Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av lärande på arbetsplats. Uppdrag till Statens skolverk avseende utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning 1. Insatser för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av lärande på arbetsplats. Uppdrag till Statens skolverk avseende utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning 1. Insatser för att."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av lärande på arbetsplats

2 Uppdrag till Statens skolverk avseende utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning 1. Insatser för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av gymnasial lärlingsutbildning 2. Insatser för att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet 3. Informationsinsatser angående arbetsmiljö och riskfyllda arbetsuppgifter 4. Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 5. Insatser för att kunna bedöma yrkesutbildningens relevans för arbetsmarknaden 6. Utveckling av yrkestävlingar på skolnivå 7. Insatser för att stödja och utbilda handledare 8. Kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning avseende yrkesutbildning

3 Om skillnaden mellan APU och APL Reflektioner utifrån det som kom fram i 2012 års Open Space-konferenser

4 Mitt uppdrag

5 10 rubriker  Arbetsplatser för APL  Handledare  Planering av APL  Uppföljning, Bedömning/betygsättning  Elever med särskilda behov/motsv.  Yrkesintroduktion  Gymnasiearbete  Programråd  Övergripande frågor  Kommentarer om annat än APL

6 Huvudproblem: svårt att skaffa platser/handledare  Leder till att  Obligatoriet ifrågasätts  Vad kan godkännas som APL?  Varför svårt?  Merarbete som ej ger tillräckligt tillbaka  Lösning: ersätt med pengar eller andra värden  Alternativ tanke: reducera merarbetet och tydliggör utbytet

7 APU – planeringen utgår från skolans verksamhet  Kursplanestyrd utbildning som genomförs på en arbetsplats utanför skolan. •Alltså:  Delar av skolverksamheten flyttas ut till arbetsplatserna  Arbetsplatserna tar på sig en uppgift som inte ingår i deras normala verksamhet, d.v.s. merarbete som inte ger tillräckligt utbyte för arbetsgivaren

8 APL – planeringen utgår från det arbete som normalt utförs på arbetsplatsen  Eleven utför arbetsuppgifter som ingår i arbetsplatsens normala verksamhet. Hon/han bidrar alltså till produktionen.  Handledaren introducerar eleven på arbetsplatsen och ger nödvändig instruktion för de uppgifter eleven får börja med (=samma sak som görs för nya anställda).  Eleven växer efter hand, med stöd av handledaren, in i arbetet och kan anförtros allt större ansvar.  Merarbetet blir därmed begränsat och utbytet för arbetsgivaren tydligt.

9 Gymnasieutredningen om APL (SOU 2008:27 sid 385) ... merparten av APU:n bara indirekt styrs av kursplanerna, att skolan får acceptera att eleverna på APU:n går in i det arbete som normalt förekommer på arbetsplatsen ... man måste se lärandet i arbetslivet och vad det tillför i ett bredare perspektiv än den snäva kursplanestyrda nyinlärning som APU:n och dess definition ger uttryck för.  Jag föreslår därför att begreppet arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska användas i stället för begreppet arbetsplatsförlagd utbildning (APU). ... innehållet av det arbetsplatsförlagda lärandet ( ska) stå i överensstämmelse med karaktären på det yrkesprogram eleven går på. Den skolförlagda karaktärsämnesundervisningen ska tillsammans med det arbetsplatsförlagda lärandet gemensamt bidra till att eleven erhåller det yrkeskunnande som krävs för en gymnasieexamen inom ett bestämt yrkesområde.

10 Propositionen om APL (Prop 2008/09:199 sid 63)  Regeringen anser att yrkesutbildning handlar om mer än yrkeskunskaper. Det handlar också om att förstå yrkeskulturen och att bli del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats för att utveckla en yrkesidentitet. Därför anser regeringen att den nuvarande benämningen arbetsplatsförlagd utbildning bör bytas mot arbetsplatsförlagt lärande.

11 Skillnaden mellan APU och APL •APU definition: kursplanestyrd utbildning på ett program som genomförs på en arbetsplats utanför skolan (min kursiv) •APL definition: lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan (min kursiv)

12 Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsuppgift tempo säkerhet resultat Automatisering Efter instruktion Självständighet i val av metod material etc. Efter ritning/arbetsorder motsv. Planering Handlag ”handgrepp” kringförhållanden Sammanhang/helhet Fokus processen/utfall mekaniskt efter bestämmelser och anvisningar Efter bedömning av situationen Situationsanpassning Samspel/ kommunikation vardagsspråkfackspråk yrkesjargong Omdöme lagar och regler ekonomi hållbarhet etik

13 Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsuppgift tempo säkerhet resultat Automatisering Efter instruktion Självständighet i val av metod material etc. Efter ritning/arbetsorder motsv. Planering Handlag ”handgrepp” kringförhållanden Sammanhang/helhet Fokus processen/utfall mekaniskt efter bestämmelser och anvisningar Efter bedömning av situationen Situationsanpassning Samspel/ kommunikation vardagsspråkfackspråk yrkesjargong Omdöme lagar och regler ekonomi hållbarhet etik

14 Planering av APL  Vilka arbetsuppgifter kan arbetsplatsen erbjuda eleven?  Hur bidrar sådant arbete till elevens kunskapsutveckling?  Mängdträning  Breddning till fler uppgifter  Ökad självständighet  Ökat ansvarstagande  m.m.

15 Planering av APL  Hur relaterar det arbetsplatsförlagda lärandet till  Examensmål  Ämnesmål  Kursernas centrala innehåll och kunskapskrav  Hur kan det arbetsplatsförlagda lärandet  Förberedas  Understödjas  Följas upp  Expanderas (breddas och fördjupas) genom skolförlagd undervisning i berörda ämnen?

16 Frågeställningar 1.) Hur fångas lärande som sker på en arbetsplats upp i era länder? 2.) Har ni något webbstöd eller någon annan modell för kvalitetssäkring av lärande på arbetsplats?


Ladda ner ppt "Kartläggning av lärande på arbetsplats. Uppdrag till Statens skolverk avseende utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning 1. Insatser för att."

Liknande presentationer


Google-annonser