Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. John Hattie Förbättring av elevers lärande: •Den enskilde lärarens förmåga att undervisa är den viktigaste faktorn för elevernas prestationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. John Hattie Förbättring av elevers lärande: •Den enskilde lärarens förmåga att undervisa är den viktigaste faktorn för elevernas prestationer."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 John Hattie Förbättring av elevers lärande: •Den enskilde lärarens förmåga att undervisa är den viktigaste faktorn för elevernas prestationer. •Systematisk feedback till alla elever. •Synliggöra lärandeprocessen. •Lärarens förväntningar på framsteg hos eleverna, oavsett kunskapsnivå. •Att vara medveten om avsikten med undervisningen. •Att ha kunskaper om de konkreta målen. •Att kunna variera undervisningen. •Anpassa den till elevernas kunskaper, intresse och den givna lärsituationen. (Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement, 2009, London New York Routledge)

3 Skolledares betydelse för långsiktig skolutveckling •Ett aktivt, delaktigt och engagerat skolledarskap •Skolledares ledarkompetens inom förbättringsprocess •Utvecklingsarbetet integreras i systemet. •Främjar en utveckling där arbetsprocesser skapas som leder till goda resultat. (Hattie)

4 I likhet med projekt är ett isberg fascinerande och spännande! Men...

5 …nästan 7/8 av isberget är under vattnet och “osynligt”.

6 Struktur - Process Teknologi, ekonomi rutiner, regler, formell organisation, lagar och avta l Människors kunskaper och världsbilder attityder och värderingar, känslor och upplevelser, relationer mellan människor, informella rollmönster och maktstrukturer

7 Relationen projekt - ordinarie verksamhet Det hjälper inte hur bra ett projekt är, om det inte finns några som kan, vill och är förberedda på att ta emot projektet och använda dess resultat!

8 Förankring (information) är särskilt viktig i förändringsprocesser! Förändringsförsök misslyckas ofta då information saknas. Detta leder i regel till: –Bristande tillit –Dålig motivation –Dålig koordinering och samarbete –För liten vikt läggs på lärandet

9 Hur utvecklar vi skolan och samverkar, så att barn och elever blir mer intresserade av matematik, teknik och naturvetenskap och når en högre måluppfyllelse?

10 Think outside the box, but work inside the ”black box”

11 En lärande organisation Den kollektiva kompetensen i en lärande organisation måste innefatta ett utbyte mellan medarbetar och detta utbyte måste leda vidare till något nytt. En lärande organisation ger både utrymme för medarbetarnas lärande och tar tillvara det för att vidareutveckla verksamheten utifrån omvärldens villkor.

12 initiering implementering institutionalisering Spridning

13 Aktionsforskningsspiralen Observera Reflektera Planera Agera erfara byta perspektiv kommunicera nätverka tänka nytt kommunicera nätverka förändra

14 Vetenskapligförankring 1. Synliggöra förhållningssätt och arbetssätt i den pedagogiska verksamheten. 2. Reflektera över praktik och mål. 3. Inleda förändringsarb ete utifrån detta i den pedagogiska verksamheten. Beprövad erfarenhet •Sätta ord på sitt eget lärande •Respons Extern Kompetens

15 Skolans klassrum – en svart låda •De didaktiska frågorna: –Varför? –Vad? –När? –Hur?

16 Vad gör skillnad? Varför?

17 Arbetsgruppernas syfte och mål Syfte •Arbetsgruppernas arbete leder till att varje aktivitet tar fram ”best practice”. Mål •Genom arbetsgruppen har varje enskild aktivitet/projekt stöd i att nå kvalitativa mål med sitt utvecklingsarbete.

18 Insatser för att nå målet •Stöd från arbetsgruppsledaren i processarbetet. •Inom varje arbetsgrupp bildas undergrupper på 3-5 aktiviteter. •Undergrupperna ska ge de enskilda aktiviteterna i sin undergrupp respons och fungera som bollplank på utvecklingsarbetena. •Delge varandra konkreta praktiska tips. •Ta fram modeller för lärande. •Kompetensutvecklingsstöd •Ta fram ”best practice” som redan finns i våra tre länder. •Vara den inre samarbetsgruppen vid Science camps. •Inlägg i nyhetsbrevet •Uppdateringar av utvecklingen av enskilda aktiviteter på Smil(e):s hemsidan •Skype-möten •Webbkonferenser •Facebook •Blogg •Jobbskuggning

19 Ledord för arbetet •Utvecklas tillsammans •Inflytande/delaktighet •Nyfikenhet •Innovation •Learning in action

20 Jobbskuggning Syfte: •”Att lärare har ett kollegialt utbyte av erfarenheter genom att besöka varandras praktik.” Mål: •”Utveckla det gränsregionala perspektivet” •”Höja den enskilda läraren/rektorns kompetens inom våra tre arbetsområden med ett fokus på den enskilda aktiviteten”. •En strävan är att den som man jobbskuggar, sedan ska jobbskuggas av samma person. •Dokumenteras på hemsidan •Rektor beslutar om personen ska jobbskugga, med stöd av arbetsgruppledaren.

21

22 ”Livet är märkvärdigt: om man vägrar att godta annat än det bästa, så händer det att man får det!” W. Somerset Maugham


Ladda ner ppt "Välkomna!. John Hattie Förbättring av elevers lärande: •Den enskilde lärarens förmåga att undervisa är den viktigaste faktorn för elevernas prestationer."

Liknande presentationer


Google-annonser