Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiearbetet 2013-2014. 100p..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiearbetet 2013-2014. 100p.."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiearbetet 100p.

2 Ska relateras till examensmålen
Gymnasiearbetet Ska relateras till examensmålen Är ett kvitto på att eleven är väl förberedd Uppgifter kan tas fram i samverkan med avnämarna Ansvarig lärare Handledare Medbedömare Gymnasiearbetet ska relatera till examensmålen, men det finns ingen särskild ämnesplan. Det ska vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för kommande högskolestudier respektive det yrkesområde som utbildningen leder till. Uppgifter för gymnasiearbetet bör så långt som möjligt tas fram i samverkan med avnämarna. För yrkesprogrammen kan det exempelvis vara företagen på orten och för de högskoleförberedande programmen kan det vara universitet eller högskola. I gymnasieförordningen SFS 2010:2039 (2 kap. 20§) framgår det att rektorn för varje elev som genomför ett gymnasiearbete ska utse en lärare att vara ansvarig för gymnasiearbetet. För gymnasiearbetet ska eleven ha en handledare med god kompetens inom det aktuella ämnesområdet. I bedömningen av gymnasiearbetet ska en medbedömare medverka.

3 Visar att eleven är förberedd för högskolestudier Ett större arbete
Gymnasiearbetet – mot högskoleförberedelse Visar att eleven är förberedd för högskolestudier Ett större arbete Formulera frågeställning Planera, genomföra och utvärdera Redovisa och ge respons Sammanfattning på engelska Vetenskaplig metod Kritiskt värdera källor Gymnasiearbetet – mot högskoleförberedelse I målen för gymnasiearbetet för de högskoleförberedande programmen står att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Gymnasiearbetet på ett högskoleförberedande program ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Redovisning av ett gymnasiearbete ska efterlikna de redovisningsformer som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Eleven ska också göra en kort sammanfattning eller beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Skrivningen ”formulera en frågeställning” finns inte för estetiska programmet. I målen för gymnasiearbetet betonas alltså den vetenskapliga metod som används inom respektive högskoleområde. Den framtagna frågeställningen prövas med avseende på genomförbarhet och syfte och avgränsningar definieras. Eleven upprättar en plan som utgår från frågeställningen eller en formulerad idé för det aktuella gymnasiearbetet. Därefter genomför eleven sitt arbete med relevanta metoder. I genomförandet behöver eleven visa att hon eller han kan följa planeringen och vid behov revidera den. Dessutom ingår i genomförandet att eleven i diskussion med sin handledare utvecklar sitt arbete och dess resultat som en del av den vetenskapsliknande process som också förekommer inom högskolan. För att vara förberedd för högskolestudier måste eleven kunna ta initiativ i och ansvar för planeringen och genomförandet vilket innebär att gymnasiearbetet ställer krav på ett stort mått av självständighet, samtidigt som arbetet måste ske i dialog med den ansvariga läraren. I utvärderingen ingår att eleven återkopplar till sin frågeställning eller sin formulerade idé samt att resultatet värderas med avseende på styrkor, svagheter, betydelse och begränsningar. Här ingår också att eleven kritiskt värderar valda källor.

4 Medbedömaren yttrar sig
Gymnasiearbetet: betyg Betyg E eller F Läraren beslutar Medbedömaren yttrar sig Gymnasiearbete helt eller delvis på arbetsplats: handledaren blir medbedömare Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F användas, enligt gymnasieförordningen. För att få ett E ska en elev ha nått målen för gymnasiearbetet i examensmålen. För gymnasiearbetet används alltså en tvågradig betygsskala i stället för den sexgradiga som används för gymnasieskolans kurser. Eftersom en tvågradig betygsskala används för gymnasiearbetet räknas detta betyg inte med i meritvärderingen till högskolan, som då beräknas på poäng. Det är läraren som beslutar om betyget på gymnasiearbetet. Innan läraren sätter betyget ska en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om, ha yttrat sig. Om eleven har genomfört gymnasiearbetet helt eller delvis på en arbetsplats ska handledaren på arbetsplatsen vara medbedömare. För ett gymnasiearbete som genomförs inom ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det yrkesområde som gymnasiearbetet avser. Det kan vara en medbedömare som arbetar i branschen eller en annan lärare som har erfarenhet av yrkesområdet. Medbedömaren för ett gymnasiearbete som genomförs inom ett högskoleförberedande program kan vara en annan lärare, eller en representant från högskolan eller näringslivet, vilken har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om. Om eleven inte får godkänt betyg på gymnasiearbetet: I gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) står det En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. (8 kap. 24 § ) och En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet har rätt att göra om det en gång. (9 kap. 1 §)

5 Hur går det till hos oss? Information om gymnasiearbetet v. 10 för åk 2. v. 11 torsdag skall valblanketter inlämnade. v. 18 åk 3 visade sina projektarbeten – utställning och möjlighet att fråga åk 3. v. 19 handledare publiceras – schoolsoft. v.20 första träffen med handledaren.

6 För er som är kvar: v. 22 information om gymnasiearbetet för de elever som ej åker på EU-dim måndagen den27 maj kl i aulan. Sökträning och rep. källkritik med Helena i smågrupper under tisdagen. Tider se schoolsoft. Tider för infosök med Helena i sal 33. tisdag. 28/ N2A N2B S Mål - Vad vill ni hinna med??? Arbete under v. 22 tom v. 24. Fortsätt i höst.

7 Hösten 2013 Information om gymnasiearbetet 10/9
Rep. av källkritik och sökvägar – bibliotekarien.17/9 I Aulan Att skriva vetenskaplig text - Svenska ” Hugos lathund” Att intervjua – föreläsning tisdagen 15/10. I Aulan Alla elever i åk 3. Kontakt med handledaren prel. tisdag em. (Några grupper på andra tider.)

8 Tider. v. 40. Planering av gymnasiearbetet inlämnas till handledaren. Respons veckan/orna efter. v. 47 ” råmanus” inlämnas – Respons ges veckorna efter. v. 4 arbetet är klart och lämnas in. Redovisningar och oppositioner prel. start v. 7. tisdagar eller den tid er grupp bestämt .

9 Mål för gymnasiearbetet NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

10 Mål för gymnasiearbetet SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

11 Gymnasiearbetet ingår i gymnasieexamen och nivån ska vara gymnasial
Gymnasiearbetet ingår i gymnasieexamen och nivån ska vara gymnasial. Omfattningen ska vara 100p. Eleven måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen, både inom gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I gymnasieförordningen (2010:2039) definieras gymnasiearbetet som: En uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen

12 Att göra NU!! Ämne Sök litteratur/ läs in/ begränsa Andra metoder
Gör en tidsplan Starta loggbok eller blogg ( Wordpress) Handledaren- träffar

13 Loggbok/ blogg. Den skall dokumentera din process.
Du skall reflektera över ditt arbete. Vara en kommunikationsväg med din handledare. Ligga till grund för bedömning av processen. Skriv regelbundet i din blogg/ loggbok ,när du arbetat.

14 Bloggga. Gå till Wordpress.com Skaffa dig ett konto.
Välj så språk – svenska. Lägg till lija1 eller din handledares mail. Se till att inte alla kan gå in i din blogg.

15 I din loggbok bör du ta med:
Här i början: Fundera på ditt ämne. Begränsa. Frågeställning. Regelbundet skriva om: Vad du läst/ arbetat med + kommentar. Uppskatta tiden för ditt arbete.

16 Planera framåt. Problem som uppstår – kommentarer - lösningar. Nya idéer? Hur fungerar din projektplan- tiden - att göra lista. Frågor till handledaren.

17 Bra länk: Ex. på arbeten- Se ert program.

18 Dags att arbeta!


Ladda ner ppt "Gymnasiearbetet 2013-2014. 100p.."

Liknande presentationer


Google-annonser