Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolans ordningsregler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolans ordningsregler"— Presentationens avskrift:

1 Skolans ordningsregler
Ur Läroplan för grundskolan och Läroplan för grundsärskolan kap 1 God miljö för utveckling och lärande ”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. ” ” Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”

2 Förslag till ordningsregler för lå 1314: För att skapa en trivsam, trevlig, trygg studiemiljö med arbetsro följer vi följande ordningsregler på Junedalsskolan: På Junedalsskolan uppträder vi ”schysst” och respektfullt mot varandra. Eleverna kommer i tid till undervisningen och har med sig den materiel som behövs. På Junedalsskolan använder vi ett vårdat språk utan ord, symboler eller tecken som kan betraktas som diskriminerande eller kränkande. På Junedalsskolan förvaras alla ytterkläder i elevskåpen eller på annan anvisad plats under skoldagen. På Junedalsskolan används mobiltelefon och andra mediaspelare utan att störa eller skada. I undervisning och i matsal är de avstängda eller på ”flygplansläge”. I övriga utrymmen på ”ljudlöst”. På Junedalsskolan är vi aktsamma om skolans miljö och materiel  På Junedalsskolan förekommer inga föremål och aktiviteter som kan anses som hälsofarliga eller farliga på annat sätt. Elevskåp kan öppnas av minst två av skolans personal utan elevs närvaro eller medgivande

3 Likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Syftet med planen är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt att förebygga och förhindra att någon utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

4 RUTINER VID TRAKASSERI ELLER ANNAN KRÄNKNING: Ansvar: Kontaktlärare
Då elev misstänks bli trakasserad, utsatt för eller blir utsatt kränkning av annan elev skall omgående, senast samma dag, en utredning startas UPPMÄRKSAMMA UTREDA - DOKUMENTERA 1 Berörda kontaktlärare informeras Ansvar: Personal som får kännedom om ärendet 2 Elevhälsoteamet kontaktas av kontaktlärare och planerar tillsammans för vidare åtgärder. Ansvar: Kontaktlärare 3 Samtal genomförs med de inblandade i syfte att utreda vad som hänt, vid behov med stöd av elevhälsoteamet. Alla samtal sker enskilt med de inblandade i alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Ansvar: Kontaktlärare och elevhälsoteamet 4 Rektor informeras Ansvar: Elevhälsoteamet 5 Rektor anmäler till huvudman Ansvar: Rektor ÅTGÄRDA FÖLJA UPP - UTVÄRDERA 6 Vårdnadshavare till alla inblandade elever informeras, helst samma dag som de enskilda samtalen skett, och kallas vid behov att komma till skolan för ytterligare samtal. Ansvar: Kontaktlärare, vid behov med stöd av elevhälsoteamet 7 Rektor beslutar om vidare åtgärder när alla inblandade kommit till tals. Åtgärderna bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat trakasserierna eller kränkningarna. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Ansvar: Rektor 8 Utvärdering/Uppföljning. Täta uppföljningar sker i nära anslutning till händelse. Ansvar: I enlighet med överenskommelse i åtgärdsprogram

5 Resultat av kartläggning
I stort hög trivsel och trygghet bland personal och skolkamrater. Tryggheten på toaletterna inte tillräcklig ( 10% känner oro) Likabehandlingsplanen inte väl känd bland eleverna Alla vet inte vem man skall vända sig till om någon blir utsatt Man vill ha mer aktiviter på rasterna Det förkommer maktlekar på skolan

6 Främjande insatser åk 7:
ht 13 Utvecklings/Inskolningssamtal med elev, vårdnadshavare och pedagog från arbetslaget vid terminsstart. Aktivitetsdag i augusti vid Rocksjön med samarbetsövningar. Faddrar åk 8 deltar, arbetslagsvis. Nätgruppen informerar vid skolstart om värdegrund, snatteri, trivselregler, aktiviteter på skolan och områdespoliserna informerar om skadeståndsskyldighet, brott och påföljder under vårterminen. Hälsoenkät och hälsosamtal genomförs av skolhälsan om hälsa, trivsel, hemsituation m.m. Grundsärskolan informerar om sin verksamhet och om skolformens personkrets till alla klasser i grundskolan. Grundsärskolans blivande åk 7 introduceras i KIF - Kom I Form - en mindre idrottsförening som främjar rörelse och hälsa. Alla elever inom grundsärskolan deltar och ett utbud av olika aktiviteter erbjuds för att skapa framtida fritidsmöjligheter.

7 Främjande insatser åk 8:
ht 13 Lägerskolan i Brittebo med samarbets- och värderingsövningar, friluftsliv m.m. Ekobussen åker till platser med vatten, skog och mosse i syfte att öka förståelsen för vår miljö. Klassvis med NO-lärarna, som följer upp. Besök av Räddningstjänsten som informerar i syfte att förebygga olyckor, t ex om cykelhjälm. Moped- och trafikinformation.

8 Främjande insatser åk 9:
ht 13 Resa till Stockholm med besök i riksdagshuset, guidad tur i Gamla Stan och viss fri tid. Schindler’s list i Fokus med efterföljande diskussioner. SUCK-fest - i juni hålls en avslutningsfest för åk 9.

9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
Förslag till mål för lå 1314: Vi har lärandemiljö där trivsel och trygghet råder Det råder arbetsro på lektionerna. Likabehandlingsplanen och Plan mot kränkande behandling är väl känd Alla elever vet vem de ska vända sig till då de själva eller någon annan upplever sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Eleverna upplever att flickor och pojkar ges samma möjligheter och förutsättningar Eleverna upplever att det finns aktiviteter på rasterna Eleverna skall känna sig trygga på toaletterna


Ladda ner ppt "Skolans ordningsregler"

Liknande presentationer


Google-annonser