Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studiens syfte Klarlägga om elevens rättsliga skydd mot kränkningar i samband med utbildning har stärkts sedan barn- och elevskyddslagens tillkomst, dvs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studiens syfte Klarlägga om elevens rättsliga skydd mot kränkningar i samband med utbildning har stärkts sedan barn- och elevskyddslagens tillkomst, dvs."— Presentationens avskrift:

1 Kränkande behandling i skolan Den rättsliga regleringen av kommunens ansvar Anna Gustafsson

2 Studiens syfte Klarlägga om elevens rättsliga skydd mot kränkningar i samband med utbildning har stärkts sedan barn- och elevskyddslagens tillkomst, dvs lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Klarlägga hur diskrimineringslagens bestämmelser om trakasserier och andra typer av diskriminering skiljer sig från skollagens bestämmelser om kränkande behandling.

3 Huvudsaklig inriktning
Kommunernas och skolpersonalens skyldigheter. Den statliga tillsynen, primärt Skolinspektionens och Diskriminerings-ombudsmannens tillsyn. Påföljder: Kommunens skadeståndsrättsligt ansvar. Ingripanden vid tid tillsyn.

4 Kommunernas och skolpersonalens skyldigheter vid upplevda kränkningar
Skolpersonalen - Anmälningsplikt. Kommunerna - Utredningsansvar. - Åtgärdsskyldighet.

5 Vad avses med kränkande behandling?
Skollagen: - Uppträdanden som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet.

6 Vad avses med kränkande behandling?
Diskrimineringslagen: Trakasserier – uppträdanden som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, Etnisk tillhörighet funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier – uppträdanden som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som är av sexuell natur.

7 Vad avses med kränkande behandling?
Frågan om ett visst uppträdande är kränkande eller inte avgörs av eleven. Kränkningarna måste dock vara ”märkbara och tydliga” och det måste stå klart för motparten att hans eller hennes uppträdande upplevs som kränkande. Om det inte är ”uppenbart” att ett visst uppträdande upplevs som kränkande måste det klargöras för motparten.

8 Vad avses med kränkande behandling?
Uppenbara kränkningar – t.ex. misshandel, olaga hot och förtal. Kränkande behandling efter tillsägelse. Undantagsfall.

9 Åtgärdsskyldigheten Samband med verksamheten
Åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att kränkningarna upprepas. - Skollagens bestämmelser om disciplinära åtgärder mot elever. - Arbetsrättsliga ingripanden.

10 Skadestånd och diskrimineringsersättning
Diskrimineringsersättningen har en preventiv funktion, vilken ska beaktas när diskrimineringsersättningen bestäms. Skollagen saknar bestämmelser om hur ersättningen ska bestämmas.

11 Domstolspraxis ”Spånsugsfallet” - 5 000 kr. för kränkning.
”Göteborgsfallen” kr. för kränkning kr. för kränkning ”Tejpningsfallet” – kr. för kränkning

12 Kontakt: anna.gustafsson@oru.se


Ladda ner ppt "Studiens syfte Klarlägga om elevens rättsliga skydd mot kränkningar i samband med utbildning har stärkts sedan barn- och elevskyddslagens tillkomst, dvs."

Liknande presentationer


Google-annonser