Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lika Behandlings Plan Verksamhetsåret 2012/2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lika Behandlings Plan Verksamhetsåret 2012/2013"— Presentationens avskrift:

1 Lika Behandlings Plan Verksamhetsåret 2012/2013
Förskolan Växthuset Lika Behandlings Plan Verksamhetsåret 2012/2013

2 Innehåll Sid 1 Vision och mål – översikt Sid 2-3 Mål – omsatta till genom att Sid 4 Handlingsplan vid kränkande behandling

3 Vision ”Vår förskola skall vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling”
Mål Likabehandlingsplanet ska vara känd bland all personal, barn och vårdnadshavare Verksamheten på vår förskola ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten På vår förskola skal alla oavsett funktionshinder, sexuell läggning, etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter Vår förskola skall arbeta för ökad förståelse för allas olikheter, såsom sexuell läggning, etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt funktionshinder. På vår förskola skall inga barn eller vuxna känna sig utsatta för kränkande behandling.

4 Mål omsatta till genom att
Likabehandlingsplanet ska vara känd bland all personal, barn och vårdnadshavare Likabehandlingsplanen finns på vår hemsida Likabehandlingsplanen ingår i en välkomst folder. Likabehandlingsplanen sätts upp på varje avdelning på en väl synlig plats Likabehandlingsplanen diskuteras vid varje termins första APT Föra, planerade och spontana, samtal med barnen om begreppet ”bra kompis” Upprätta gemensamma trivselregler för hela husets barn inför varje verksamhetsår. Verksamheten på vår förskola ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten Vid utformandet av våra miljöer och aktiviteter skall ett genusperspektiv granska hur vi presenterar material och aktivitet. På årsbasis granska pedagogers förhållnings sätt med hjälp av video dokumentation för att formulera gemensamma strategier som motverkar stereotypa könsroller. På vår förskola skall alla oavsett funktionshinder, sexuell läggning, etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter Ett gemensamt förhållningssätt att olikheter är vår största likhet All skall behandlas med en respekt för olikheterna Se alla som individer Säkerställa att miljö och material möjliggör att alla på förskolan kan delta. För ökad kulturell mångfald inventera våra barns och vårdnadshavares kompetenser och erfarenheter med syfte att våra verksamhet och traditioner skall spegla våra familjers. Översätta dokument till engelska.

5 Vår förskola skall arbeta för ökad förståelse för allas olikheter,
såsom sexuell läggning, etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt funktionshinder Synliggöra olikheter med hjälp av litteratur, bildstöd och sociala medier som speglar en värld med mångfald utifrån kön, etnicitet, kultur samt en modern bild av hur en familj kan se ut på 2000-talet. Synliggöra barnens familjecollage i hallen Samtala öppet och positivt om allas olikheter och hur de berikar. Tillhandahålla lek- & arbetsmaterial som speglar en mångfald ur alla ovan nämnda perspektiv. På vår förskola skall inga barn eller vuxna känna sig utsatta för kränkande behandling Samtala om empati tillsammans med barn, vårdnadshavare och pedagoger Alltid beakta alla individers rättighet att säga nej samt skyldigheter att respektera ett nej Alltid utgå ifrån barnets upplevelse och känsla som en sanning Vuxna som förebilder Föra samtal om hur man är en bra kompis. Använda oss av Umeå Kommuns officiella klagomålshantering vid behov

6 Handlingsplan vid kränkningar
Vid händelse av kränkning har all personal vid förskolan ett ansvar att påbörja en utredning. Denna kan se olika ut beroende på hur allvarlig kränkningen upplevts. Utredning och kartläggning av - För all personal gäller detta Vi ingriper omedelbart Den utsatte har tolkningsföreträde, en personlig upplevelse/känsla är alltid sann Vi följer upp händelsen med barnet/vårdnadshavaren som upplevt något kränkande samt med den/de vars handlingar upplevts kränkande. Vid behov kan vi söka stöd i externa personalfunktioner, tex Elevhälsan Vi informerar vårdnadshavare till alla berörda. Vi dokumenterar händelser där kränkande behandling har upplevts. Vid situationer där den vuxne utsatt ett barn för kränkande behandling ansvarar alltid förskolechef för utredningen. Vid en identifierad kränkning – För all personal gäller detta Fastställer vem/vilka som kontaktar och samtalar med berörda barn och vårdnadshavare Samlar in fakta, gör observationer, bokar samtal samt genomför föräldraenkäter. Etablerar kontakt med vårdnadshavare för informerande av det som framkommit. Förskolechef informeras Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram som vårdnadshavare alltid delges. Återkopplar till vårdnadshavare kontinuerligt och fortlöpande under terminen. Ett tydligt avslut skall finnas vid varje termins slut.


Ladda ner ppt "Lika Behandlings Plan Verksamhetsåret 2012/2013"

Liknande presentationer


Google-annonser