Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning Uppföljning som påskyndar Förslag till hur funktionshinderspolitiken i kommuner och landsting kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning Uppföljning som påskyndar Förslag till hur funktionshinderspolitiken i kommuner och landsting kan."— Presentationens avskrift:

1 Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning Uppföljning som påskyndar Förslag till hur funktionshinderspolitiken i kommuner och landsting kan följas upp Elaine Johansson 20120927

2

3 Bakgrund Handisam har i regleringsbrevet för 2011 fått i uppdrag att ta fram ett förslag till frivilligt uppföljningssystem för kommuner och landsting. Kommuner och landsting ansvarar för merparten av den samhällsservice och de miljöer vi bor, lever och verkar i.

4 Syftet med uppföljningssystem •Huvudsyftet med att systematiskt följa upp kommuner och landstings arbete är att resultatet ska kunna användas i verksamhetsplanering och beslutsprocesser. •Ska leda till att kommuner och landsting vidtar åtgärder som gör att enskilda individer upplever att jämlikheten i levnadsvillkor och delaktigheten i samhällslivet ökar. •Ska ge en bild av situationen i Sverige som helhet. Skapar förutsättningar för nationella prioriteringar och förbättrar möjligheterna till återrapportering av FN-konventionen.

5 Så har Handisam arbetat för att utforma förslaget •Utgått från regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken. •Kartlagt vad som följs upp idag. •För att kvalitetssäkra förslaget genomfört två enkäter till landets kommuner. Enkäterna behandlade arbetsmarknad samt kultur och fritid. •Samarbetat med SKL, funktionshindersrörelsen, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och andra intressenter

6 Utgångspunkter för uppföljningen •FN-konventionen och kommunerna •Regeringen beslutade 2011 om ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken •Syftet med strategin är att påskynda utvecklingen och att den enskilda ska uppleva en förbättring i sin vardag. •Strategin anger prioriteringar för det arbetet fram till 2016 och har identifierat inriktningsmål inom tio områden.

7 Regeringens strategi för handikappolitiken 2011-2016 1.Arbetsmarknad 2.Utbildning 3.Socialpolitik 4.Folkhälsa 5.Fysisk tillgänglighet 6.Transport 7.IT-politik 8.Kultur, medier och idrott 9.Rättsväsende 10.Konsumentpolitik

8 Utgångspunkter för uppföljningen För att nå inriktningsmålen behövs ett aktivt arbete både på statlig och kommunal/landstings nivå och dessutom en samverkan däremellan. 22 statliga myndigheter har i särskilt uppdrag att arbeta med inriktningsmålen i regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken.

9 Vad ska följas upp? Befintlig uppföljning av funktionshinderspolitiken •I maj 2012 fanns det 47 olika källor som gav ett eller flera mått inom inriktningsområdena. Av dessa är det bara fyra som går att bryta ned så att det går att jämföra inom områdena socialpolitik och fysisk tillgänglighet. Utgångspunkter för uppföljningen •För att kunna följa upp verksamheter behövs mått som belyser kvalitet och resultat på olika sätt. Dessa mått brukar kallas indikatorer eller nyckeltal och används som verktyg i uppföljningen.

10 Vad ska följas upp? Handisam föreslår en utveckling av nyckeltal inom åtta områden •arbetsmarknad •utbildning •socialpolitik •folkhälsa •fysisk tillgänglighet •transport •it-politik •kultur och idrott

11 Nyckeltalen Handisam föreslår att nyckeltalen ska fånga följande tre aspekter: 1.Hur verksamheten är utformad för att öka möjligheten till delaktighet 2.Verksamheternas tillgänglighet 3.Resultat av arbetet med att öka delaktighet och tillgänglighet

12 Vad ska följas upp? •Uppföljningen ska fokusera på verksamhetens kvalitet och resultat. Det möjliggör ett förbättringsarbete. •Uppgifterna publiceras så att det går att jämföra kommuner/landsting med varandra. •Etablerade metoder ska användas, t ex genom att resultaten presenteras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

13 Ansvar för genomförandet •Handisam ett samlat ansvar i samråd med berörda aktörer och samla in data under en inkörningsperiod. •Det långsiktiga målet bör vara att nyckeltalen integreras i den ordinarie uppföljningen •Aktörer som Skolverket, Kulturrådet, Socialstyrelsen och SKL utvecklar sin uppföljning inom sina ansvarsområden •Handisams roll i förlängningen är att vara samordnande genom att fortsätta sammanställa data, analysera och kommunicera en helhetsbild.

14 Testenkäterna resultat

15 Ca 4 veckors svarstid, tre påminnelser gick ut med god effekt. Arbetsmarknad •51 % Svarsfrekvens Kultur- och fritid •58 % Svarsfrekvens

16 Enkäten gick till förvaltningschefer – men ofta svarade någon annan

17

18 Jämförelser mellan områdena •Hur ofta det diskuteras på förvaltningens möten: Arbetsmarknad Kultur- och fritid Under vilka former diskuteras det? Vilka termer nämns oftast? Kultur och fritid: tillgänglighet, anläggningar, lokaler, aktiviteter arrangemang, planering, ledningsgrupp, verksamhet Arbetsmarknad: ledningsgrupp, insatser, dagligverksamhet, projekt, arbetsförmedlingen, möten, tillgänglighet, LSS

19 Intresse av att delta i ett uppföljningssystem Arbetsmarknad Kultur- och fritid Stort 11% 11% Ganska stort 57% 63% Inte särskilt 29 % 24% Inte alls 2 % 2%

20 Hur väl fångade enkäten Arbetsmarknad Kultur- och fritid Mkt väl 6% 7% Väl 73% 75% Inte särskilt 19% 16% Inte alls 1% 1%

21 Några resultat från Arbetsmarknad Samverkan med: Näringslivets aktörer 72 % Arbetsförmedlingen 98 % Rörelsen 41 %

22 Några resultat från Arbetsmarknad Känner du till någon person med funktionsnedsättning som genomfört praktik på kommunen som sedan fått anställning: Ja 63%

23 Några resultat från Arbetsmarknad Krav på tillgänglighet vid upphandling: Ja, alltid20 % I vissa fall29 % Nej50 %

24 Kultur- och fritid Strategi för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kultur- och fritid: Inkluderande49% Riktade12% Både och34%

25 Kultur- och fritid Har fritidsgård för unga98 % Har musikverksamhet för barn56 % Har idrottsverksamhet för unga97 % … men stora bortfall på dessa frågor!

26 Kultur- och fritid Samarbetspartners: Andra förvaltningar97% Rörelsen85% Idrottsföreningar94% Habiliteringen58%

27 Kultur- och fritid Andel med god fysisk tillgänglighet (tillfullo/till stor del): Bibliotek95% Badanläggningar71% Museer 41% Friluftsanläggningar 30%

28 Några lärdomar från testenkäterna •Det är otroligt svårt att ”träffa rätt” då kommunerna är organiserade på olika sätt •Många säger att de inte kan svara på allt •Arbetsmarknadsenkäten hamnar ofta på socialförvaltningen •En del frågor har stort bortfall t.ex. kring vad som finns i kommunerna i kultur- och fritids väg •Enkäterna var dock generellt bra gjorda och det finns ett relativt stort intresse av att delta •Många bra exempel och öppna svar som behöver analyseras djupare

29 Förslaget innebär att •Handisam under våren 2013 utvecklar nyckeltal i samverkan med kommuner och landsting, berörda myndigheter samt funktionshindersorganisationerna •Handisam under hösten 2013 samlar in data och publicerar nyckeltalen •Handisam lanserar en sammanställning av resultaten på sin webbplats under slutet av 2013


Ladda ner ppt "Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning Uppföljning som påskyndar Förslag till hur funktionshinderspolitiken i kommuner och landsting kan."

Liknande presentationer


Google-annonser