Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 1."— Presentationens avskrift:

1 Regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 1

2 Ett nytt kvalitetssäkringssystem  Kvalitetsutvärderingar av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.  Prövningar av examenstillstånd  Högskoleverket ansvarig för dessa utvärderingar och prövningar Anm: Inget nytt vad avser kvalitetsutvärdering på forskarnivå och prövningar av examenstillstånd. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 2

3 Ett nytt kvalitetssäkringssystem  Lärosätena bör ha en hög grad av autonomi över hur verksamheten utformas och bedrivs. Detta innebär att utformningen av det interna kvalitetsarbetet, som även fortsättningsvis skall finnas, är en fråga som lärosätena själva förfogar över.  Lärosätena själva avgör om en extern granskning av det egna kvalitetsarbetet skall ske. (Jfr samarbeten mellan lärosäten).  HSV:s uppgift går därför från att granska lärosätenas kvalitetsarbete till att utvärdera utbildningsresultat.  Bedömningen bör således huvudsakligen avse utbildningsresultat och inte utgå från dokument som visar lärosätets planer för detta. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 3

4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  Fyraårscykler  Bedömningarna görs av externa, oberoende sakkunniga (ämnesexperter från såväl inhemska som utländska lärosäten, studenter och arbetslivsföreträdare) och hålls samman av HSV  Avser främst en bedömning av utbildningens resultat.  Utvärderingen skall resultera i ett samlat omdöme om utbildningens kvalitet på en tregradig skala. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 4

5 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - resultatbedömning  Granskning av självständiga arbeten  Granskning av lärosätenas självvärderingar – i kombination med platsbesök av de sakkunniga  Enkäter till alumner 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 5

6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – granskning av självständiga arbeten  Utgångspunkten bör vara de krav som högskolelagen ställer på de olika examensnivåerna och de examensmål som återfinns i examensordningen.  HSV skall utarbeta generella kvalitetsaspekter för de självständiga arbetena.  Inför varje bedömning skall bedömargrupperna ange vilka examensmål som är särskilt väsentliga för att bedöma utbildningarnas resultat. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 6

7 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – självvärdering  Kompletterande information (utöver självständiga arbeten och enkäter till alumner) för att kunna bedöma utbildningens samlade resultat.  Förklara förutsättningar och förhållanden (lärarkompetensen och tillgången till lärare samt studenternas förutsättningar) som har betydelse för utbildningens resultat.  Följa en grupp studenter under utbildningen.  Stöd till studenter  Forskningsanknytning.  Anställningsbarhet.  Kursvärderingar, studentbarometrar och studentenkäter – studenter och alumner.  För vissa utbildningar (kliniska, laborativa, konstnärliga) kommer platsbesöken att få en särskilt stor betydelse 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 7

8 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – samlat omdöme  Utbildningen uppvisar genomgående allvarliga brister – risk för att ett examenstillstånd dras in.  Utbildningen har sammantaget god kvalitet – i enskilda delar kan utbildningen dock förbättras.  Utbildningen har hög kvalitet på de självständiga arbetena, självvärderingen och resultaten av enkäter till tidigare studenter – lärosätet tilldelas kvalitetsbaserade resurser. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 8

9 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – komplettering av resurstilldelningssystemet  Resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, skall förutom på grundval av helårsstudenter och helårsprestationer, fördelas på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat.  Lärosätena får en kvalitetsbaserad resurstilldelning baserad på det högsta omdömet.  Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen viktas mot antalet helårsstudenter på de aktuella utbildningarna.  Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen, som fördelas årligen, grundas på de senaste fyra årens utvärderingar.  Samma belopp per helårsstudent.  Lärosätena beslutar fritt om hur dessa medel skall användas. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 9

10 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – genomförande  Det nya utvärderingssystemet påbörjas 1 januari 2011.  Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen startar 2013 och grundas på de omdömen som redovisats t o m sommaren 2012  Den första fyraårscykeln avslutas sommaren 2014 varvid 2015 blir det första året som den kvalitetsbaserade resurstilldelningen tillämpas fullt ut,  Under uppbyggnadsskedet får den kvalitetsbaserade resurstilldelningen omfatta högst 10 procent av ett lärosätes takbelopp.  Behov kan finnas att justera systemet för kvalitetsbaserad resurstilldelning. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 10

11 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – övrigt  Utbildningar som leder till en generell examen utvärderas efter huvudområde.  HSV:s uppdrag förtydligas så att verket får som uppgift att svara för utvärdering och tillsyn. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 11

12 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – ekonomiska konsekvenser  Ev. merkostnader skall finansieras inom lärosätenas och HSV:s anslag.  En väsentlig del av de resurser som frigörs till följd av införandet av studieavgifter för studenter utanför EES skall användas – slutgiltigt förslag i BP2011.  Enligt regeringen är det angeläget att den kvalitetsbaserade resurstilldelningen inte för med sig att något lärosäte får minskade resurser jämfört med idag – förslaget innebär således att de utbildningar med högsta omdömet får ett extra resurstillskott medan övriga utbildningar får ersättning enligt det nuvarande resurstilldelningssystemet. 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 12


Ladda ner ppt "Regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen 2010-03-23 Lars Rydberg Sid 1."

Liknande presentationer


Google-annonser