Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet Före lunch •Vad är VÅGA VISA? •Hur är det organiserat? •Hur går en observation till? Vad händer sedan? •Metodboken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet Före lunch •Vad är VÅGA VISA? •Hur är det organiserat? •Hur går en observation till? Vad händer sedan? •Metodboken."— Presentationens avskrift:

1 VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet Före lunch •Vad är VÅGA VISA? •Hur är det organiserat? •Hur går en observation till? Vad händer sedan? •Metodboken

2

3 VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet •Ekerö, Nacka, Salem, Upplands Väsby, Värmdö och Stockholm tillsammans med SMoK •Startade hösten 2008 med observationer. •Åtta skolor har observerats. Tre ytterligare under hösten. •Ca 30 observatörer – pedagoger och skolledare från musik- och kulturskolor.

4 VÅGA VISA ska •ske utifrån ett medborgarperspektiv •stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande •ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling •ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor •utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen •bidra till ökad måluppfyllelse.

5 • Normer och värden • Utveckling, lärande och konstnärligt skapande • Elevernas ansvar och inflytande • Styrning och ledning Målområden - musik- och kulturskola

6 Våga Visa Musik- och kulturskola Skolans medarbetare gör en självvärdering Externa observatörer ger sin bild av skolan Föräldrar och elever ger sin bild genom kundundersökningar

7

8

9 Nytta av VÅGA VISA -metoden • Verksamheten får stöd för sin utveckling • Nämnd och tjänstemän får bild av verksamheten • Jämförelser ger näring och goda exempel • Kompetensutveckling och nätverk

10 Erfarenheter och utmaningar •Insatser krävs för att säkra kvalitet i genomförande och rapporter •Viktigt att rekrytera rätt observatörer, och att ge dem rätt stöd för uppdraget •Lyft det positiva – men våga också se det som behöver utvecklas - och våga ta emot det •Bedömningar i rapporterna är viktiga för tydlighet – men hur få likvärdiga bedömningar?

11 Faktagranskning Metodgranskning Dokument Intervjuer med elever, personal, ledning Besök i verksamhet Över- lämnings- möte Nämnd, skola, tjänstemän, föräldrar och elever

12 Organisation av observationer i musik- och kulturskola •Observatören observerar inte i den kommun där han/hon arbetar. •Hela enheter bör observeras •Observatörerna bildar lag som är blandade både när det gäller vilken kommun observatören arbetar i och observatörens kompetens. •Lagen bör helst innehålla pedagoger med erfarenhet av enskild undervisning och pedagoger med erfarenhet av undervisning i större grupper. •Observationen gäller den frivilliga verksamheten.

13 Observatör i musik- och kulturskola •Observatörer ska ha en pedagogisk högskoleexamen eller utbildning som bedöms som likvärdig De ska också •Vara erfarna och duktiga pedagoger •Ha god social kompetens •Ha visat på intresse för utvecklingsfrågor •Ha vana att uttrycka sig i tal och skrift •Ha förmåga att se samband och dra slutsatser •Ha mod att uttrycka det de ser Observatörerna får utbildning för att klara uppdraget. Deltagande i utbildning är en förutsättning för att man ska få observatörsuppdrag. Efter introduktionsutbildningen bör observatörer delta i observationer under kommande terminer.

14 Observatörerna – ekonomi och ledighet •Kommunen ersätter lön och vikariekostnad för observatören under observationsperioden •Observatörerna är lediga från sina ordinarie arbetsuppgifter 8-12 dagar per observation.

15 Observatörsutbildningen omfattar tre halvdagar och innehåller: 1. En introduktion till metoden och arbetsgången 2. Att tänka på inför observationerna: - Hur delar vi upp arbetet i observatörsgruppen för att täcka in hela verksamheten? -Vilka frågor ställer vi till elever, föräldrar, personal och ledning för att få svar på frågeställningarna i metodboken? -Hur förhåller vi oss till personal och elever vid besök i undervisningen och under intervjuer? 3. Rapportskrivning

16 Rapporten innehåller •En beskrivning, en bedömning i text samt bedömning enligt skala för varje målområde dessutom •Starka sidor •Förbättringsområden •Jämförelser med ev. tidigare observation av tidigare förbättringsområden. •Beskrivning av metod

17 Målområden – musik- och kulturskola •Normer och värden, exempel: •Värdegrundsarbetet •Förhållningssätt mellan elever och personal. •Utveckling, lärande och konstnärligt skapande, e xempel: •Vilka pedagogiska metoder och läromedel används? •Hur utmanas och stimuleras eleverna i sitt lärande? •Lär eleverna sig att arbeta självständigt? •Anpassas verksamheten för barn med behov av särskilt stöd? •Hur stödjer den fysiska miljön lärandet/verksamheten?

18 Målområden – musik- och kulturskola •Elevernas ansvar och inflytande, exempel •Finns en organiserad form eller andra sätt att skapa elevinflytande? •Hur samverkar man med föräldrar? •Hur ges varje barn och elev möjlighet att vara delaktig i hur han eller hon bäst når sina mål? Kan eleverna påverka vilka läromedel som används? •Styrning och ledning, exempel •Finns det tydliga mål för verksamheten? •Hur följer skolan upp, utvärderar och utvecklar sin verksamhet?

19 Nästa steg… •Hösten 2010: Gemensam kundundersökning (elever) •2010-11: Självvärdering Våga Visa Musik- och kulturskola

20 Enkätundersökning till elever •Elever som är åtta år och äldre •Ev urvalsundersökning •Enkäten skickas hem till förälder •Möjlighet att besvara över Internet •Ca 25 kommungemensamma frågor. Möjlighet att lägga till frågor. •Svar kan redovisas per ämne och per skola

21 Exempel på frågor Normer och värden –Jag känner mig trygg när jag går till och från lektionerna i musik/kulturskolan. –Det är bra stämning under lektionerna. Utveckling, lärande och konstnärligt skapande –Det är roligt i musik/kulturskolan –Jag får improvisera. –Jag lär mig mycket. –Min lärare förklarar bra för mig. –Min lärare ger mig uppmuntran. –Jag får vara med och göra egna låtar/pjäser/danser/konstverk (eller liknande) Elevernas inflytande och ansvar –Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra. –Min lärare bryr sig om vad jag tycker.

22 Självvärdering till medarbetare •Samtidigt som kundundersökningen •Fångar det pedagogiska arbetet – inte en medarbetarundersökning •Webbenkät - resultaten presenteras i enkätverktyget •Rektor/Chef ansvarar för djupare analys på skolan

23

24 Viktigt att veta… om ekonomi och förutsättningar •Beslut att delta ska vara förankrat hos förvaltningsledning och ansvarig nämnd •Utbyte mellan kommuner •Kostnader fördelas och kvittas •Engagemang som samordnare och styrgrupp •VÅGA VISA i Stockholms län •VÅGA VISA utanför Stockholms län

25 Intresserad? Ta del av observationer i Nacka och metodboken www.nacka.se/web/kultur/Mal_och_kvalitet Vill ni gå med i VÅGA VISA -musik- och kulturskola, kontakta Kerstin Sjöstrand, kerstin.sjostrand@tyreso.se mobilnr 070 488 93 72kerstin.sjostrand@tyreso.se


Ladda ner ppt "VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet Före lunch •Vad är VÅGA VISA? •Hur är det organiserat? •Hur går en observation till? Vad händer sedan? •Metodboken."

Liknande presentationer


Google-annonser