Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-00-00 Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand – Universitets- och högskolerådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-00-00 Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand – Universitets- och högskolerådet."— Presentationens avskrift:

1 2013-00-00 Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand – Universitets- och högskolerådet

2 Ny myndighet Universitets- och högskolerådet UHR HSVYH KRUSIPKVHS

3 Att ta tillvara kompetens • Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF (mer information på https://www.myh.se/Sok/?q=nqf) https://www.myh.se/Sok/?q=nqf • Genom internationella överenskommelser har Sverige åtagit sig att arbeta med dessa frågor

4 Varför ett Europeisk referensram för kvalifikationer, EQF? Utbildningssystem och arbetsmarknadens regelverk skiljer sig åt mellan de europeiska länderna. EQF - synliggör de kvalifikationer som personer kan uppnå genom formell utbildning eller genom lärande på annat sätt EQF:s - två huvudmålen är att främja medborgarnas rörlighet mellan länder… och stimulera deras livslånga lärande

5 • Regeringen har vid flera tillfällen framhållit vikten av att lärosätena utvecklar metoder för bedömning av reell kompetens - Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) - Ny värld – ny högskola (prop. 2001/05:162) - Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop. 2006/07:107)

6 (Tidigare)Högskoleverkets uppdrag • Att följa och stödja universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens • Att lyfta fram goda exempel på området • Ur de goda exemplen ta fram och kvalitetssäkra metoder och bedömningskriterier för bedömning av reell kompetens

7 Resultat av regeringsuppdraget till Högskoleverket • Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknanden (Rapport 2009:21 R)

8 Högskoleverkets arbete med uppdraget • Reda ut begreppen (analysera reglerna i högskoleförordningen samt förarbetena till dessa regler) • Lärosätenas årsredovisningar • Information på lärosätenas webbplatser • En enkät till lärosätena

9 Reell kompetens • Den samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte • Den person som har formell kompetens har sannolikt motsvarande reella kompetens

10 Reell kompetens i högskolan avser • prövning av behörighet, både grundläggande och särskild • prövning för tillgodoräknande

11 och gäller utbildning på • grundnivå • avancerad nivå • forskarnivå

12 Överklagande • Lärosätena är skyldiga att bedöma den sökandes reella kompetens • Beslut från ett lärosäte avseende bedömning av reell kompetens kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH); gäller både behörighetsprövningar och tillgodoräknande

13 Behörighet • Reglerna om att en sökande kan vara behörig genom reell kompetens infördes den 1 jan 2003 • SUHF:s projekt Validering av reell kompetens inom högskolan (30 okt 2003)

14 En sökande kan vara behörig genom • svensk utbildning • utländsk utbildning • praktisk erfarenhet, eller • någon annan omständighet

15 • Förutsättningen är att den sökande därigenom bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen • En samlad bedömning ska göras • Gäller grundläggande och särskild behörighet på såväl grundnivå som avancerad nivå

16 Forskarnivå • En sökande till utbildning på forskarnivå kan ha reell kompetens om hon eller han på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utom Sverige

17 Tillgodoräknande • regeln i 6 kap. 7 § HF om tillgodoräknande • i princip oförändrad sedan 1993 • gäller sedan 2006/2007 all utbildning, dvs. utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

18 Tillgodoräknande • Om man har kunskaper och färdigheter som är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas • Även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkeslivet

19 Reell kompetens – ett likvärdigt sätt • att bli behörig på • att skaffa sig kompetens som svarar mot den högskoleutbildning för vilken den är avsedd att tillgodoräknas

20 Information på webbplatser om reell kompetens • Oftast lättillgänglig • men kortfattad • Sällan information om att regeln om r k även gäller för tillgodoräknande • Sällan information om hur bedömningen går till

21 Ansökan om prövning av reell kompetens • Motivera din ansökan. Vilka speciella kunskaper har du? Hur har du skaffat dessa? • Varför anser du att dessa kunskaper kan hjälpa dig att följa utbildningen? • Motiveringen ska styrkas med kopior på handlingar/intyg.

22 Enkätens resultat • Svårt att garantera likvärdiga bedömningar utifrån de mycket olika förkunskaper och erfarenheter • Bedömningar av reell kompetens har låg prioritet på lärosätena • De upplevs ofta som ”nödvändigt ont” • Tid- och resurskrävande (mycket arbete – lite resultat)

23 Enkätens resultat • Reglerna i HF upplevs som otydliga • Det råder oklarhet kring vissa begrepp • Ofta oklart vad det är som ska bedömas • Svårt att beskriva för studenten vad det är som studenten ska visa att hon/han kan och hur detta ska redovisas

24 Viktigt att bedömningar av reell kompetens uppfattas som • legitima • rättvisa • rättssäkra • pålitliga

25 Kvalitetssäkringssystem för bedömningar av reell kompetens • En organisatorisk struktur med en klart uttalad ansvarsfördelning • Rutiner för uppföljning, kvalitetskontroll och utvärdering • Utförlig och lättlillgänglig information

26 Att definiera vad som ska bedömas – det första steget i bedömningsprocessen

27 • Viktigt med vägledning i den inledande fasen av bedömningsprocessen • Tillräckliga resurser bör avsättas • Kompetensen på hela lärosätet bör höjas • Bedömningar bör göras av en grupp bedömare med bedömarkompetens

28 • Ett övergripande dokument för kvalitetssäkring av reell kompetens bör tas fram • Bedömningsmetoder ska vara transparenta • Viktigt med tydliga riktlinjer och rutiner • Uppföljningar bör göras

29 • Kriterier för bedömning bör tas fram • Ansvarsfördelningen en mycket viktig del i ett kvalitetssäkringssystem

30 Goda exempel • Det saknas heltäckande lösningar på lärosätena när det gäller bedömning av reell kompetens • Det finns goda exempel när det gäller vissa aspekter som krävs för att kvalitetssäkra en bedömningsprocess: information, riktlinjer, kriterier för bedömning av reell kompetens och samarbete

31 Förslag till nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens (Myndigheten för yrkeshögskolan) https://www.valideringsinfo.se/sv/Senaste- nytt/Forslag-till-nationella-kriterier-och- riktlinjer-for-validering-av-reell-kompetens-- valkommen-att-komma-med-synpunkter/


Ladda ner ppt "2013-00-00 Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand – Universitets- och högskolerådet."

Liknande presentationer


Google-annonser