Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet till webben – en del i den nationella handlingsplanen 29 oktober 2002 Sören Hansson Tillgänglighetscentret vid Handikappombudsmannen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet till webben – en del i den nationella handlingsplanen 29 oktober 2002 Sören Hansson Tillgänglighetscentret vid Handikappombudsmannen."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet till webben – en del i den nationella handlingsplanen 29 oktober 2002 Sören Hansson Tillgänglighetscentret vid Handikappombudsmannen

2 Nationella mål Propositionen 1999/2000:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken •En samhällsgemenskap med mångfald som grund •Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet •Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder

3 Särskild inriktning •Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder •Att förebygga och bekämpa diskriminering •Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande

4 Prioriterade arbetsområden •Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer •Att skapa ett tillgängligt samhälle •Att förbättra bemötandet

5 Myndigheternas ansvar – enligt förordningen 526:2001 •Myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder –FN:s standardregler - vägledande –2010 •Göra inventeringar •Utarbeta handlingsplaner

6 Tillgänglighetscentrets uppdrag •Samordna •Stödja •Ge råd •Driva på för att göra samhället tillgängligt

7 TC:s uppgifter •Samla, bygga upp, utveckla och förmedla kunskap •Ge råd och samarbeta med berörda aktörer •Ge stöd till myndigheterna i deras arbete för att leva upp till sitt ansvar •Viktiga målgrupper utöver myndigheter; näringsidkare och yrkesgrupper som arkitekter, designers, webbkonstruktörer

8 TC:s verksamhet •Stöd – rekommendationer, främst stöd till myndigheterna, checklistor, manualer –Remiss –Stöd på webbplatsen •Webbplatsen •Upphandlingsverktyg •Pådrivande av Design för Alla- perspektivet •Symboler – piktogram

9 Design för alla •Produkter, tjänster och miljöer ska utformas så att de kan användas av så många som möjligt

10 Regleringsbrevet •Senast 1 juli 2002 ha tagit fram ett underlag om krav på tillgänglighet till myndigheternas lokaler, information och övrig verksamhet –Materialet behöver granskas i en större remissrunda och HO har därför för avsikt att genomföra en sådan under hösten •Stor remiss inom kort

11 HO:s rekommendationer innehåller krav kring –Rutiner –Personlig service –IT, Webb- och e-tjänster –TV och video –Telekommunikation –Datorer –Programvaror –Lokaler

12 Krav på webbplatser •Webbplatsen ska följa gällande riktlinjer enligt WAI. –Nu gällande version är Web Content Accessibility Guidelines 1.0 •Publiceringsverktyg bör uppfylla WAI:s riktlinjer för Authoring Tools Accessibility Guidelines. –Nu gällande version är 1.0. •När en webbplats utvärderas bör WAI:s metod för utvärdering följas

13 Kompletterande krav •WAI:s riktlinjer påtalar att webbplatser också ska vara tillgängliga för gravt hörselskadade eller döva personer, personer med utvecklingsstörning eller begynnande demens –Dessa krav är dock ännu inte specificerade. –HO har därför formulerat kompletterande krav

14 Kompletterande krav på webbplatser •Grundläggande information om myndigheten och information av centralt samhällsintresse –ska finnas i lättlästa versioner på webbplatsen –bör finnas i teckentolkade versioner på webbplatsen, (svenskt teckenspråk) •Webbplatsen bör inleda varje avsnitt med en kort sammanfattning på ett enkelt språk

15 Kompletterande krav på webbplatser – forts. 2 •Webbplatsen eller webbläsaren bör hjälpa användaren med navigeringen genom att på varje webbsida i löpande ordning ange de webbsidor som användaren besökt för att nå aktuell sida –Vägen kan till exempel anges i form av en länkstig •Tydliga symboler kan också underlätta navigeringen för en besökare

16 HO:s webbplats •Samlingsportal för kunskap om tillgänglighet •Länkar •Krav –Fördjupningsmaterial t ex bakgrund och preciseringar •Exempel på goda lösningar

17 Upphandling •Vid statlig upphandling ska personer med funktionshinder ha möjlighet att använda samma varor och tjänster som andra. Tillgänglighet och användbarhet bör därför beaktas •Juridisk utredning •Utvecklande av ett verktyg som stöd för upphandlare / inköpare

18 Personal •Lars Lindberg – Verksamhetsansvarig •Sören Hansson – Civilingenjör •Birgitta Mekibes – Arkitekt •Elisabet Svensson – Arkitekt •Eva Wåhlström Carlsson - Informatör •Ken Gammelgård – Utredare

19 soren.hansson@ho.se


Ladda ner ppt "Tillgänglighet till webben – en del i den nationella handlingsplanen 29 oktober 2002 Sören Hansson Tillgänglighetscentret vid Handikappombudsmannen."

Liknande presentationer


Google-annonser