Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiearbetet Mål för gymnasiearbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiearbetet Mål för gymnasiearbetet"— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiearbetet Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. (Examensmålen BA)

2 Regeringen och Skolverket
Styrkedjan Riksdagen Regeringen Regeringen och Skolverket Förklara hur dokumenten hänger ihop och hur vi arbetat med dubbelregleringar t.ex. Förklara på vilka nivåer olika beslut tas. T.ex. för att visa att det är de folkvalda som fattar många av besluten. Demokratiskt vald församling som beslutat skollagen. Estetisk verksamhet – riksdagsbeslut! Kan tas som ett exempel. Säg ev något mer om Skolverkets roll och uppgifter. Beskriv varje del mycket kort och kopplingarna däremellan kort. Mer och mer specifikt ju längre ned i kedjan man går. Ett uttalat ändamål med reformen är att minimera dubbelreglering för att öka tydligheten. Nämn om vem som beslutar vad i syfte att klargöra på vilken nivå olika beslut om det nya har fattats. Säg ev att Skolverket har arbetat fram förslag på exempelvis examensmål men att regeringen beslutar om dom. Däremot har skolverket fått bemyndigande att fastställa ämnesplaner (förutom i de gymnasiegemensamma ämnena). Skollagen – där står övergripande bestämmelser men flertalet detaljerna återfinns längre ned i styrkedjan. Tyngd om det finns i skollagen. Exemplifiera ev med…….. Gymnasieförordningen. En ny version är på gång. Där konkretiseras ….skollagen. Exemplifiera ev med….. Läroplanen. En förordning som ligger fast så här långt, men som förmodligen konsekvensändras för att stämma med övriga förändringar. Examensmål, ämnesplaner – Ev något om utbildning och undervisning även här. Vem beslutar om vad (syns på ppt) och vem ansvarar för vad. -Riksdag -Regering -Skolverket -Skolinspektionen - Huvudman - Rektor Lärare Elev - Föräldrar Innehåll Lpf 94 1. Skolans värdegrund och uppgifter 1.1 Grundläggande värden 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna 1.3 Särskilda uppgifter och mål för olika skolformer 2. Mål och riktlinjer 2.1 Kunskaper 2.2 Normer och värden 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 2.5 Bedömning och betyg 2.6 Rektors ansvar Läroplanen innehåller förmuleringar som inleds med Läraren ska: Läraren ska (s 11) • utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, • stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, organisera arbetet så att eleven • utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling • successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar,

3 Vad ska finnas med? Planera Genomföra Utvärdera
Tid måste ges till detta! Olika arbeten har olika fokus: t ex vissa kan vara krävande planeringsmässigt och andra är det genomförandet som står för den större omfattningen av arbetsinsatsen

4 Gymnasiearbetet Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket
I grupp eller enskilt Helst på företag Kvitto Lärare och medbedömare F eller E (ger inte meritvärde) Medbedömare – fackkunning ( handledare på arbetsplats eller yrkeskunnig kollega)

5 Kvitto – hur gymnasiearbetet knyter ihop kurserna!
Eleven ska utföra det hon eller han övat upp färdighet i praktiskt tillämpa kunskaper hon eller han tillägnat teoretiskt reflektera över sitt arbete och kunna dra slutsatser utifrån det hon eller han ”upptäcker”

6 Bedömning av gymnasiearbetet
Vad som bedöms ska vara känt för eleven innan Medbedömaren/handledarens roll Krav på dokumentation Samtal utifrån på förhand kända hållpunkter Bedömning av arbetsinsats och produkt

7 Bedömningspunkter Fakta och förståelse Färdigheter
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa • kunskaper om de material, metoder, verktyg och maskiner som används för uppgiften, • förståelse av faktorer som påverkar hälsa och säkerhet i yrkeslivet, samt • kunskaper om lagar, andra bestämmelser och utförandekrav som är relevanta för uppgiften. Färdigheter • färdigheter i att planera uppgiften samt i att välja relevant arbetsmetod, material och utrustning, • färdigheter i att genomföra uppgiften med vanligt förekommande arbetsmetoder, material, verktyg och maskiner samt i att vårda material och utrustning, • färdigheter i att söka information samt i att tolka information, arbetsbeskrivningar och ritningar för att genomföra uppgiften, • färdigheter i att göra riskbedömningar som är relevanta för uppgiften, • färdigheter i att lösa problem i samband med uppgiften, samt • färdigheter i att dokumentera det egna arbetet.

8 Bedömningspunkter Värderingsförmåga och förhållningssätt
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa • förmåga att ta ansvar i samband med arbetsuppgifternas genomförande, • förmåga att genomföra uppgiften med hänsyn till resursförbrukning och arbetsmiljörisker, • förmåga att värdera kvaliteten på det egna arbetet i förhållande till relevanta utförandekrav, samt • förmåga att bedöma och reflektera över hur arbetsprocessen påverkat resultatet.

9 Kvalitet i yrkesutbildning
Kvalitet i yrkesutbildning Regeringsuppdrag om kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

10 Kvalitet i yrkesutbildning
Uppdraget: Uppdrag till Statens skolverk avseende utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning. Bidra till utveckling av kvaliteten i: Gymnasial lärlingsutbildning, APL inom skolförlagd yrkesutbildning, Yrkesintroduktion Gymnasiesärskolan ingår - där så är lämpligt.

11 Kvalitet i yrkesutbildning
Insatser för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av gymnasial lärlingsutbildning 2. Insatser för att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet 3. Informationsinsatser angående arbetsmiljö och riskfyllda arbetsuppgifter

12 Kvalitet i yrkesutbildning
4. Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 5. Insatser för att kunna bedöma yrkesutbildningens relevans på arbetsmarknaden 6. Fortsätta utvecklingen av yrkestävlingar på skolnivå 7. Insatser för att stödja och utbilda handledare

13 Exempelvis: Bedömningsstöd i yrkesämnen Exempel på gymnasiearbeten för yrkesutbildning Olika utvecklingspaket

14 Kvalitet i yrkesutbildning
Tack för mig!


Ladda ner ppt "Gymnasiearbetet Mål för gymnasiearbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser