Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KMH Möte beträffande kvalitetsgranskning Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) Royal College of Music in Stockholm, Sweden Peder Hofmann Utbildnings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KMH Möte beträffande kvalitetsgranskning Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) Royal College of Music in Stockholm, Sweden Peder Hofmann Utbildnings-"— Presentationens avskrift:

1

2 KMH Möte beträffande kvalitetsgranskning Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) Royal College of Music in Stockholm, Sweden Peder Hofmann Utbildnings- och forskningsavdelningen

3 3 HSV kommer... (Högskolelagen, 1 kap.) Kvalitetsutvärdering 2013

4 4 Examen är styrt enligt lag och förordning Utbildningsbevis är upp till lärosätet Utbildning som leder till examen & Utbildning som leder till något annat...

5 5 Så här arbetar KMH För att uppnå examen ska studenten uppvisa Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt - Mål 1 - Mål 2 - Mål 1 - Mål 2 - Mål 3 - Mål 4 - Mål 1 - Mål 2 - Mål 3

6 6 Starta med slutet Arbeta med lärandemålen Lärandemålen är fastställda i examensordningen. Lärandemålen bryts ner och fokuserar på önskad/önskvärd kompetensprofil LM Lärandemålen fördelas i de olika kurser som finns inom programmet, för att på så sätt garantera att studenten når examensmålen LM Antagningsprov om så behövs = Helt nödvändiga färdigheter för att tillgodogöra sig utbildningen 1 2 3 4

7 Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Studenten ska... Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska... Mål enligt förordning Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Studenten ska... Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska... Mål enligt KMH:s utbildningsplan Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Studenten ska... Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Studenten ska... Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Studenten ska... Värderingsförmåga och förhållningssätt Mål enligt utbildningsplanens kurser Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Studenten ska... Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska... Kurs 1Kurs 2Kurs 3Kurs 4

8 8 Alla utbildningsplaner med kursplaner finns på www.kmh.sewww.kmh.se Inga andra kurser ska läsas! Och i rätt ordning! Utbildningsplaner och kursplaner

9 9 Kvalitetsutvärdering 2013 Så här går det till:HSV.se/kvalite

10 10 Kvalitetsutvärdering 2013 Studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) Lärosätets självvärdering Enkäter till tidigare studenter Studenternas erfarenheter av hur väl utbildningen når de aktuella målen Platsbesök kommer att ske ---- men inte fysiskt. Vad bedöms?

11 11 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att granskas: Mål 1 (och 2 på master) Kunskap och förståelse Minst 2 mål under Färdighet och förmåga Minst 1 mål under Värderingsförmåga och förhållningssätt De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

12 12 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att granskas: Mål 1 Konstnärlig kandidatexamen ”Kunskap och förståelse För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga område (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.” De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

13 13 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig kandidatexaemen Färdighet och förmåga ”För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

14 14 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig kandidatexamen Färdighet och förmåga, forts... ”För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och - visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.” Minst 2 av ovanstående mål. De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

15 15 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig kandidatexamen Värderingsförmåga och förhållningssätt ”För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa förståelse av konstens roll i samhället, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.” Minst 1 av ovanstående mål. De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

16 16 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att granskas: Mål 1 & 2 Konstnärlig masterexamen ”Kunskap och förståelse För konstnärlig masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området(huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.” De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

17 17 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig masterexamen Färdighet och förmåga ”För konstnärlig masterexamen skall studenten - visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, - visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

18 18 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig masterexamen Färdighet och förmåga, forts... ”För konstnärlig masterexamen skall studenten - visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.” Minst 2 av ovanstående mål. De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

19 19 Kvalitetsutvärdering 2013 Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig masterexamen Värderingsförmåga och förhållningssätt ”För konstnärlig masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om konstens roll i samhället, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.” Minst 1 av ovanstående mål. De självständiga arbetena i förhållande till examensmål

20 20 Kvalitetsutvärdering 2013 Arbetena bedöms utifrån de utvalda målen med hjälp av kriterier Anonymiserat urval granskas Högst 24 och minst 5 arbeten bedöms

21 21 Kvalitetsutvärdering 2013 Ämnesexperter - konstnärligt högt meriterade personer. Studenter - studentrepresentanter från konstnärliga lärosäten Arbetslivsföreträdare Vem bedömer?

22 22 Kvalitetsutvärdering 2013 HSV beslutar om samlade omdömen Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet Resultat till regeringen Uppföljning GodkändIndraget examenstillstånd

23 23 Kvalitetsutvärdering 2013 Verktyg att luta sig mot Rektorsbeslut http://www.kmh.se/sjävständiga-arbeten-examensarbeten PM från nämnden till institutionerna PM angående wordmall och användning av denna. Prata med varandra om vem som gör vad


Ladda ner ppt "KMH Möte beträffande kvalitetsgranskning Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) Royal College of Music in Stockholm, Sweden Peder Hofmann Utbildnings-"

Liknande presentationer


Google-annonser