Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MALMÖ HÖGSKOLA Seminarium kring kvalitetsgranskning av examensarbeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MALMÖ HÖGSKOLA Seminarium kring kvalitetsgranskning av examensarbeten."— Presentationens avskrift:

1 MALMÖ HÖGSKOLA Seminarium kring kvalitetsgranskning av examensarbeten

2 MALMÖ HÖGSKOLA

3 I kraven för samtliga examina ingår att studenterna ska göra ett självständigt arbete. Det självständiga arbetet är viktigt för att visa om en student har uppnått kraven för en examen. Därför bör studenternas självständiga arbeten för merparten av utbildningarna utgöra en central del i det samlade omdömet.

4 MALMÖ HÖGSKOLA 1.Studenternas självständiga arbeten, 2.Självvärderingar i kombination med platsbesök och 3.Enkäter till tidigare studenter (alumner).

5 MALMÖ HÖGSKOLA

6

7

8

9

10 Examin. GVVGGGGVGVGGVGVVVGGVVGGGGVV Gransk. UVGUGGUGUVUUGVVGVUUGVGUUUVG

11 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

12 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

13 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

14 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

15 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

16 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

17 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

18 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

19 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

20 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

21 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

22 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

23 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

24 MALMÖ HÖGSKOLA Examin. GGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVV Gransk. UUUUUUUUUUUGGGGGGGGGVVVVVVV

25 MALMÖ HÖGSKOLA

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Är det rimligt att alla VG- kriterier uppfylls för högre betyg? Hur kan betygsättning ske likvärdigt?

37 MALMÖ HÖGSKOLA Vilka risker finns med att fokusera främst på generella kriterier och inte på det som är specifik för respektive ämne eller profession?

38 MALMÖ HÖGSKOLA

39

40 - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Ur Högskoleförordningen (1993:100), Bilaga 2.

41 MALMÖ HÖGSKOLA - visa kunskap om och ha utvecklat en förståelse för freds- och konflikt- vetenskapens vetenskapliga grund, centrala problem- ställningar och tillämpliga metoder; - ha goda kunskaper i konfliktanalys, konflikt- lösning, konfliktförebyggande samt det organiserade våldets historiska och kulturella sammanhang; - vara insatt i aktuella forskningsfrågor inom freds- och konfliktvetenskapen - visa goda kunskaper om den typ av kontexter i vilken organiserat våld och väpnade konflikter utspelas, och konfliktförebyggande och fredsarbete sker. - självständigt kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information, exempelvis genom egen konfliktanalys och författandet av rapporter - självständigt kunna lösa problem inom givna tidsramar, muntligen och skriftligen kunna sammanfatta och analysera komplexa resonemang och sakuppgifter samt samarbeta i och föra dialog med olika grupper, exempelvis inom ramen för muntliga förhandlingar - visa sådan färdighet som fordras för att arbeta självständigt inom områden som rör organiserat våld, väpnade konflikter och deras lösning, antingen i statliga, mellanstatliga eller icke- statliga organisationer - visa förmåga att inom freds- och konfliktvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter; - visa insikt om kunskapens och vetenskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används och - visa insikt om hur organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete formas av lokala kontexter, samt kunna göra bedömningar av hur dessa kontexter förändras till följd av organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Ur utbildningsplan för Freds- och konfliktvetenskap, 180 hp.

42 MALMÖ HÖGSKOLA - visa en breddad förståelse av freds- och konfliktvetenskapens analytiska ansatser - visa en fördjupad förståelse för freds- och konflikt- vetenskapens metoder och metodologi - visa förmåga att självständigt analysera konflikter, deras konsekvenser och lösningar genom att använda sig av vetenskapliga teorier och metoder - visa förmåga att skriftligt presentera ett självständigt akademiskt arbete på kandidatnivå inom freds- och konflikt- vetenskap - visa förmåga att slutföra uppgifter inom givna tidsramar -visa fördjupad förmåga att självständigt analysera och kritiskt förhålla sig till forskningsutvecklingen inom området freds- och konfliktvetenskap, - visa fördjupad förmåga att själv- ständigt värdera sina kunskaper i ämnet och att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om freds- och konfliktvetenskap. Ur kursplan för Freds- och konfliktvetenskap III, 61-90 hp.

43 MALMÖ HÖGSKOLA - visa en breddad förståelse av freds- och konfliktvetenskapens analytiska ansatser - visa en fördjupad förståelse för freds- och konflikt- vetenskapens metoder och metodologi - visa förmåga att självständigt analysera konflikter, deras konsekvenser och lösningar genom att använda sig av vetenskapliga teorier och metoder - visa förmåga att skriftligt presentera ett självständigt akademiskt arbete på kandidatnivå inom freds- och konflikt- vetenskap - visa förmåga att slutföra uppgifter inom givna tidsramar -visa fördjupad förmåga att självständigt analysera och kritiskt förhålla sig till forskningsutvecklingen inom området freds- och konfliktvetenskap, - visa fördjupad förmåga att själv- ständigt värdera sina kunskaper i ämnet och att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om freds- och konfliktvetenskap. Ur kursplan för Freds- och konfliktvetenskap III, 61-90 hp.

44 MALMÖ HÖGSKOLA

45 Högskoleförordningen Program KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS KURSKURS LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM LMLM Uppsats

46 MALMÖ HÖGSKOLA


Ladda ner ppt "MALMÖ HÖGSKOLA Seminarium kring kvalitetsgranskning av examensarbeten."

Liknande presentationer


Google-annonser