Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VFU-ledarkonferens 15:e augusti 2012 Wallenbergs konferenscentrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VFU-ledarkonferens 15:e augusti 2012 Wallenbergs konferenscentrum"— Presentationens avskrift:

1 VFU-ledarkonferens 15:e augusti 2012 Wallenbergs konferenscentrum
Mänskliga rättigheter Vad är det Och vad gör vi med dem i lärarutbildningen? Anna Brodin 1

2 Bedömningskriterier för VFU i LP01:
Så här står det t.ex. för Steg 3 / Värdegrund: ”Visa förmåga att i det pedagogiska arbetet utgå ifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. för Steg 4 / Värdegrund: ”Förmedla, förankra och tillämpa regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn/elever.” Hur mäter / examinerar vi detta?

3 Mänskliga rättigheter beskriver:
Vad som inte får göras mot någon människa Vad som måste göras för varje människa

4 Mänskliga rättigheter?
Juridik (regler) Mänskliga rättigheter Etik (attityder) Politik (agerande)

5 Internationell rätt (folkrätt)
Internationella avtal Internationella avtal Nationell implementering Nationell implementering Nationell implementering

6 Den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter
Det första gemensamma internationella dokumentet om mänskliga rättigheter (1948) Består av 30 artiklar i vilka ingår både medborgerliga och politiska och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Ingen rangordning av artiklarna – de är odelbara och beroende av varandra Enskilda stater är juridiskt ansvariga för att rättigheterna efterlevs såväl nationellt som internationellt

7 Juridiskt bindande FN-konventioner
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (öppnades för signering 1966 / Sverige ratificerade 1976) Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966 / 1976) Konventionen om rasdiskriminering (1965 / 1972) Konventionen om diskriminering av kvinnor (1979 / 1981) Konventionen om tortyr (1984 / 1987) Konventionen om barnets rättigheter (1989 / 1990) Konventionen om migrantarbetares rättigheter (1990 / Sverige har inte undertecknat) Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006 /2008)

8 Från FN till VFU FN-konvention klar att skriva på
Staten (regeringen) skriver under / signerar Nationell lagstiftning granskas och ändras vid behov Staten (regeringen) ratificerar efter godkännande av parlamentet Fortsatt implementering på olika nivåer i det politiska systemet t.ex. lokal skolverksamhet Återkommande granskningsförfarande

9 Vart tar rättigheterna vägen?
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet förverkligas (…) Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, art. 22

10 Vart tar rättigheterna vägen?
”Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till social trygghet, där ibland socialförsäkring” Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, art. 9 ”Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, ...” Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, art. 11 ”Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet” Socialtjänstlagen, 1 Kap 1 §

11 Ordval - solidaritetsbaserad politik?
Jag har behov av hjälp som ska prövas av myndigheten. Eftersom vi känner solidaritet med de utsatta prövar jag denna persons behov enligt gällande lag.

12 Ordval - rättighetsbaserad politik?
Jag har rätt till en rimlig levnadsstandard som bl.a. innebär hjälp från myndigheten. Jag har ansvar för att tillgodose denna persons rättighet just därför att det är hans/hennes rättighet.

13 Du och din granne till vänster
Hur bra är Sverige på att efterleva mänskliga rättigheter? Vad behöver göras för att få en bättre efterlevnad?

14 Diskrimineringslagen 2008:567
Diskrimineringsgrunder: kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning könsöverskridande identitet eller uttryck ålder Undantag kan accepteras om – befogat – nödvändigt – lämpligt – explicit - propotionalitet Ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsersättning

15 Kunskapsuppbyggnad och metodutveckling
Vad är på gång i Sverige 2012? Fokus aktiva förebyggande åtgärder Kunskapsuppbyggnad och metodutveckling Systematiska insatser (ej ”ad hoc”) Tillgänglighet Ålder ALLA (utbildning, vård)

16 Högskolesektorn i Sverige och MR
2007 Examensförordningar för 27 yrkesutbildningar – explicita målformuleringar kring värderingsförmågor och förhållningssätt kopplade till MR Examensförordningen för förskola, grundskola, ämneslärare och yrkeslärare – motsvarande krav Lika-behandlingslagstiftning. Diskrimineringslag.

17 Skolväsendet i Sverige och MR
Ny Skollag 1 juli 2010 SFS 2010:800 Kap 1. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4§ ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov .. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”

18 Ny Skollag 1 juli 2010 SFS 2010:800 – Forts.
Kap. 1 Utformningen av utbildningen 5§ ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna .. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Kap. 7 Skolplikt och rätt till utbildning 2§ ”Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt..”

19 Bedömningskriterier för VFU i LP01:
Hur mäter / examinerar vi nu detta: ”Visa förmåga att i det pedagogiska arbetet utgå ifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. ”Förmedla, förankra och tillämpa regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn/elever.”


Ladda ner ppt "VFU-ledarkonferens 15:e augusti 2012 Wallenbergs konferenscentrum"

Liknande presentationer


Google-annonser