Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet 2012-09-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet 2012-09-18."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet

2 Linköpings universitet Sid 2 Agenda  Internationella civilekonomprogrammets mål  Krav på examensarbetet  Kort om processen/genomförandet  MFS

3 Linköpings universitet Sid 3 3 Ekonomisk 15HP styrning Ekonomisk 15HP styrning Strategy 15HP Redovisning 15HP fördjupning Redovisning 15HP fördjupning Finansiell 15HP Riskhantering Finansiell 15HP Riskhantering Innovation & Project Management 15HP Innovation & Project Management 15HP Företagsfinansiering & -värdering 15HP Företagsfinansiering & -värdering 15HP Examensarbete inom Företagsekonomi 30 HP FINANSIELL EKONOMI REDOVISNING EKONOMISTYRNING STRATEGI/MAFÖ Inriktningar årskurs 4 - Företagsekonomi Industriell Mafö & SCM15HP Industriell Mafö & SCM15HP Organizational Change & Development 15HP Organizational Change & Development 15HP

4 Linköpings universitet Sid 4 4 Mikro-7,5 HP ekonomisk analys Mikro-7,5 HP ekonomisk analys Spelteori7,5 HP Mikro-7,5 HP ekonomisk teori Mikro-7,5 HP ekonomisk teori Ekonomisk7,5 HP teori- och metodutveckling Ekonomisk7,5 HP teori- och metodutveckling Ekonometri:7,5 HP Tidsseriedata Ekonometri:7,5 HP Tidsseriedata Ekonometri: 7,5 HP Panel- och tvärsnittsdata Ekonometri: 7,5 HP Panel- och tvärsnittsdata Examensarbete inom Nationalekonomi 30 HP EKONOMISK ANALYS FINANSIELL EKONOMI Inriktningar årskurs 4 - Nationalekonomi Makroekonomi7,5 HP med inriktning mot tillväxtteori Makroekonomi7,5 HP med inriktning mot tillväxtteori Finansiell15 HP riskhantering Finansiell15 HP riskhantering Institutionell7,5 HP teori och analys Institutionell7,5 HP teori och analys

5 Linköpings universitet Sid 5 Civilekonomexamen Mål För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.

6 Linköpings universitet Sid 6 Kunskap och förståelse För civilekonomexamen skall studenten -visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, – … – visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, …..

7 Linköpings universitet Sid 7 Färdighet och förmåga För civilekonomexamen skall studenten – visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, – visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, – visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och – visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

8 Linköpings universitet Sid 8 Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilekonomexamen skall studenten - visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor …….. ……..

9 Linköpings universitet Sid 9 Självständigt arbete (examensarbete) För civilekonomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng

10 Linköpings universitet Sid 10 Vad är det för typ av uppsats?  Akademisk uppsats på avancerad nivå  Skrivs i grupper om 2 studenter  Ej rent uppdrag/utredning – ni formulerar problemet!  Ta gärna kontakt med företag/organisationer  Resultatet relevant OCH användbart för fler än ett företag/organisation!  Det går vanligtvis att lyfta ett problem genererat från ett företag till att även gälla andra  Studera ett empiriskt fenomen snarare än ett enskilt företags specifika problem!

11 Linköpings universitet Sid 11 Akademisk uppsats – HSV bedömer också er kvalitet  Bygga på vetenskaplig kunskap (fördjupningskurserna utgångspunkt)  Problemformulering och relevant metod  Genomförande /problemlösning/bevisföring – självständigt!  Dokumentation och kommunikation

12 Examensuppsats vt 2013  Kursperiod: 

13 Genomförande och examination  Kursen inleds med en design-modul som ligger till grund för problematisering och ansats och design av undersökningen.  Som stöd för uppsatsarbetet ges dels ett antal arbetsseminarier, dels enskild handledning med för uppsatsen särskilt utsedd handledare.  Uppsatsen examineras vid ett slutseminarium som genomförs i en sammanhållen seminarieserie.  Uppsatsen betygsätts av en betygsnämnd.  I examinationen ingår även aktivt deltagande i totalt sex seminarier inklusive opposition.  Betygsdatum för uppsatsarbetet 30 poäng blir det datum som uppsatsen lämnas in till institutionen. 13

14 Vad är studenternas roll  Ansvar för att planera, genomföra och avrapportera  Ta emot handledning  Självständighet  Intresse  Målinriktning och noggrannhet 14

15 Linköpings universitet Sid 15 Bedömningsprocess  Handledaren lämnar ett utlåtande om examensarbetet till examinator  En medbedömare lämnar också ett utlåtande om examensarbetet till examinator  Om handledare och medbedömare ej är överens tillsätts en sk tredjeläsare (som också lämnar ett utlåtande om examensarbetet till examinator)  Examinator sätter på basis av utlåtanden från handledare, medbedömare och tredjeläsare samt examensarbetet som ska bedömas det slutgiltiga betyget på examensarbetet

16 Linköpings universitet Sid 16 MFS - Minor Field Studies (info kurs-, programhemsidan och Juan-Carlos Estibill)  MFS är till för att finansiera vistelsen i ett u-land under cirka 8 veckor med syfte att författa en uppsats som kan bidra till ökad kunskap om dessa länders möjligheter att minska fattigdomen.  SEK per författare eller SEK per uppsats.  Avser Du att under år 2013 skriva en uppsats i företagsekonomi eller nationalekonomi med arbetsområde utvecklings- och fattigdomsfrågor i u- länder, läs Afrika, Asien eller Latinamerika? Du är då välkommen med en ansökan!

17 Linköpings universitet Sid 17 Kontaktpersoner  Företagsekonomi  Peter Gustavsson  Nationalekonomi  Göran Hägg  Juan-Carlos Estibill (MFS)

18


Ladda ner ppt "Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet 2012-09-18."

Liknande presentationer


Google-annonser