram som bedöms - ge konkreta och långsiktiga resultat när det gäller utveckling av jämställdhet vid det egna lärosätet och/eller allmänt inom högskolesektorn, och - ha tydlig referens till och förankring i, för insatsen, relevant forskning och/eller erfarenhet

14 Sv Dessutom ska minst ett av följande kriterier vara uppfyllt. Insatsen ska • ge nya kunskaper om hur jämställdhet i högskolan kan främjas, • kännetecknas av nytänkande och originalitet, • syfta till strukturell förändring, • ha långsiktig verkan, • innebära samverkan eller erfarenhetsutbyte mellan lärosäten och/eller organisationer, • avse utbildningsområden eller verksamheter som präglas av en kraftig obalans när det gäller antal kvinnor och män.

15 Sv Ett möte mellan DO och UHR (12 dec 2013) • Båda generaldirektörerna deltar • Diskussion om skärningspunkterna mellan myndigheternas främjandeuppdrag, vad gör UHR och vad gör DO?, när och hur kan myndigheterna arbeta tillsammans i framtiden? • Ambition att ta fram ett gemensamt program

16 Sv • Karläggning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering/breddat deltagande och likabehandling (hösten 2014) • ”Kvalitetsdrivet 2014” • Genomföra en utbildningsinsats för SyV inom hela utbildningsområdet med fokus på jämställdhet och breddad rekrytering • Utreda och analysera förutsättningarna för funktionshindrade studenters möjligheter att delta i internationella utbyten och samarbeten • Genomföra en studie hur andra europeiska länder arbetar med främjandefrågor, likabehandlingsfrågor, breddad rekrytering och jämställdhet (i samarbete med Eurydikenätverket) Vad händer 2014? UHR:s VP


Ladda ner ppt "Sv Universitets- och högskolerådets arbete mot diskriminering och för lika rättigheter Motstånd och möjligheter - En nationell konferens om jämställdhet."

Liknande presentationer


Google-annonser