Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet 2012-09-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet 2012-09-18."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet 2012-09-18

2 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 2 Agenda  Internationella civilekonomprogrammets mål  Krav på examensarbetet  Kort om processen/genomförandet  MFS

3 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 3 3 Ekonomisk 15HP styrning Ekonomisk 15HP styrning Strategy 15HP Redovisning 15HP fördjupning Redovisning 15HP fördjupning Finansiell 15HP Riskhantering Finansiell 15HP Riskhantering Innovation & Project Management 15HP Innovation & Project Management 15HP Företagsfinansiering & -värdering 15HP Företagsfinansiering & -värdering 15HP Examensarbete inom Företagsekonomi 30 HP FINANSIELL EKONOMI REDOVISNING EKONOMISTYRNING STRATEGI/MAFÖ Inriktningar årskurs 4 - Företagsekonomi Industriell Mafö & SCM15HP Industriell Mafö & SCM15HP Organizational Change & Development 15HP Organizational Change & Development 15HP

4 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 4 4 Mikro-7,5 HP ekonomisk analys Mikro-7,5 HP ekonomisk analys Spelteori7,5 HP Mikro-7,5 HP ekonomisk teori Mikro-7,5 HP ekonomisk teori Ekonomisk7,5 HP teori- och metodutveckling Ekonomisk7,5 HP teori- och metodutveckling Ekonometri:7,5 HP Tidsseriedata Ekonometri:7,5 HP Tidsseriedata Ekonometri: 7,5 HP Panel- och tvärsnittsdata Ekonometri: 7,5 HP Panel- och tvärsnittsdata Examensarbete inom Nationalekonomi 30 HP EKONOMISK ANALYS FINANSIELL EKONOMI Inriktningar årskurs 4 - Nationalekonomi Makroekonomi7,5 HP med inriktning mot tillväxtteori Makroekonomi7,5 HP med inriktning mot tillväxtteori Finansiell15 HP riskhantering Finansiell15 HP riskhantering Institutionell7,5 HP teori och analys Institutionell7,5 HP teori och analys

5 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 5 Civilekonomexamen Mål För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.

6 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 6 Kunskap och förståelse För civilekonomexamen skall studenten -visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, – … – visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, …..

7 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 7 Färdighet och förmåga För civilekonomexamen skall studenten – visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, – visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, – visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och – visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

8 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 8 Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilekonomexamen skall studenten - visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor …….. ……..

9 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 9 Självständigt arbete (examensarbete) För civilekonomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng

10 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 10 Vad är det för typ av uppsats?  Akademisk uppsats på avancerad nivå  Skrivs i grupper om 2 studenter  Ej rent uppdrag/utredning – ni formulerar problemet!  Ta gärna kontakt med företag/organisationer  Resultatet relevant OCH användbart för fler än ett företag/organisation!  Det går vanligtvis att lyfta ett problem genererat från ett företag till att även gälla andra  Studera ett empiriskt fenomen snarare än ett enskilt företags specifika problem!

11 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 11 Akademisk uppsats – HSV bedömer också er kvalitet  Bygga på vetenskaplig kunskap (fördjupningskurserna utgångspunkt)  Problemformulering och relevant metod  Genomförande /problemlösning/bevisföring – självständigt!  Dokumentation och kommunikation

12 Examensuppsats vt 2013  Kursperiod:  2013-01-21 -- 2013-06- 07 12

13 Genomförande och examination  Kursen inleds med en design-modul som ligger till grund för problematisering och ansats och design av undersökningen.  Som stöd för uppsatsarbetet ges dels ett antal arbetsseminarier, dels enskild handledning med för uppsatsen särskilt utsedd handledare.  Uppsatsen examineras vid ett slutseminarium som genomförs i en sammanhållen seminarieserie.  Uppsatsen betygsätts av en betygsnämnd.  I examinationen ingår även aktivt deltagande i totalt sex seminarier inklusive opposition.  Betygsdatum för uppsatsarbetet 30 poäng blir det datum som uppsatsen lämnas in till institutionen. 13

14 Vad är studenternas roll  Ansvar för att planera, genomföra och avrapportera  Ta emot handledning  Självständighet  Intresse  Målinriktning och noggrannhet 14

15 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 15 Bedömningsprocess  Handledaren lämnar ett utlåtande om examensarbetet till examinator  En medbedömare lämnar också ett utlåtande om examensarbetet till examinator  Om handledare och medbedömare ej är överens tillsätts en sk tredjeläsare (som också lämnar ett utlåtande om examensarbetet till examinator)  Examinator sätter på basis av utlåtanden från handledare, medbedömare och tredjeläsare samt examensarbetet som ska bedömas det slutgiltiga betyget på examensarbetet

16 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 16 MFS - Minor Field Studies (info kurs-, programhemsidan och Juan-Carlos Estibill)  MFS är till för att finansiera vistelsen i ett u-land under cirka 8 veckor med syfte att författa en uppsats som kan bidra till ökad kunskap om dessa länders möjligheter att minska fattigdomen.  25.000 SEK per författare eller 50.000 SEK per uppsats.  Avser Du att under år 2013 skriva en uppsats i företagsekonomi eller nationalekonomi med arbetsområde utvecklings- och fattigdomsfrågor i u- länder, läs Afrika, Asien eller Latinamerika? Du är då välkommen med en ansökan!

17 2014-08-23 Linköpings universitet Sid 17 Kontaktpersoner  Företagsekonomi  Peter Gustavsson  Nationalekonomi  Göran Hägg  Juan-Carlos Estibill (MFS)

18 www.liu.se


Ladda ner ppt "Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet 2012-09-18."

Liknande presentationer


Google-annonser