Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetspresentation av Tunets fritidshem. Fritidshemmets uppdrag KVALITET I FRITIDSHEM Normer och värden Mångkulturellt fritidshem Samarbete fritidshem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetspresentation av Tunets fritidshem. Fritidshemmets uppdrag KVALITET I FRITIDSHEM Normer och värden Mångkulturellt fritidshem Samarbete fritidshem."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetspresentation av Tunets fritidshem

2 Fritidshemmets uppdrag KVALITET I FRITIDSHEM Normer och värden Mångkulturellt fritidshem Samarbete fritidshem -hem J ämställdhet Särskilt stöd Delaktighet och inflytande Samarbete med andra verksamheter

3 Fritidshemmets uppdrag Kompletterar skolan tids- och innehållsmässigt genom den samlade skoldagen –med tyngdpunkt på den sociala utvecklingen –lärandet sker genom praktiskt arbete med teoretiska inslag anpassade till barnens förutsättningar och behov Erbjuda barnen en stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intresse Detta gör vi genom att: –erbjuda utrymme för fantasi i lek och fritt skapande, samt genom fysisk aktivitet –lära känna och utnyttja möjligheterna i närmiljön –skapa kontakt med föreningslivet Förenar omsorg och pedagogik och stöder barnens fysiska och intellektuella,sociala och emotionella utveckling –Fritidshemmet kompletterar hemmet. Personalen finns till hands när barnen behöver vuxenkontakt, samtal, omsorg, värme och närhet. –Läxhjälp kan vara en del i fritidshemmets verksamhet.

4 Normer och värden Utifrån en samsyn på hela skolan arbetar vi med normer och värden genom att: Personalen ska vara positiva förebilder och : –ge barnen talutrymme –vara goda lyssnare –ge positiv förstärkning av önskat uppträdande och beteende –reagera och agera direkt på oönskat beteende

5 Normer och värden Barnen får känna sig delaktiga och lyckas genom att : –ha samarbetsdagar över åldrarna. –ge barnen strategier för konflikthantering. –regellekar –rollekar

6 Mångkulturellt fritidshem Detta gör vi genom att: •betona olika kulturers lika värde i verksamheten •se språklig och kulturell mångfald som en tillgång –att ta emot språkpraktikanter •reflektera och samtala i personalgruppen om värderingar och föreställningar kring barn från andra kulturer. •vi möter barnens frågor angående andra kulturer.

7 Jämställdhet Detta gör vi genom att: •reflektera och samtala om förhållningssätt till manligt och kvinnligt –vara medvetna om hur vi pratar med och till pojkar respektive flickor •utforma en pedagogisk miljö som stärker jämställdhetsarbetet •arbeta aktivt för jämställdhet –pojkar och flickor erbjuds samma material –uppmuntra flickor att prova aktiviteter som vi vanligen ser som pojkaktiviteter, liksom att pojkar provar flickaktiviteter

8 Delaktighet och inflytande •Barnen är med och bestämmer: –regler/förhållningssätt till hur man ska uppträda. –regler i och för olika rum. –vilka aktiviteter som skall genomföras under tiden på fritids. –Detta kan ske genom bl.a. •Elevråd •Samlingar •Lekar •Enskild dialog barn-personal •Barn och föräldrar ges möjlighet att utvärdera verksamheten. Detta gör vi genom att : Genomföra en barn och föräldraenkät

9 Samarbete fritidshem – hem Ett nära och förtroendefullt samarbete skapar vi genom att: •informera om uppdrag och aktiviteter –samtala vid lämning och hämtning av barn –på föräldramöte –använda Internet och skolans hemsida –hålla öppet hus •utvärdera verksamheten –genomföra trivselenkäter där resultatet redovisas till hemmen –redovisa kvalitetsredovisningen

10 Samarbete med andra verksamheter Vi samarbetar med förskollärare och lärare för att skapa en helhetssyn kring barnens utveckling i enlighet med läroplanens intentioner. Detta gör vi genom att leda eller aktivt delta i: –arbetslag –utvecklingssamtal vid behov –praktiska arbetspass –temadagar –friluftsdagar –inskolning/utskolning –öppet hus

11 Särskilt stöd Detta gör vi genom att: •sträva efter att anpassa verksamheten och miljön till barn i behov av särskilt stöd •sträva efter ett gemensamt förhållningssätt i varje enskilt fall •nyttja personalens olika kompetens i arbetet med barn i behov av stöd •dokumentera och utvärdera insatserna


Ladda ner ppt "Verksamhetspresentation av Tunets fritidshem. Fritidshemmets uppdrag KVALITET I FRITIDSHEM Normer och värden Mångkulturellt fritidshem Samarbete fritidshem."

Liknande presentationer


Google-annonser