Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myter om mänskliga rättigheter - fritt efter Elisabeth Abiri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myter om mänskliga rättigheter - fritt efter Elisabeth Abiri"— Presentationens avskrift:

1 Myter om mänskliga rättigheter - fritt efter Elisabeth Abiri
Gäller andra länder, i andra världsdelar Vi behöver inget göra i vårt land för här att det så bra ändå Mänskliga rättigheter är en effekt av att vi har demokrati ”Mänskliga rättigheter är bra och vi är bra på det”

2 Ny konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 1(av 30) ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” Allmänt, moraliskt och politiskt dokument Grundläggande för samhällets utformning

3 Ny konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder
Internationella konventionen om/mot avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965) medborgerliga och politiska rättigheter (1966) ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning (1984) barns rättigheter (1989) mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder (2006)

4 Vad utmärker en konvention?
Skall-formuleringar Juridiskt bindande för staten (dvs för det allmänna) De olika rättigheterna är Lika viktiga Ömsesidigt samverkande Del av samma helhet Ändras aldrig. Står skrivna i sten Tilläggsprotokoll möjliga

5 Mänskliga rättigheter – ett annat synsätt
FRÅN Det finns få formuleringar om mänskliga rättigheter i svensk lag – däremot uttrycks mål och behov ofta Perspektivet är att samhället/vi solidariskt tillhandahåller/erbjuder ”Givarens/samhällets perspektiv” Om inte … TILL Alla har samma rätt. Rätt att kräva... Utgår från jämlikhet och ickediskriminering (ej fr 50-årig man som standardmall) Mottagarens/individens perspektiv är i fokus Breddat perspektiv Kan alla ta del? Kommer någon/-ra att stängas ute? Om inte…

6 Ny konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder
Principen om likabehandling innebär: Rättigheterna gäller alla utan diskriminerande särbehandling pga ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller annan omständighet Mänskliga rättigheter (MR) förenar olika politikområden och stärker individen Dvs strävar mot ett samhälle för alla

7 FN:s 22 standardregler (1993)
Varför särskild konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder? FN:s 22 standardregler (1993) Stark rekommendation, uttrycker tydlig ambition (Sverige var först att anta reglerna) Förändringar i länders lagstiftning genomfördes Engagemanget ökade Men, reglerna borde varit bindande!

8 Ny konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder
Vad händer nu? FN antog konventionen och dess 50 artiklar den 13 dec 2006 30 mars undertecknade Maria Larsson konventionen tillsammans med ca 70 andra stater Översättningsarbetet inleddes. Svårt med begreppen. Lars Grönvall har regeringens uppdrag att utreda/granska hur svensk lagstiftning stämmer överens med konventionen. Klart jan 08 Behövs förändringar i svensk lag? Beslut i riksdagen att raticifiera (osäkert 08)

9 Konventioner övervakas!
Konventionen innebär att handikapprörelsen ska kunna anmäla kränkningar och brister till en särskild övervakningskommitté. Varje land ska lämna rapporter till kommittén om hur konventionen efterlevs. Handikapprörelsen kan lämna s k: alternativrapporter.

10 50 artiklar - några urval av rubriker
4 Allmänna åtaganden 5 Jämlikhet och icke-diskriminering 6 Kvinnor med funktionshinder 7 Barn med funktionshinder 8 Medvetandegörande om situationen för personer med funktionshinder 9 Tillgänglighet 18 Rätten till fri rörlighet och till ett medborgarskap 19 Rätten att leva självständigt och att delta i samhället 20 Personlig rörlighet 22 Respekt för privatlivet 24 Utbildning 25 Hälsa 26 Habilitering och rehabilitering 27 Arbete och sysselsättning 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

11 Ex Artikel 9 om Tillgänglighetsfrågor
Tillgängligheten är en förutsättning för de andra rättigheterna: ”För att göra det möjligt för människor med funktionshinder att vara delaktiga skall staten vidta adekvata åtgärder vad gäller byggnader, informationsmaterial etc”

12 Några begrepp Tillläggsprotokoll Progressivt genomförande
Ett land kan anta konventionens mål och sätta upp en egen handlingsplan för genomförande Skälig omfattning Steg för steg accepteras Ansvars- och finansieringsprincipen

13 Vad kommer konventionen innebära för svensk handikappolitik?
Den enskildes ställning stärks! Men hur behöver våra lagar ändras och vår praxis? Ny diskrimineringslag, men stämmer den mot konventionen? Vad händer om det allmänna inte lever upp till konventionen? Övervakningskommitténs roll och styrka att agera? Kommer handikappolitiken att lyftas fram? Innebär konventionen krav på ökad samordning med jämställdhetsarbetet och arbete för barns rättigheter? Hur kommer konventionen att föras ut i samhället? Av vem?

14


Ladda ner ppt "Myter om mänskliga rättigheter - fritt efter Elisabeth Abiri"

Liknande presentationer


Google-annonser