Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

för Kyrktåsjö skola och fritidshem Läsåret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "för Kyrktåsjö skola och fritidshem Läsåret"— Presentationens avskrift:

1 för Kyrktåsjö skola och fritidshem Läsåret 2013-2014
Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling - främja likabehandling för Kyrktåsjö skola och fritidshem Läsåret

2 Vår vision Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska inte förekomma . Alla ska känna sig trygga och välkomna på skolan och fritidshemmen. Alla ska få vara den man är. Både barn och föräldrar ska känna förtroende för personalen.

3 Skolans trivselregler
På vår skola har vi bestämt att: Sluta på en gång när någon säger till. Respektera alla även dom vi inte gillar. Vi ska vårda vårt språk. Låta bli att störa och förstöra för andra. Konsekvenser när någon bryter mot reglerna i likabehandlingsplanen 2013/2014 Den eller de berörda får en tillsägelse. Den eller de berörda får sitta i klassrummet och arbeta på rasten. Den eller de berörda får tillsammans med sin lärare ringa hem till sina föräldrar och förklara vad som hänt. Den eller de berörda får efter samråd med föräldrar kvarsittning. På vår skola har vi bestämt att: Sluta på en gång när någon säger till Respektera alla även dom vi inte gillar Vi ska vårda vårt språk Låta bli att störa och förstöra för andra Konsekvenser när någon bryter mot reglerna i likabehandlingsplanen 2011/2012 Den eller de berörda får en tillsägelse. 2. Den eller de berörda får sitta i klassrummet och arbeta på rasten. 3. Den eller de berörda får tillsammans med sin lärare ringa hem till sina föräldrar och förklara vad som hänt. 4. Den eller de berörda får efter samråd med föräldrar kvarsittning.

4 Definitioner och begrepp
De sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering: någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i samband med diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering: någon missgynnas av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt men som missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund. Trakasserier: kränkningar som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier: kränkningar av sexuell natur, behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling: uppträdande som kränker någons värdighet. Mobbning: upprepad negativ handling när någon eller några tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

5 Kartläggning av nuläget
Enkät till barnen Frågor till barn/föräldrar inför utvecklingssamtal Samtal i arbetslagen Skolråd med frågor kring detta

6 Årets utvecklingsområden
Ta upp skolans regler vid varje skolmöte Visa hänsyn när man går in och ut vid rast Arbeta med drama/retoriska övningar Öka medvetenheten om denna plan hos alla

7 Främja likabehandling Förebygga kränkning/diskriminering
Fördela talutrymmet vid t.ex. samlingar lika mellan flickor och pojkar och olika individer oavsett ålder, etnicitet, religion Leka lekar där alla/många kan vara med Leka och umgås på många ställen och utan uppdelningar Grupp- och samarbetsövningar på lektionstid Använda läromedel som belyser att människor är och lever på olika sätt Personalen får kunskap om hur egna normer och värderingar påverkar Medvetandegöra alla om att inga former av kränkningar accepteras, vara en god kompis och reagera Levande umgängesregler Ge barnen förutsättningar för att utveckla demokratiska värderingar och våga ta ställning Medvetna vuxna är ute med barnen på raster Föräldrarna involveras

8 När det upptäcks att någon kan vara utsatt för trakasserier eller annan kränkning
Skolans handlingsplan används. Utredning gör i första hand av klasspersonal med stöd av någon fler från samma eller annat arbetslag. Föräldrar informeras samma dag, liksom rektor. Uppföljning ska alltid ske. Vid misstanke om att personal kränker barn ska rektor utreda.

9 Utvärdering av årets plan
Utvärdering sker tillsammans med eleverna i slutet av maj. Personalen delger varandra senast första veckan i juni. Under september månad tas utvärderingen också upp i skolrådet. Resultaten redovisas i planen för nästa läsår och tas upp på föräldramöten.

10 Så här gick det Under lektionstid har samarbetet mellan barnen fungerat bra. Många har blivit mer medvetna om sitt eget ansvar att vara en god kamrat. Alla grupper har arbetat med att det ska bli lugnare i kapprummen. En vuxen finns i kapprummet. De flesta tycker att det blivit bättre. Skolmöten har genomförts, där eleverna känner en större trygghet att tala inför grupp. Vid några tillfällen har eleverna påtalat att de inte tycker att personalen håller sig till vår konsekvensplan. Under våren har vi blivit mer medvetna om detta och märkt att den endast behövt användas vid ett fåtal tillfällen. Konsekvensplan: 1. Tillsägelse, 2. Sitta inne på rasten, 3. Eleven ringer själv hem till förälder och berättar vad som hänt, i sällskap med vuxen. 4. Eventuell kvarsittning efter överenskommelse med förälder.

11 Umgängesregler Vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade
Vi är trevliga mot varandra och säger hej, när vi ses Vi är ute på rasterna och innan skolan börjar Vi får vara på skolans område på rasterna, men låter bli att vara bakom idrotten och på parkeringen Vi kastar snöbollar i den högra skolbacken Vi tar in spadar, hopprep, bollar och annat när vi använt dem Dessa regler förändras vid behov och tas i skolrådet.

12 Handlingsplan bilaga 1 Hur vi utreder: Utredningen skall alltid ske med all möjlig hänsyn till den som är utsatt och övriga inblandade. Vad som har hänt bör allsidigt belysa vad som har inträffat och omfatta både den flicka eller pojke som blivit utsatt och han/hon/de som påstås ha utövat kränkningarna. Första samtalet sker med klassläraren och/eller den vuxne som sett vad som hänt. Samtalet dokumenteras och läses upp för berörd elev som får styrka att det är rätt uppfattat av den vuxne. Vid behov tillsätts ett utredningsteam av en grupp vuxna, bestående av lämplig pedagogisk personal, vid behov förstärkt med skolkurator. Teamet kartlägger och dokumenterar alla fakta som: En allsidig belysning om vad som egentligen har hänt. Vem/vilka är utsatta? Vem/vilka är det som kränker? Hur ofta och hur länge har kränkningarna pågått? Var äger kränkningarna rum? Orsakerna till den uppkomna situationen samt söka analysera dessa. Vad kan den/de som kränker göra för att få ett slut på kränkningen? Dagliga samtal för att få ett slut på beteendet. I allvarliga fall upprättas ett åtgärdsprogram. Samma dag skall följande samtal göras: Personligt samtal med flickan eller pojken som kränkts (tillsammans med vårdnadshavare om så önskas) samt information till berörda vårdnadshavare. Undvik att plocka flickan eller pojken ur gruppen för detta samtal. Allvarligt samtal med utövaren, först därefter med var och en av dem som understödjer kränkningarna med detaljerade uppgifter om vad som hänt och krav på att var och en tar ansvar för att vända på den uppkomna situationen. Fråga vad vederbörande tänker göra för att trakasserierna/kränkningarna skall upphöra. Skriv ner det! Kontakt med utövarens och de aktivt inblandade barnens vårdnadshavare, för att informera dem och be om deras medverkan och hjälp. Var positiv och konstruktiv! Uppföljningsfasen: Åtgärdsprogram upprättas vid behov för de inblandade. Kontinuerliga samtal med han eller hon som blivit kränkt och hans/hennes vårdnadshavare senast efter två veckor och därefter efter en månad samt vidare (eller i den takt som den kränkte önskar) tills kränkningarna har upphört. Har det blivit någon förändring? Han/hon som utsatts kan behöva stödjande samtal med kurator, skolsköterska eller psykolog. Uppföljande samtal senast efter två veckor med barnet/barnen som utövat kränkningen och sedan efter en månad samt vidare vid behov. Stödjande samtal kan behövas. Överlämnandefasen: Elevvårdskonferens sammankallas, om man inte når tillfredsställande resultat efter handlingsplanen ovan. Lämpliga möjligheter diskuteras eller i undantagsfall flytta elev som kränker till annan skola. Barn-, kultur och utbildningsnämnden informeras om man inte kommit till någon lösning av ärendet och överväger att överlämna det till polis eller socialtjänst. Trakasserier och annan kränkande behandling mellan vuxen och elev Rektor utreder och ansvarar för dokumentation, uppföljning och kontakt med facklig representant till den vuxne samt skyddsombud.


Ladda ner ppt "för Kyrktåsjö skola och fritidshem Läsåret"

Liknande presentationer


Google-annonser