Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsäkring 2010-2011, avd. Holmen, Tullens förskola, Tema: Matematik i vardagen Varför matematik? Matematik används dagligen i många olika situationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsäkring 2010-2011, avd. Holmen, Tullens förskola, Tema: Matematik i vardagen Varför matematik? Matematik används dagligen i många olika situationer."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsäkring 2010-2011, avd. Holmen, Tullens förskola, Tema: Matematik i vardagen
Varför matematik? Matematik används dagligen i många olika situationer. Vi vill medvetet lyfta fram och synliggöra all den matematik vi har på förskolan. Vi vill stimulera barnens intresse för och förståelse av matematik. Mål: Vi vill ge varje barn rika tillfällen att i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik i vardagen. Våra frågeställningar: Hur tänker/använder barn matematik? Var finns matematik?

2 Natur & Teknik Mål: Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja och utforska enkel teknik i vardagen samt att utveckla sitt kunnande om växter och djur. Arbetssätt: Utedag, skogsutflykt, promenad till lekparken. Hur vet vi att vi är på rätt väg? Dokumentation, observation, reflektion, diskussion, samtal, föräldrakontakt. Hur gick det? På våra utedagar har vi bland annat använt oss av luppar och förstoringsglas för att titta på smådjur och växter. Färg, form, storlek, sort. Vi har samlat, sorterat, jämfört (storlek, vikt) och räknat. Kottar, pinnar stenar mm. Barnen har fått undersöka och använda enkla redskap och hjälpmedel vid tex. skapande-situationer.

3 Skapande Mål: Vi vill stimulera barnens estetiska uttrycksformer med hjälp av olika tekniker material och redskap. Arbetssätt: Lera, måla, naturmaterial, skräpmaterial, klippa, klistra. Hur vet vi att vi är på rätt väg? Dokumentation, observation, reflektion, diskussion, samtal, föräldrakontakt Hur gick det? Vi har använt oss av olika tekniker ex kulmålning, blåsmålning. Vi har tagit till vara på det vi samlat vid utedagar och använt oss av vid skapande. Vi har fokuserat på färg och form vissa dagar i veckan. Vi har låtit barnen skapa, utforska, undersöka olika material ex lim, färg, saxar.

4 Språk Mål: Vi vill att barnen utvecklar ett nyanserat språk, ordförråd och begrepp. Arbetssätt: Samling med sång, saga rim och ramsor. Matsituationer, fruktstund. Hur vet vi att vi är på rätt väg? Dokumentation, observation, reflektion, diskussion, samtal, föräldrakontakt. Hur gick det? På samlingarna har vi använt oss av påsar med konkret material ex sånger, sagor (bockarna Bruse), rim och ramsor. Barnen har visat så stort intresse av påsarna att vi låtit dem göra en egen påse hemma tillsammans med sina föräldrar. Som de sedan tagit med tillbaka till förskolan och fått visa upp/berätta om under bland annat samlingar med sina kompisar. Vid fruktstunden har vi lagt fokus på begrepp som exempelvis hel och halv men även färg, form och antal. Med tanke på att barngruppen består av relativt små barn med ett begränsat verbalt språk och många barn som inte har svenska som modersmål är vi noga med att sätta ord på händelser, känslor och saker för att barnen ska utveckla ett nyanserat och rikt verbalt språk.

5 Matematik Mål: Vi vill ge varje barn rika tillfällen att i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik i vardagen. Arbetssätt: Tematiskt arbetssätt. Vardagliga situationer och rutiner. Hur vet vi att vi är på rätt väg? Dokumentation, observation, reflektion, diskussion, samtal, föräldrakontakt. Hur gick det? På- och avklädning: parbildning, mönster, antal och lägesord. Vattenlek: vikt, volym, flyta, sjunka. Bygg och konstruktion: tillfört nytt material som klossar och bilder på konstruktioner. Vi har även utvecklat miljön på avdelningen med till exempel bilder på ”stor och liten” Motorikbana: barnen får konkret erfara olika lägesord som på, under, i. Lång eller kort balansbana. Samling: vi räknar barnen, pedagogerna osv.

6 Lek/Socialt samspel Mål:
Vi vill att barnen utvecklar sin nyfikenhet och förmåga att leka och lära samt att fungera enskilt och i grupp Arbetssätt: En genomtänkt och inspirerande miljö. Organiserade lekar efter barnens intresse. Vattenlek Hur vet vi att vi är på rätt väg? Dokumentation, observation, reflektion, diskussion, samtal, föräldrakontakt. Hur gick det ? Genom vattenleken har barnen tillsammans fått upptäcka och utforska fenomen som vikt och volym och genom samspelet lärt av varandra. Organiserade lekar som till exempel ”fem fina fåglar”, ”gubben i lådan”, ”hunden och benet”. Vid flera av dagens rutinsituationer så som matsituationen, på- och avklädning, tvättning osv kan vi se ett stort socialt samspel mellan barnen/ vi uppmuntrar barnen att hjälpa och ta hänsyn till varandra. Vi som pedagoger finns alltid tillhands i alla situationer efter barnens behov.

7 Likabehandlingsplan Mål:
Barnen ska oberoende av kulturell tillhörighet religion och språk erbjudas samma möjlighet till utveckling Arbetssätt: Genom att tillsammans uppmärksamma olikheterna i kulturerna och språken, vid till exempel sång, räkna, traditioner. Hur vet vi att vi är på rätt väg? Dokumentation, observation, reflektion, diskussion, samtal, föräldrakontakt. Hur gick det? Genom barnens egna sångpåsar har vi gett barnen och föräldrarna möjlighet att dela med sig av sin kultur ex. en ramsa på engelska.

8 Hur går vi vidare? Vi har genom vårt tema fått ett mer medvetet och vidgad synsätt på all den matematik som finns runt oss hela dagarna. Även vi som pedagoger har utvecklats genom detta temat, vi ser matematiken i alla situationer och har på ett nytt sätt uppmärksammat matematiken i vardagen och varit noga med att alla barnen hänger med och visat gensvar/respons. Detta kommer vi att ta med oss i framtiden i vårt fortsatta matematik uppdrag. Till hösten kommer vi att arbeta mer aktivt med observation, reflektion och pedagogisk dokumentation. Vårt arbete kommer att utgå ifrån ”pärmen”.


Ladda ner ppt "Kvalitetsäkring 2010-2011, avd. Holmen, Tullens förskola, Tema: Matematik i vardagen Varför matematik? Matematik används dagligen i många olika situationer."

Liknande presentationer


Google-annonser