Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högre måluppfyllelse genom samverkan mellan Alviksskolan, hörselhabiliteringen och Manillaskolan 2-årigt samverkansprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högre måluppfyllelse genom samverkan mellan Alviksskolan, hörselhabiliteringen och Manillaskolan 2-årigt samverkansprojekt."— Presentationens avskrift:

1 Högre måluppfyllelse genom samverkan mellan Alviksskolan, hörselhabiliteringen och Manillaskolan 2-årigt samverkansprojekt

2 Johanna Fredman Processledare

3 Syfte O Alviksskolan, Manillaskolan och hörselhabiliteringen ska utveckla en modell för samverkan och lära av varandra så att det gagnar den enskilde eleven i syfte att öka måluppfyllelsen

4 Kartläggning O Alviksskolan, Manillaskolan och hörselhabiliteringen besitter mycket kunskap och lång erfarenhet. O Respektive verksamhet arbetar hårt med den egna verksamheten och upplever att finns funderingar kring specifika elever eller specifika undervisningssituationer som skulle kunna göras annorlunda. O Skolorna ser behov där hörselhabiliteringens kompetens skulle kunna komplettera bilden. O Hörselhabiliteringen å andra sidan träffar inte eleverna speciellt ofta och vet därmed inte var svårigheterna finns och kan således inte vara behjälpliga utifrån habiliteringens specifika kompetenser.

5 Kartläggning O Den tekniska, medicinska och didaktiska utvecklingen går idag snabbt framåt liksom forskningen på döva och hörselskadades tvåspråkighet. Våra respektive verksamheter klarar inte att hålla sig à jour på alla områden. O En samverkan kan generera i att vi får ta del av varandras kunskaper för att på sikt utveckla våra kompetenser. O Viljan att utveckla respektive verksamhet och att samverka med andra kompetenser finns på alla plan. Men förutsättningarna för detta behöver ges.

6 Önskad effekt, vad insatserna ska leda till? Varaktig och stabil samverkan: O Den specifika kunskap som finns på Alviksskolan, Manillaskolan och hörselhabiliteringen vill vi delge varandra.

7 Elevers ökade måluppfyllelse: O Framgångsfaktorer O Våra respektive verksamheter behöver delge varandra vilka faktorer som påverkar döva och hörselskadades lärande på både kort och lång sikt. Den formativa undervisningen behöver sättas in i ett hörselperspektiv. O Hitta effektiva undervisningsmetoder som är möjliga att mäta. O Om 2 år ska Alviksskolan, Manillaskolan och hörselhabiliteringen ha ett strukturerat och väl utvecklat kollegialt samarbete som bidrar till att elevernas måluppfyllelse ökar.

8 Planerade insatser Tvärprofessionella nätverk O Genom ett tvärprofessionellt kollegialt lärande ska elevhälsa, pedagoger, specialpedagoger och ett flertal yrkesprofessioner från hörselhabiliteringen observera varandras verksamheter och ha handledande samtal i grupp.

9 Aktionsforskning som vetenskaplig ansats för projektet O Att använda sig av aktionsforskning kan vara en möjlighet att föra ut den tysta kunskap som generellt sägs finnas inom pedagogyrket. O Genom att pedagoger ges rikliga tillfällen till att delge varandra erfarenheter ur den egna praktiken och koppla dessa erfarenheter till teorier kring lärande uppstår ett kollegialt lärande där en samsyn kring vilka framgångsfaktorerna är för en ökad måluppfyllelse för elever med hörselnedsättning/dövhet

10 Långsiktig och stabil utveckling av verksamheterna O I Skolverkets granskningsrapport (2009:6) belyser skolverket vikten av pedagogiska anpassningar för elever med funktionsnedsättningar. O Enligt Skolinspektionens rapport har personalens bristande eller varierande kompetens kring funktionsnedsättningars påverkan på inlärning. O Specialkompetens i syfte att kunna anpassa sin undervisning och sina metoder efter elevens behov. O Skolinspektionen betonar betydelsen av att all berörd personal får kontinuerlig kompetensutveckling inom detta område.

11 O Genom detta samverkansprojekt synliggör vi behov och urskiljer kritiska aspekter i respektive verksamheter O Utifrån ett aktionsforskande förhållningssätt vill vi utveckla våra verksamheter och vår samverkan. O Tvärprofessionellt kollegialt lärande bildar en ny kunskapsbas för strukturerad framtida samverkan.


Ladda ner ppt "Högre måluppfyllelse genom samverkan mellan Alviksskolan, hörselhabiliteringen och Manillaskolan 2-årigt samverkansprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser