Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2-årigt samverkansprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2-årigt samverkansprojekt"— Presentationens avskrift:

1 2-årigt samverkansprojekt
Högre måluppfyllelse genom samverkan mellan Alviksskolan, hörselhabiliteringen och Manillaskolan 2-årigt samverkansprojekt

2 Johanna Fredman Processledare
Målet var att skapa ett meriteringssystem där dessa lärare skulle kunna få ett från arbetsgivare fristående bevis för sin yrkesskicklighet.  Kunskap-engagemang-reflektion, utifrån 7 olika aspekter; Kunskapsresultat, undervisning, kollegialt lärande,

3 Syfte Alviksskolan, Manillaskolan och hörselhabiliteringen ska utveckla en modell för samverkan och lära av varandra så att det gagnar den enskilde eleven i syfte att öka måluppfyllelsen Öka det kollegiala lärandet inom och mellan våra verksamheter.

4 Kartläggning Alviksskolan, Manillaskolan och hörselhabiliteringen besitter mycket kunskap och lång erfarenhet. Respektive verksamhet arbetar hårt med den egna verksamheten och upplever att finns funderingar kring specifika elever eller specifika undervisningssituationer som skulle kunna göras annorlunda. Skolorna ser behov där hörselhabiliteringens kompetens skulle kunna komplettera bilden. Hörselhabiliteringen å andra sidan träffar inte eleverna speciellt ofta och vet därmed inte var svårigheterna finns och kan således inte vara behjälpliga utifrån habiliteringens specifika kompetenser.

5 Kartläggning Den tekniska, medicinska och didaktiska utvecklingen går idag snabbt framåt liksom forskningen på döva och hörselskadades tvåspråkighet. Våra respektive verksamheter klarar inte att hålla sig à jour på alla områden. En samverkan kan generera i att vi får ta del av varandras kunskaper för att på sikt utveckla våra kompetenser. Viljan att utveckla respektive verksamhet och att samverka med andra kompetenser finns på alla plan. Men förutsättningarna för detta behöver ges.

6 Önskad effekt, vad insatserna ska leda till?
Varaktig och stabil samverkan: Den specifika kunskap som finns på Alviksskolan, Manillaskolan och hörselhabiliteringen vill vi delge varandra. Skolorna ligger fr.o.m. ht 2013 bara några kilometer ifrån varandra vilket möjliggör samverkan på alla nivåer i skolan på ett sätt som vi inte upplevt tidigare.

7 Elevers ökade måluppfyllelse:
Framgångsfaktorer Våra respektive verksamheter behöver delge varandra vilka faktorer som påverkar döva och hörselskadades lärande på både kort och lång sikt. Den formativa undervisningen behöver sättas in i ett hörselperspektiv. Hitta effektiva undervisningsmetoder som är möjliga att mäta. Om 2 år ska Alviksskolan, Manillaskolan och hörselhabiliteringen ha ett strukturerat och väl utvecklat kollegialt samarbete som bidrar till att elevernas måluppfyllelse ökar. Vi vill följa våra elevers kunskapsutveckling under tre år för att se hur deras måluppfyllelse utvecklas. Detta görs genom att följa måluppfyllelsen (iup:er/de skriftliga omdömena/betyg) hos alla elever på de respektive skolorna. Detta ger en bild av elevers kunskapsutveckling/ måluppfyllelse snarare än att jämföra skolornas avgångsklasser från år till år och vid en analys genereras framgångsfaktorer för en effektiv kunskapsutveckling. Använda aktuell pedagogisk och didaktisk forskning om t.ex. genrepedagogik. Kan dessa metoder generera det förhållningssätt och den kunskapssyn som respektive skolors läroplaner grundar sig på?

8 Planerade insatser Tvärprofessionella nätverk Genom ett tvärprofessionellt kollegialt lärande ska elevhälsa, pedagoger, specialpedagoger och ett flertal yrkesprofessioner från hörselhabiliteringen observera varandras verksamheter och ha handledande samtal i grupp.

9 Aktionsforskning som vetenskaplig ansats för projektet
Att använda sig av aktionsforskning kan vara en möjlighet att föra ut den tysta kunskap som generellt sägs finnas inom pedagogyrket. Genom att pedagoger ges rikliga tillfällen till att delge varandra erfarenheter ur den egna praktiken och koppla dessa erfarenheter till teorier kring lärande uppstår ett kollegialt lärande där en samsyn kring vilka framgångsfaktorerna är för en ökad måluppfyllelse för elever med hörselnedsättning/dövhet Vi tror att genom att

10 Långsiktig och stabil utveckling av verksamheterna
I Skolverkets granskningsrapport (2009:6) belyser skolverket vikten av pedagogiska anpassningar för elever med funktionsnedsättningar. Enligt Skolinspektionens rapport har personalens bristande eller varierande kompetens kring funktionsnedsättningars påverkan på inlärning. Specialkompetens i syfte att kunna anpassa sin undervisning och sina metoder efter elevens behov. Skolinspektionen betonar betydelsen av att all berörd personal får kontinuerlig kompetensutveckling inom detta område. , exempelvis bristande kompetens i funktionsnedsättningars påverkan på lärande. Rapporten belyser att det många gånger är stor skillnad mellan vad man säger och vad man faktiskt gör, i praktiken som pedagog. Som ett led i en långsiktig och stabil utveckling av samverkan mellan våra verksamheter finns behov av statliga medel för att utbilda personalen i våra verksamheter kring språkutveckling för elever med hörselnedsättning och dövhet ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Därför har Alviksskolan ansökt om statliga medel och blivit beviljade dessa för att utveckla vår samverkan.

11 Genom detta samverkansprojekt synliggör vi behov och urskiljer kritiska aspekter i respektive verksamheter Utifrån ett aktionsforskande förhållningssätt vill vi utveckla våra verksamheter och vår samverkan. Tvärprofessionellt kollegialt lärande bildar en ny kunskapsbas för strukturerad framtida samverkan.


Ladda ner ppt "2-årigt samverkansprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser