Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Gymnasieutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Gymnasieutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008,"— Presentationens avskrift:

1 Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Gymnasieutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen av Utbildningsnämnden i april 2009

2 Nackas mål är att ge varje elev: möjlighet att utvecklas maximalt ett stimulerande lärande inflytande över sin utveckling trygghet, ordning och arbetsro tydlig information om hur det går för dem stora valmöjligheter vid val av skola 2 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

3 Hur undersöker kommunen kvaliteten? Elever tillfrågas i kundundersökning Observationer av pedagoger från andra kommuner Självvärderingar visar medarbetarnas syn Prov- och betygsresultat samt annan resultatstatistik Kvalitetsredovisningar från skolor Fördjupade utvärderingar och analyser 3 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

4 Kvalitetsmätningar ska… stimulera och utveckla verksamheten visa om verksamheten utvecklas mot de mål som nämnden satt upp och ge underlag för beslut ge föräldrar och elever information 4 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

5 Starka sidor Resultaten för gymnasieskolan har förbättrats i flera avseenden Fler elever klarar de nationella kursproven. 5 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

6 Betygspoängen för dem som slutfört utbildningen har ökat. Källa: Skolverket. Uppgiften avser elever i skolor i kommunen. 6 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

7 Gymnasieeleverna tycker i högre grad än tidigare att de stimuleras och får extra hjälp Källa: Svar från elever i år två i gymnasiet i kundundersökningen. 7 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

8 Starka sidor Skolorna individualiserar undervisningen allt mer. Individuella planeringar görs utifrån varje elevs behov. Diagnoser vid gymnasiestarten är vanliga. Kunskapsmålen är i fokus. Olika former av IT-hjälpmedel utvecklar undervisning och kommunikation. 8 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

9 Starka sidor Trygghet och arbetsro får goda omdömen av eleverna. Resultaten har förbättrats sedan föregående år och ligger över genomsnittet för kommunerna i undersökningen. Svarsfrekvensen i den senaste kundundersökningen steg till 90 procent, vilket visar på ett stort engagemang från skolor och elever. 9 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

10 Förbättringsområden  Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år har minskat något jämfört med tidigare.  Utvecklingssamtal fortsätter att vara ett förbättringsområde. 41 procent tycker inte att samtalet känns meningsfullt.  Skillnaderna i resultat mellan könen är tydliga. Män är också i mindre grad nöjda med undervisningen och tycker i mindre grad att de stimuleras än kvinnor. 10 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

11 Källa: Medarbetarnas svar i självvärderingar genomförda 2006-2008 i gymnasieskolor i Nacka. Pedagogerna stödjer eleverna, men följer i mindre grad upp de egna arbetsmetoderna 11 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

12 Förbättringsområden, forts  Många pedagoger anser att de arbetar aktivt med att stödja elever i deras utveckling, men färre dokumenterar och följer upp sina egna metoder.  Alltför få elever tycker att de får tydlig information om lärandet. Avståndet är långt till Utbildningsnämndens mål.  Andelen sökande som fick sitt förstahandsval till gymnasiet minskade jämfört med tidigare, och ligger under målet. 12 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

13 Förbättringsområden, forts  Några skolor bedriver ett ambitiöst utvecklingsarbete för skapa karriärutveckling för alla, men arbetet behöver spridas till fler. 13 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

14  Var tredje är mindre nöjd med vägledningen i gymnasiet Källa: Svar på frågan Jag är nöjd med den information och vägledning som jag/mitt barn får inför framtida utbildningsval (olika formuleringar anges), kundundersökning 2009 (vux 2008). 14 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

15 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Skolor bör..  Använda och dra nytta av forskningsresultat.  Pedagoger bör i högre grad dokumentera och följa upp arbetsmetoder för att utveckla dem.  Utveckla arbetet med karriärutveckling.  Göra elever mer delaktiga i verksamheten. 15 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

16 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Skolor bör..  Fortsätta utveckla informationen om lärandet till föräldrar och elever och förbättra utvecklingssamtalen.  Vara flexibla och anpassa verksamheten efter efterfrågan så att elevers val av skola kan tillgodoses. 16 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

17 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Kommunen ska…  Satsa på forskning och utveckling för att sprida forskningsresultat och goda pedagogiska insatser i kommunen.  Bidra aktivt i diskussionerna med andra kommuner inom länet för att öka elevers valmöjligheter.  Se över tidsplanen för förskolors och skolors kvalitetsredovisningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för kvalitetsarbetet. 17 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

18 Hot och möjligheter Det ekonomiska läget Förändringar i nationell styrning IT-utvecklingen Globalisering Hållbar utbildning Rekrytering av utbildad personal Demografisk utveckling och kundval Engagerade föräldrar och elever Tydligt och genomtänkt system 18 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

19 Hur ligger det till på min skola? Gäller de starka sidorna och förbättringsområdena också oss? Vad kan vi göra för att förbättra vår måluppfyllelse? Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

20 Denna kvalitetsredovisning visar att Nacka har mycket god kvalitet i verksamheten, och att vi i många fall har resultat som ligger bättre till än andra jämförbara kommuner. Vi ska förstås alla glädjas åt de goda resultaten, men samtidigt är det viktigt att vi inte slår oss till ro utan fortsätter att utveckla verksamheten. Tillsammans kan vi ta nästa steg i utvecklingen mot en ännu bättre förskola och skola för alla barn och unga i Nacka! Ur förordet till kvalitetsredovisningen Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008


Ladda ner ppt "Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Gymnasieutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008,"

Liknande presentationer


Google-annonser