Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktualiteter SPSM; döv-hörselområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktualiteter SPSM; döv-hörselområdet"— Presentationens avskrift:

1 Aktualiteter SPSM; döv-hörselområdet
YSDH Uppsala Greger Bååth

2 Alla har rätt att lära på egna villkor
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. Vi är en samarbetspartner. Vi kompletterar kommunernas eller fristående förskolor och skolors egna specialpedagogiska resurser. Vi vill bidra till att göra en bra skola ännu bättre! Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd undervisning i specialskolor tillgängliga läromedel fördelar statsbidrag.

3 Samlat Specialpedagogiskt stöd
I stödet ingår bl.a: kunskap om pedagogiska strategier och förhållningssätt kompetensutveckling information om tillgängliga läromedel information till skolhuvudmän och skolans personal Relativt få uppdrag döv /hörsel (särskild utmaning fristående skolor). (elevnära stöd i kombination med strukturellt stöd)

4 Specialpedagogiska utredningar
Våra fyra nationella resurscenter har särskild fördjupad kompetens kring barn och elever med synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättningar dövhet eller hörselnedsättning kombinerad med utvecklingsstörning medfödd eller tidig dövblindhet grava tal- och språkstörningar.

5 Undervisning i specialskolor
Vi har specialskolor med alternativa lärmiljöer, tre nationella skolor med individuell anpassning av lärmiljö och kommunikation (Eke- Åsbacka och Hällsbo) fem regionala skolor med tvåspråkig inriktning – teckenspråk och svenska (Birgitta- Östervång –Väner -Kristina och Manilla)

6 Specialskolan. Lokal- och verksamhetsförändringar
(Åsbacka-Östervång-Manilla- Kristina mm) Rapport till regeringen (elevutveckling- orter - TUFF- ”regionala nav”- ”ts-centrum”

7 Den nationella samordnaren (Jan Sydhoff) SOU 2013: 29
Fördela statsbidrag till kvalitetshöjande insatser som stärker måluppfyllelsen för elever som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk, fördela statsbidrag till ny eller utvidgad hörselverksamhet i kommunal och enskild regi, föreslå hur Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd till kommunala och enskilda huvudmän kan utvecklas för berörda elever, och utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 4 mars 2015.

8 Några generella insatser
Fördjupningsområden : - it i lärandet - tillgänglighet - auditiv miljö - tvåspråkighet - NPF - AKK

9 ”Digital läromedelsarena”
En webbsida där man som pedagog samlat ska finna alla tillgängliggjorda läromedel/lärverktyg (Från SPSM och från olika förlag). Där framgår också hur läromedlet/ lärverktyget är tillgängliggjort + bedömning av användningsområde och kort beskrivning. Preliminär lansering våren 2014

10 SPSM:s samspelsmodell för tillgänglighet som
Regeringens mål med kunskap om tillgänglighet och delaktighet. ”Tillgängligheten och uppföljningen av tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i förskola och samtliga skolformer ska förbättras”. SPSM:s samspelsmodell för tillgänglighet som självvärderings-verktyg för att värdera tillgänglighet i förskole- och skolverksamhet (Lansering preliminärt våren 2014)

11 Forskning och samverkan utvecklar specialpedagogiken
Vi bidrar till att forskning och praktik kommer närmare varandra genom spridning av forskningsresultat via konferenser, seminarier, webbplatser och tidningen Lika Värde (nationell konferens ”Lika värde” 3-4 feb 2014) samverkan med universitet och högskolor, Skolverket och Skolinspektionen - europeiskt samarbete genom ”European Agency for Development in Special Needs Education”.

12 Åtgärdsprogram; aktuellt remissvar
Rättsäkerhet Föräldra-ansvar

13 www.spsm.se Kontakta oss, statens samlade stöd
i specialpedagogiska frågor. Tel Texttel eller

14 En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

15 …….för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Aktualiteter SPSM; döv-hörselområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser