Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Håkan Wrede, Socialdepartementet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Håkan Wrede, Socialdepartementet"— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Håkan Wrede, Socialdepartementet hakan.wrede@social.ministry.se 08-405 34 89

2 Socialdepartementet Nationella handlingsplanen – ” Från patient till medborgare” (prop. 1999/2000:79)  Utgör grunden för funktionshinderspolitiken  De nationella målen ligger fast! Alltså….  en samhällsgemenskap med mångfald som grund  människor med funktionshinder blir fullt delaktiga i samhällslivet  jämlikhet i levnadsförhållanden

3 Socialdepartementet Nationella handlingsplanen – ” Från patient till medborgare” (prop. 1999/2000:79) •Arbetet ska inriktas på  att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet  att förebygga och bekämpa diskriminering  att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar för självständighet och självbestämmande

4 Socialdepartementet Utvärderingar av handlingsplanen •Vid tre tillfällen (2003, 2006, 2010) •Den senaste april 2010 - en beskrivning och analys av nuläget  framsteg på många områden, t.ex. den fysiska tillgängligheten  fortfarande brister, fler åtgärder behövs  arbetet måste förändras för att bli mer effektivt  en strategi skulle tas fram för 2011-2016

5 Socialdepartementet Lärdomar •Svårt att mäta och följa upp arbetet •Insatserna måste bli mer konkreta och effektiva •De övergripande målen var ”för vida” •Myndigheterna ett viktigt redskap

6 Socialdepartementet Grunden för strategin •Inriktningsmål inom nio prioriterade områden •17 myndigheter fick utarbeta egna delmål samt förslag till hur delmålen ska följas upp •Handisam - underlag till regeringen med förslag till ett system för att samlat och löpande följa upp arbetet •FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

7 Socialdepartementet En politik för hela samhället – många aktörer •Statliga myndigheter fortsatt viktiga •Kommuner och landsting har en viktig roll •Utökat samråd med funktionshindersorganisationerna – gäller även myndigheter

8 Socialdepartementet Strategin! •Arbetsmarknadspolitiken •Socialpolitiken •Utbildningspolitiken •Transportpolitiken •IT-politiken •Ökad fysisk tillgänglighet •Rättsväsendet •Folkhälsopolitiken •Kultur, medier och idrott

9 Socialdepartementet Inom respektive område •Inriktningen av insatserna de närmaste åren •Pågående och nya initiativ •Delmålen för myndigheterna

10 Socialdepartementet Arbetsmarknadspolitiken •Utredning översyn av de arbetsmarknads- politiska insatserna (16 april 2012) •Statskontoret – samspelet, flöden m.m. (2 jan. 2012) •Staten och offentlig sektor ta ett större ansvar •Praktikprogram – statliga myndigheter •Påverka kunskaper och attityder (”Hjärnkoll”) •Bättre och mer samordnad information

11 Socialdepartementet Uppföljningssystemet •Följa upp insatserna i strategin! •Öka kunskaperna om levnadsvillkoren! •Resultera i en samlad utvärdering (Handisam senast den 20 juni 2016) •Regeringen - slutlig uppföljning våren 2017 •Vid behov utveckla och förbättra systemet

12 Socialdepartementet Uppföljningssystemet (2) •Underlag till nya eller förändrade insatser! •Underlag till rapporteringen av FN konventionen januari 2015! •Underlag för kommande strategiperioder!

13 Socialdepartementet Uppföljning/utvärdering (1) •Respektive myndighet rapporterar till sitt departement (15 mars 2012,2013,2014,2015) •Redovisar insatserna, deras resultat och effekter samt en lägesbedömning •Redovisa de samråd man haft med funktionshindersorganisationerna (och andra berörda aktörer)

14 Socialdepartementet Uppföljning/utvärdering (2) •Första rapporten redovisa nollvärden, om möjligt kvantitativa värden •De årliga myndighetsrapporterna ska även redovisas till Handisam (15 mars) •Handisam ska lämna en samlad rapport till regeringen årligen - senast den 15 maj •Resultatredovisning i budgetpropositionen

15 Socialdepartementet Uppföljning/utvärdering (3) •Även uppföljning av levnadsvillkoren! (SCB i samråd med Handisam) •Kompletterat med paneler, dialog med funktionshindersrörelsen •Fördjupade undersökningar kring särskilda frågeställningar

16 Socialdepartementet Handisams roll •Ansvara för uppföljningen av strategins mål och insatser •Utveckla ett sammanhållet system för att beskriva och analysera utvecklingen •Nära samverkan med myndigheterna och SCB •Löpande dialog med organisationerna

17 Socialdepartementet FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Svenska rapporten

18 Socialdepartementet Internationellt •106 länder (av 193) har ratificerat konventionen •153 länder har signerat konventionen •16 länder har skickat in rapporter •Två länder har genomgått förhör 2011 (Spanien – sept., Tunisien - april) •Kösituation uppstått

19 Socialdepartementet Övervakningskommittén •18 medlemmar •Utses vid s.k. statspartsmöten •Kommittén möts två ggr/år (vår och höst) •Förhör under en vecka

20 Socialdepartementet Sverige (1) •Ratificerade konventionen 14 januari 2009 •Första rapporten inlämnad i januari 2011 •Står på kö för att kallas till ”förhör” •Förvarning ca 6 månader innan •Kommittén skickar en lista på frågor man vill ha svar på (s.k.List of Issues) •Efter förhöret gör kommittén sin sammanfattande bedömning (s.k. Concluding Observations)

21 Socialdepartementet Sverige (2) •Finns med på listan över 16 länder som kan bli kallade till förhör •Nästa rapport ska skickas in januari 2015

22 Socialdepartementet Svenska rapporten •Socialdepartementet i samarbete med de flesta andra departement •Myndigheter och andra organisationer involverats •Civila samhället inkl. handikapprörelsen fått information och kunnat lämna synpunkter (två hearings) •Särskilda möten med kvinnoorganisationer och personer med utvecklingsstörning

23 Socialdepartementet Artikel 27 Arbete och sysselsättning •I regeringsformen framgår att det allmänna ska trygga rätten till arbete och motverka diskriminering av människor på grund av funktionshinder •Arbetsförmedlingens roll •Nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder •Ökade resurser för lönebidrag och skyddade anställningar

24 Socialdepartementet Artikel 27 fortsättning •Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga •Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen •Arbetsmarknadspolitiken och jämställdheten •Personer med psykisk funktionsnedsättning •Sjukförsäkringsreformen – fler sjukskrivna möjlighet att komma tillbaka till arbete

25 Socialdepartementet Artikel 27 fortsättning •Sociala företag •Lagskyddet, bl.a. mot osakliga uppsägningar (LAS) •Övergången skola - arbetsliv (AF:s roll, samverkan mellan skola, Försäkringskassan, kommuner)

26 Socialdepartementet Rapporten januari 2011 •Syfte – att beskriva hur mänskliga rättigheter främjas och skyddas •Rapporten redogör för det lagliga skyddet, åtgärder som vidtagits och utmaningar som identifierats •Artiklar 1-33 •Max 60 sidor


Ladda ner ppt "Socialdepartementet En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Håkan Wrede, Socialdepartementet"

Liknande presentationer


Google-annonser