Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om övningsskolor presentation gjord av Stockholms universitet (Cecilia Netje) vid den nationella VFU-konferensen den 12 april, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om övningsskolor presentation gjord av Stockholms universitet (Cecilia Netje) vid den nationella VFU-konferensen den 12 april, 2013."— Presentationens avskrift:

1 Om övningsskolor presentation gjord av Stockholms universitet (Cecilia Netje) vid den nationella VFU-konferensen den 12 april, 2013

2 Bakgrund Utredningen ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109) föreslog en modell med fältskolor som en kvalitetshöjande åtgärd Hösten 2010 inledde Stockholms universitet ett pilotprojekt med särskilt utvalda fältskolor Våren 2012 får SU i uppdrag från utbildningsdepartementet att förstärka pilotprojektet, nu kallat ”Övningsskolor”, i avsikt att samla erfarenheter av nationellt intresse.

3 Huvudsyfte Att upprätta ett nära samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare… …i syfe att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling

4 Projektets omfattning
5-årigt projekt: start 2012, slut 2017 Cirka 250 lärarstudenter, mer specifikt -100 grundlärare - 100 ämneslärare förskollärare särskollärare

5 11 övningsskolor, ht 2012 3 gymnasieskolor 5 grundskolor
3 förskolor/enheter 3 särskolor (inom 2 grundsärskolor och en gymnasieskola) Skolorna Är kommunala skolor inom Stockholm stads eller Botkyrka kommun Ligger i olika områden med befolkning med varierande socio-ekonomisk bakgrund

6 Resurser 10 miljoner från departementet
200 kr extra per student och hp vfu VFU-kurslärare: 10-20% av heltidstjänst förläggs på ”övningsskolorna” Skolhuvudman bidrar med kr per termin till varje ”övningsskola” Stockholms universitet finansierar projektledare och dokumenterare

7 Exempel på aktiviteter
Universitetet anordnar introduktion i Stockholms universitets VFU-bedömningsmodell ”Övningsskolan” upprättar en handlingsplan för att kunna ta emot många studenter Universitetets VFU-lärare och ”övningsskolan” upprättar ett kalendarium för terminens aktiviteter Universitetets VFU-lärare erbjuder regelbundna möten med handledarna i syfte att fördjupa handledarkompetensen och därmed studenterna professionsutveckling

8 …fler exempel på aktiviteter
Universitetet anordnar handledarutbildning om 7,5 hp på övningsskolan Universitetets VFU-lärare erbjuder seminarier för handledarna Övningsskolan anordnar professionsutvecklande seminarier för studenterna Systematisk utvärdering genomförs

9 Handlingsplan för mottagande av studenter, exempel
Mottagande och introduktion Rutiner och regler Ansvar och roller Konferenser, möten och råd ”Öppen skola” – studenterna är hela skolans ansvar Avstämning mellan handledare, VFU-lärare och student Utvärderingar med handledare och studenter

10 Studentseminarier, exempel
Skolans värdegrund Ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap i klassrummet Vad innebär det att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot elever? Från kompis till lärare Konflikthantering Formativ bedömning

11 Handledarseminarier, exempel
Handledaruppdraget Att ge konstruktiv kritik till studenter Att möta och stödja VFU-studenter som har svårt att nå förväntade studieresultat

12 Långsiktiga mål för projektet
Alla studenter ges ett antal likvärdiga professionsutvecklande seminarier Pröva olika modeller för handledning, enskilt, i par och i grupp ”Övningsskolorna” blir bas för praxisnära examensarbeten Övningsskolorna blir nav i lokal och regional skolutveckling ”Övningsskolorna” fungerar som värdar för gemensamma ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsinsatser

13 Nästa steg för projektet…
Yrkeslärarutbildningen blir en del av projektet ht 2013 Ansökan om medel från ”de 40 miljonerna” ”Övningsskolor” i varje placeringsregion i Stockholms län Utbyggnad av ämnesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete Samverkan med lärarutbildningarna vid Helsingfors universitet

14 Några utmaningar Att tänka långsiktnigt och hållbart på skolan och universitetet (och departementet) Att få med alla på tåget inom givna ramar Att sprida erfarenheterna lokalt och nationellt (och internationellt)


Ladda ner ppt "Om övningsskolor presentation gjord av Stockholms universitet (Cecilia Netje) vid den nationella VFU-konferensen den 12 april, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser