Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRSKOLANS KÄRNPROCESS MÖTE med barnen PLANERING i arbetslaget GENOM- FÖRANDE med barnen Borlänge 2 förskolor jan 2012 -barnets nuläge- - för barnens nuläge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRSKOLANS KÄRNPROCESS MÖTE med barnen PLANERING i arbetslaget GENOM- FÖRANDE med barnen Borlänge 2 förskolor jan 2012 -barnets nuläge- - för barnens nuläge."— Presentationens avskrift:

1 FÖRSKOLANS KÄRNPROCESS MÖTE med barnen PLANERING i arbetslaget GENOM- FÖRANDE med barnen Borlänge 2 förskolor jan 2012 -barnets nuläge- - för barnens nuläge - - barnens utveckling - ”Allt förskolan gör är stöd för barnen - direkt eller indirekt.” ” Kärnprocessen upprepas om och om igen i denna ordning i syfte att stödja barns utveckling.” Barnets utvecklings/ lärandeprocess Förskolans verksamhet är ett möte mellan två helt olika processer. Förskolans kärnprocess Barnets utvecklings/lärandeprocess. ”Mötet är verksamheten” Stöd Säters förskolor fastställd vt.2009 ( rev.ht. 2010)

2 Förskolans uppdrag för barnet. (resultat/målbilden, läroplanen) Förälders bild av barnet. Förskolans kunskap om barnets situation och behov. (Observationer, portfolio.. ) Förälder som är förberedd 1 Nuläge - dialog - Föräldrar berättar om sitt barn.. - Vi berättar om våra erfarenheter av barnet – kunskaper, behov, intressen. - Vi berättar om förskolans uppdrag, arbetssätt, samt hur vi samverkar med föräldrar 2 Nästa steg- dialog - Vi fastställer nästa steg för barnet och hur vi ska stödja och utmana barnet. - Ansvarsfördelning. - När och hur ska vi följa upp. - Dokumentera beslut. 3 Avslutning - dialog - Reflektera över mötet. Förskolan och förälder är överens om om hur vi ska stödja barnets fortsatta utveckling och lärande. Överenskommelsen är dokumenterad. Förskolan och förälder har en ansvarsfördelning för att stödja barnet. Förskolan har kunskap om barnet och dennes förälder. Förskolan har en relation till förälder och mandat att skapa relation till barnet. Föräldern har kunskap om förskolans uppdrag, arbetssätt och vardagsrutiner – hur man arbetar och samverkar. Föräldern visar stolthet över sitt barn och uttrycker vilja till fortsatt samverkan kring barnet DELPROCESS MÖTE /Utvecklingssamtal INPUT OUTPUT/RESULTAT - Pedagogisk deklaration/grundsyn/grundpelare - Samtals kompetens- Stöd för dokumentation - Miljö med ostördhet, närvaro och tid. Förutsättningar--------- Startknapp Delprocessen startar då - U tsatt tid för möte är inne (enligt tidigare beslut). - Förskolan eller förälder har bett om möte Fastställd vt 2009/ (rev. ht 2010) Beskrivning av kärnprocessen i förskolorna i Säters kommun. Kommentar till input: Det är förskolans uppgift att se till att föräldrarna får förutsättningar att förbereda sig på ett klokt sätt T.ex. med en frågestruktur. Då blir input ”en förberedd förälder”

3 Beskrivning av kärnprocessen i förskolorna i Säters kommun. Startknapp Delprocessen startar när - Ny period inleds - Något har hänt eller inte hänt.... Varje barn har förutsättningar för sitt lärande. Förskolan är ändamålsenligt organiserad: • En fungerande arbetsorganisation för den närmsta tiden. • Alla vuxna vet vad man ska göra – sin uppgift. Vi vet hur resultatuppföljning ska ske.Vi har en gemensam modell för att dokumentera resultat Förskolan har en miljö som stimulerar leklust. 1 Nuläge. Sammanställ alla barns behov, kunskap, intressen. Reflektera över egna observationer, samtal, intervjuer. Synliggör förskolans förmåga resp. tillkortakommanden i förmågan att stödja barn i sin utveckling. 2 Kommande period. Vad ska vi uppnå med barnen härnäst? Utgå från resultatbild och nuläge. Bestäm vad/hur som ska göras. Skapa /bilda barngrupper. Anpassa miljön inne och ute. Besluta hur vårt dagliga föräldrasamarbete ska gå till. 3. Fördela ansvar – inventera resurserna och besluta vem som gör vad. 4. Besluta hur och när vi ska följa upp resultat 5. Dokumentera. DELPROCESS PLANERING - Pedagogisk deklaration - Grundsyn - Grundpelare. - Kunskap om barn/barns utveckling, grupper samt miljöer/rum. - Tid och mötesdisciplin. Stöd för dokumentation. - Förmåga att analysera och dra framåtsyftande slutsatser ur innehållet. Förutsättningar------- Fastställd vt 2009/ (rev. ht 2010) Förskolans och förälders ”mål” för barnen Aktuella behov och önske- mål i barngruppen Resultat av observationer samtal/ intervjuer. (dokumentation) Förskolans uppdrag enligt Lpfö/vår tolkning enl. Resultat/måltbild INPUT OUTPUT/RESULTAT

4 Beskrivning av kärnprocessen i förskolorna i Säters kommun. Startknapp Delprocessen startar när - Barnet kommer på morgonen Varje barn utvecklar kunskap tillsammans med sina kamrater. -se resultat/målbild Varje barn upplever att de lyckas. Föräldern vet hur dagen varit för barnet. Finns dokumentation avse- ende barns utveckling, som ligger till grund för daglig info och delprocess utvecklings- samtal Varje medarbetare har underlag till fortsatt planering och förskolans förbättring/ utveckling •Ta emot barn och info observera •Lek o undersökande. reflektera (hur påverkar jag? •Dialog – barns val dokumentera •Bygga relationer •Mat. stimulera, utmana •Omsorg. vägleda och fostra •Vila. uppmuntra, stödja •Hygien. kommunicera •Ge info om dagen. Lyssna och bekräfta OUTPUT/RESULTATDELPROCESS GENOMFÖRANDE - Pedagogiska deklarationen genomsyrar verksamheten - Medvetna medarbetare. Förutsättningar------------ Barnets dagsform. Förskolans och förälders ”mål” för barnet. Vår planering av förskolans uppdrag enligt läroplanen Genomtänkt lekmiljö, som stimulerar leklust och ger mötesplatser för barnen. Vår ansvarsfördelning. (effektiv- dvs rätt person på rätt uppgift, resurser används rätt) INPUT Fastställd vt 2009/ (rev. ht 2010) Samspela

5 Stöd FÖRSKOLANS KÄRNPROCESS MÖTE med barnen PLANERING i arbetslaget GENOM- FÖRANDE med barnen - barnens nuläge - - för barnens nuläge - - barnens utveckling - Barnets utvecklings/ lärandeprocess Nuläge/ utvärdering Kommande period Vem gör vad? Uppföljning av barns utveckling Oktober 2012

6 Läroplansuppdraget och vår tolkning av det NULÄGE/UTVÄRDERING • Dialog kring barnens välbefinnande, utveckling och lärande här och nu samt i ett långsiktigt perspektiv • Dialog om hur verksamheten möter barnen och deras utveckling. Reflektera kring barns lärande och pedagogernas förhållningssätt. Hur bra är vi på att synliggöra barns förmågor? Hur gör vi alla barn delaktiga? Hur utformar vi innehållet utifrån vad vi vill att barnen ska utveckla? Hur stimulerande och tillgänglig är den pedagogiska miljön? … • Slutsatser. Vad ska vi bevara och göra mera av ? Vad måste vi förändra? Det finns kunskaper och samsyn avseende barnens nuvarande utveckling, lärande och behov av stimulans. Startknapp – processen startar Det är dags för en fördjupad nulägesanalys. Det finns kunskaper om verksamhetens nuvarande kvalitet och förbättringsbehov Output/resultat Input Kunskap om verksamhetens genomförande Dokumentation om varje barn Oktober 2012 Det finns dokumentation om barnet/barngruppen


Ladda ner ppt "FÖRSKOLANS KÄRNPROCESS MÖTE med barnen PLANERING i arbetslaget GENOM- FÖRANDE med barnen Borlänge 2 förskolor jan 2012 -barnets nuläge- - för barnens nuläge."

Liknande presentationer


Google-annonser