Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan vi mäta den handikappolitiska utvecklingen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan vi mäta den handikappolitiska utvecklingen?"— Presentationens avskrift:

1 Kan vi mäta den handikappolitiska utvecklingen?
Ken Gammelgård Nordiskt möte i Oslo den 8 november 2006

2 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken

3 Mål och inriktning Målen
full delaktighet och jämlikhet Inriktningen på det handikappolitiska arbetet för att nå målen identifiera och undanröja hinder för full delaktighet förebygga och bekämpa diskriminering ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande

4 Alla samhällssektorer har ett ansvar för genomförandet av handikappolitiken
14 centrala myndigheter har ett särskilt ansvar för att de handikappolitiska målen nås inom respektive samhällssektor Ansvaret inskrivet i myndigheternas instruktioner Ska samordna, stödja och verka pådrivande i förhållande till övriga aktörer inom sektorn Utgångspunkten är de förutsättningar och kulturer som råder inom respektive sektor

5 Dessa är sektorsmyndigheter
Arbetsmarknadsstyrelsen Arbetsmiljöverket Banverket Boverket Försäkringskassan Konsumentverket Luftfartsstyrelsen Post- och telestyrelsen Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Socialstyrelsen Statens kulturråd Statens skolverk Vägverket

6 Tydliga mål för tillgänglighetsarbetet
Enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser bör vara undanröjda senast 2010 tillägg i Plan- och bygglagen 2001, Boverkets föreskrifter 2003 Kollektivtrafiken bör vara tillgänglig 2010 ett prioriterat tillgängligt trafiknätverk – Vägverket och Banverket Staten ett föredöme statliga myndigheter ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgänglig (förordning 2001:526)

7 Regeringens uppföljning av den nationella handlingsplanen
Tydliga förbättringar inom många områden arbetet med att öka tillgängligheten har fått allt större genomslag alltfler samhällsaktörer arbetar i dag med att införliva handikapperspektivet inom sina verksamhetsområden Systemet med sektorsmyndigheter har visat sig vara ett viktigt verktyg för förändring Trots detta har personer med funktionsnedsättning fortfarande inte samma möjligheter till delaktighet som andra i samhället

8 Utvärdering av den handikappolitiska utvecklingen
Socialstyrelsens uppdrag att arbeta för att levnadsförhållanden för personer med olika funktionsnedsättningar systematiskt skall kunna beskrivas Trafikverken har gjort regelbundna mätningar av hur många personer med funktionsnedsättning som anser sig kunna nyttja de olika trafikslagen Statistiska centralbyrån och Arbetsmarknadsstyrelsen gör kontinuerliga uppföljningar av arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning En samlad uppföljning för hela det handikappolitiska området saknas dock

9 En samlad uppföljning bör utvecklas
Handisam ska årligen rapportera till regeringen om den handikappolitiska utvecklingen Sektorsmyndigheterna bör bidra med underlag och uppföljningar inom sitt ansvarsområde Indikatorer och nyckeltal som kan följas över tiden skall samlas in och i den mån de saknas utvecklas i samråd med sektorsmyndigheterna 2006 – göra en sammanställning av befintliga indikatorer som kan användas för att mäta den handikappolitiska utvecklingen

10 Hur följa upp? Följa förändringar i samhällsstrukturen
ta fram indikatorer och nyckelmått (Handisam tillsammans med sektorsmyndigheterna) Följa hur levnadsförhållanden för människor med olika funktionsnedsättningar förändras arbeta fram ett enhetligt system för att beskriva levnadsförhållanden – klar 2010 (Socialstyrelsen med hjälp av övriga sektorsmyndigheter)

11 Kontakta Handisam www.handisam.se Arenavägen 63, 121 77 Johanneshov


Ladda ner ppt "Kan vi mäta den handikappolitiska utvecklingen?"

Liknande presentationer


Google-annonser