Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet"— Presentationens avskrift:

1 VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet
Före lunch Vad är VÅGA VISA? Hur är det organiserat? Hur går en observation till? Vad händer sedan? Metodboken

2 Nyttigt att se saker ur olika perspektiv – vrida och vända, upptäcka nytt, lätt att bli hemmablind - här kan man få ett utifrån perspektiv på den verksamhet man är ansvarig för eller arbetar i,

3 VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet
Ekerö, Nacka, Salem, Upplands Väsby, Värmdö och Stockholm tillsammans med SMoK Startade hösten 2008 med observationer. Åtta skolor har observerats. Tre ytterligare under hösten. Ca 30 observatörer – pedagoger och skolledare från musik- och kulturskolor. Rötterna till samarbetet finns i ett utvärderingssamarbete som vi har för förskola och skola där liknande metoder har använts under tolv år. Vi har dragit nytta av metoder och erfarenheter från det arbetet – men utvecklat något som utgår från det specifika i musik- och kulturskolor. 2008 drog vi igång med observationer. Först några pilotobservationer, då vi lärde oss och sedan justerade metoden. Men nu är vi igång reguljärt.

4 VÅGA VISA ska ske utifrån ett medborgarperspektiv
stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen bidra till ökad måluppfyllelse.

5 Målområden - musik- och kulturskola
Normer och värden Utveckling, lärande och konstnärligt skapande Elevernas ansvar och inflytande Styrning och ledning

6 Musik- och kulturskola
Våga Visa Musik- och kulturskola Skolans medarbetare gör en självvärdering Externa observatörer ger sin bild av skolan Avser all verksamhet från förskola till vuxenutbildning Kommunala, fristående, enskilda Nystart 2006 med nytt namn, tydligare och vassare observationsrapporter, arbetat för att utveckla och hålla en hög kvalitet genom rekrytering, utbildning, granskning Så långt möjligt samma metod i alla skolformer och möjlighet till jämförerlse mellan olika perspektiv Hela enheter för att stödja rektors ansvarstagande Föräldrar och elever ger sin bild genom kundundersökningar

7

8

9 Nytta av VÅGA VISA -metoden
Verksamheten får stöd för sin utveckling Nämnd och tjänstemän får bild av verksamheten Jämförelser ger näring och goda exempel Kompetensutveckling och nätverk Särskilt viktigt i en verksamhet som inte är styrd och obligatorisk. Kan lätt ifrågasättas, måste visa upp sig.

10 Erfarenheter och utmaningar
Insatser krävs för att säkra kvalitet i genomförande och rapporter Viktigt att rekrytera rätt observatörer, och att ge dem rätt stöd för uppdraget Lyft det positiva – men våga också se det som behöver utvecklas - och våga ta emot det Bedömningar i rapporterna är viktiga för tydlighet – men hur få likvärdiga bedömningar? Metoden kräver engagemang och insatser från kommunernas sida. Krävs att man hittar gemensamma sätt att lösa detta Ständigt utvecklingsarbete för att utveckla metoder

11 Intervjuer med elever, personal, ledning
Rapporten skrivs enligt en mall Att överlämningen och fortsatt hantering bestäms av resp kommun Över- lämnings- möte Dokument Intervjuer med elever, personal, ledning Besök i verksamhet Nämnd, skola, tjänstemän, föräldrar och elever Faktagranskning Metodgranskning

12 Organisation av observationer i musik- och kulturskola
Observatören observerar inte i den kommun där han/hon arbetar. Hela enheter bör observeras Observatörerna bildar lag som är blandade både när det gäller vilken kommun observatören arbetar i och observatörens kompetens. Lagen bör helst innehålla pedagoger med erfarenhet av enskild undervisning och pedagoger med erfarenhet av undervisning i större grupper. Observationen gäller den frivilliga verksamheten.

13 Observatör i musik- och kulturskola
Observatörer ska ha en pedagogisk högskoleexamen eller utbildning som bedöms som likvärdig De ska också Vara erfarna och duktiga pedagoger Ha god social kompetens Ha visat på intresse för utvecklingsfrågor Ha vana att uttrycka sig i tal och skrift Ha förmåga att se samband och dra slutsatser Ha mod att uttrycka det de ser Observatörerna får utbildning för att klara uppdraget. Deltagande i utbildning är en förutsättning för att man ska få observatörsuppdrag. Efter introduktionsutbildningen bör observatörer delta i observationer under kommande terminer.

14 Observatörerna – ekonomi och ledighet
Kommunen ersätter lön och vikariekostnad för observatören under observationsperioden Observatörerna är lediga från sina ordinarie arbetsuppgifter dagar per observation.

15 Observatörsutbildningen omfattar tre halvdagar och innehåller:
1. En introduktion till metoden och arbetsgången 2. Att tänka på inför observationerna: - Hur delar vi upp arbetet i observatörsgruppen för att täcka in hela verksamheten? Vilka frågor ställer vi till elever, föräldrar , personal och ledning för att få svar på frågeställningarna i metodboken? Hur förhåller vi oss till personal och elever vid besök i undervisningen och under intervjuer? 3. Rapportskrivning

16 Rapporten innehåller En beskrivning, en bedömning i text samt bedömning enligt skala för varje målområde dessutom Starka sidor Förbättringsområden Jämförelser med ev. tidigare observation av tidigare förbättringsområden. Beskrivning av metod

17 Målområden – musik- och kulturskola
Normer och värden, exempel: Värdegrundsarbetet Förhållningssätt mellan elever och personal. Utveckling, lärande och konstnärligt skapande, exempel: Vilka pedagogiska metoder och läromedel används? Hur utmanas och stimuleras eleverna i sitt lärande? Lär eleverna sig att arbeta självständigt? Anpassas verksamheten för barn med behov av särskilt stöd? Hur stödjer den fysiska miljön lärandet/verksamheten?

18 Målområden – musik- och kulturskola
Elevernas ansvar och inflytande, exempel Finns en organiserad form eller andra sätt att skapa elevinflytande? Hur samverkar man med föräldrar? Hur ges varje barn och elev möjlighet att vara delaktig i hur han eller hon bäst når sina mål? Kan eleverna påverka vilka läromedel som används? Styrning och ledning, exempel Finns det tydliga mål för verksamheten? Hur följer skolan upp, utvärderar och utvecklar sin verksamhet?

19 Musik- och kulturskola
Nästa steg… Våga Visa Musik- och kulturskola Hösten 2010: Gemensam kundundersökning (elever) : Självvärdering

20 Enkätundersökning till elever
Elever som är åtta år och äldre Ev urvalsundersökning Enkäten skickas hem till förälder Möjlighet att besvara över Internet Ca 25 kommungemensamma frågor. Möjlighet att lägga till frågor. Svar kan redovisas per ämne och per skola

21 Exempel på frågor Normer och värden
Jag känner mig trygg när jag går till och från lektionerna i musik/kulturskolan. Det är bra stämning under lektionerna. Utveckling, lärande och konstnärligt skapande Det är roligt i musik/kulturskolan Jag får improvisera. Jag lär mig mycket. Min lärare förklarar bra för mig. Min lärare ger mig uppmuntran. Jag får vara med och göra egna låtar/pjäser/danser/konstverk (eller liknande) Elevernas inflytande och ansvar Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra. Min lärare bryr sig om vad jag tycker. Utgår från samma målområden som observationerna

22 Självvärdering till medarbetare
Samtidigt som kundundersökningen Fångar det pedagogiska arbetet – inte en medarbetarundersökning Webbenkät - resultaten presenteras i enkätverktyget Rektor/Chef ansvarar för djupare analys på skolan

23

24 Viktigt att veta… om ekonomi och förutsättningar
Beslut att delta ska vara förankrat hos förvaltningsledning och ansvarig nämnd Utbyte mellan kommuner Kostnader fördelas och kvittas Engagemang som samordnare och styrgrupp VÅGA VISA i Stockholms län VÅGA VISA utanför Stockholms län

25 Intresserad? Ta del av observationer i Nacka och metodboken
Vill ni gå med i VÅGA VISA -musik- och kulturskola, kontakta Kerstin Sjöstrand, mobilnr 070 


Ladda ner ppt "VÅGA VISA – musik- och kulturskoleverksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser