Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkelt avhjälpta Hinder i Sverige / Eda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkelt avhjälpta Hinder i Sverige / Eda"— Presentationens avskrift:

1 Enkelt avhjälpta Hinder i Sverige / Eda

2 Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för bostadsfrågor. När det gäller området tillgänglighet till den byggda miljön är Boverket Föreskrivande Myndigheten

3 Föreskrivande myndighet
Boverket meddelar föreskrifter i enlighet med bemyndigandet; byggherren ansvarig för att kraven uppfylls. utövar allmän uppsikt på området och ansvarar för att handikappolitiken förverkligas

4 Boverkets föreskrifter tillgänglighet
Lag, förordning Nybyggnad BBR BVL, BVF Ändring BÄR (råd) Befintliga allmänna platser HIN PBL Befintliga publika lokaler Nyanläggning allmänna platser ALM Lagen 2001, föreskrifterna 2003 och 2004 Juridiskt bindande En lag beslutas av riksdagen, en förordning beslutas av regeringen, och en föreskrift beslutas av en myndighet.

5 Bakgrund I december 2003 trädde Boverkets föreskrifter om enkelt åtgärdade hinder i kraft (BFS 2003:19, HIN 1) som ett komplement till 17 kapitlet 21 a § i PBL. PBL 21 a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Föreskriften redogör för att publika lokaler och allmänna platser skall vara tillgängliga för alla senast år 2010.

6 Kort om HIN, PBL 17 kap 21a § Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas
Avvägning: nyttan, förut-sättningarna, rimligheten Ägaren ansvarar för att kraven uppfylls Gäller befintliga publika lokaler o allmänna platser Mål: åtgärdat till 2010 Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall undanröjas. Avvägningar: nyttan, förutsättningarna på platsen, rimligheten De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande Ägaren, Oftast fastighetsägaren. Hyresgäster är inte ansvariga.

7 Enligt statistik från SCB:s så har ca 22 % av befolkning i åldrarna år någon form av funktionshinder. Då det inte finns statistik för yngre än 16 år och äldre än 84 år kan man med stor sannolikhet anta att minst 25 % av befolkningen har någon form av funktionshinder.

8 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. Vi jobbar för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Vårt arbete styrs av de mål och strategier för handikappolitiken som riksdagen slagit fast. Handisam är en stabsmyndighet som rapporterar direkt till regeringen.

9 E-verktyget  E-verktyget har skapats av SKL och Handisam tillsammans med flera kommuner, landsting/regioner och handikapporganisationer E-verktyget för tillgänglighetsarbete i kommuner och landsting är en webbaserad tjänst både för dig som arbetar i en kommun eller i ett landsting och för dig som är medborgare. För dig som arbetar i en kommun eller i ett landsting kan e-verktyget ge dig systematik i arbetet med att förbättra tillgängligheten. Du kan också få inspiration att komma vidare i tillgänglighetsarbetet genom att ta del av hur andra har gjort. För dig som är medborgare ger e-verktyget dig möjlighet att följa din kommuns eller ditt landstings tillgänglighetsarbete. Verktyget ger också möjligheter till jämförelser mellan kommuner och landsting inom åtta olika områden.

10 Kommuner Indikatorsområde Faktafrågor Fördjupningsfrågor Gislaved 8 21 77 Kalmar 20 97 Hultsfred 22 Kristianstad 18 71 Linköping 17 37 Karlskrona 7 19 89 Lund 76 Trollhättan 64 Norrköping 58 Göteborg 16 34 Gävle 27 Västerås 15 72 Timrå 57 Falun 55 Huddinge Eda 14 4 Skövde Haninge 9 Stockholm 6 49

11 Av Sveriges 290 kommuner är det 35 kommuner som kommit igång med redovisningen.(12 %)
255 kommuner redovisar ej sitt arbete.

12 Några Goda Exempel från Eda

13

14

15

16


Ladda ner ppt "Enkelt avhjälpta Hinder i Sverige / Eda"

Liknande presentationer


Google-annonser