Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkter Skollagen Karriärförslag 2013 Forskningsprop 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkter Skollagen Karriärförslag 2013 Forskningsprop 2013"— Presentationens avskrift:

1 Forskning och Utveckling för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

2 Utgångspunkter Skollagen Karriärförslag 2013 Forskningsprop 2013
Utbildningen vila på vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa lärare och förskollärare som har forskarutbildning Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling Karriärförslag 2013 Förstelärare & lektor Forskningsprop 2013 Forskningssammanställning - spridning Forskarskolor – ingen finansiering av lärarlön Avsiktsförklaring SU VFU – avtal med lärosäten i länet Programförklaring SKL, fack, Svenskt näringsliv

3 FoU-strategi med plan 2013-16 + forskningsprogram:
I. FoU-kultur i skolan där lärare och skolledare är aktivt delaktiga och tillsammans tar ansvar för sin gemensamma kunskapsutveckling. II. Lärare och skolledare med djup och bred kunskap och kompetens med analytiskt förhållningssätt och förmåga att omvandla teori till praktik. Ökad kunskap om undervisning och lärande organisation och ledarskap vilken roll forskning kan fylla hur den kan tillämpas i den praktiska verksamheten IV. Samverkan och samarbete. Nya arenor och samverkansformer för möten teori - praktik, akademi – verksamhet

4 I. FoU-kultur – förutsättningar för kollegialt lärande
Ex Professionellt kollegialt lärande i skolan Ämnesdidaktiska forskningsnätverk – vetenskaplig ledning (Stockholm Teaching Learning Study – STLS) Seminarier som leds av lärare och skolledare Nya former för fysiska o digitala möten Lärarnas forskningskonferens v 44 – paperbaserad Konferens skolledare, lärare o forskare

5 II. Lärare & skolledare: analytiskt förhållningssätt, teori - praktik
Forskarstudier Magister o master Uppsatskurser för behörighet till studier på avancerad nivå

6 III. Ökad kunskap o forskning om
System för att identifiera kunskapsobjekt o problemområden som del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete Forskningsprogram med förslag på forskningsområden Delfinansiering – forskning och FoU-projekt Skolor ansöka om medel för FoU-projekt Lärare & skolledare – presentera på forskningskonferenser System för aggregera kunskap Sprida kunskap om forskning

7 Förslag forskningsprogram
Professionsutveckling lärare Bedömning och betyg Arbetsorganisation och ledarskap Skolavhopp Skolans kompensatoriska uppdrag

8 IV. Samverkan o samarbete – nya arenor
Programförklaring SKL Gemensamt FoU-program – KSL Gemensam finansiering av forskning SU + andra lärosäten Erfarna lärare med forskningskonferens bli brobyggare

9 Stockholmslyftet i matematik
Kollegialt lärande utifrån forskningsbaserade undervisningsmoduler – Skolverket – alla lärare Leds av matematikhandledare Seminarier – forskningsspridning Kompensatoriskt uppdrag - läxhjälp Särskilt begåvade elever

10 Prioriterade FoU-områden med FoU-samordnare
Matematik NT Språkutveckling Organisation & ledarskap

11 Karriär för lärare - regeringsförslag
Två karriärvägar Förstelärare Lektor Statliga medel – användas till löneökning 85 tkr / förstelärare – ca 5000kr/mån 170 tkr / lektor – ca 10000kr/mån Huvudman avgör vilka lärare som uppfyller kvalifikationer hur processer kring prövning av kvalifikationer ska se ut betonas att rektor har viktig roll

12 Förstelärare – särskilt yrkesskicklig lärare
Kvalifikationer: - behörighetsgivande examen (legitimation) - genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare inom skolväsendet - ha visat särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och - även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

13 Förstelärare Arbetsuppgifter:
bör i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen Exempel - ansvara för introduktion av nyanställda lärare - coacha andra lärare - initiera pedagogiska samtal - initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen - examensansvarig (gy o vux) - ansvara för att lärarstudenter tas emot på ett bra sätt under VFU - huvudansvarig för ett ämne

14 Lektor Kvalifikationer: - behörighetsgivande examen
- lägst licexamen eller motsvarande utländsk examen i ämnesdidaktik eller ämne som hänförs till undervisning (även speclärare &pedagoger) - under minst fyra år som lärare visat på pedagogisk skicklighet - krav på ansökan till skolverket tas bort

15 Lektor Arbetsuppgifter: Bör i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen Exempel - driva ämnesövergripande projekt - bedriva egen forskning - handleda andra lärare i frågor som är kopplade till det specifika ämnet - hålla i kontakt med universitet och högskolor - hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och sprida till kollegor - huvudansvarig för ett ämne


Ladda ner ppt "Utgångspunkter Skollagen Karriärförslag 2013 Forskningsprop 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser